เศรษฐกิจพอเพียง ฉันท์เฉลิมพระเกียรติครองราช ๖๐ ปี
พันธกิจกรมศุลกากร
1.ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4.จัดเก็บภาษีอาการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
 

เกี่ยวกับเรา  
ประวัติความเป็นมา
ด่านพรมแดนแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ทีมงานด่านฯแม่สอด
พื้นที่เขตความรับผิดชอบ
สายตรงนายด่านฯ
อำเภอแม่สอด (วิกีพีเดีย) 

ประชาสัมพันธ์  

สถิติ/ข้อมูล
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจับกุม
25 อันดับแรกสินค้าส่งออก
25 อันดับแรกสินค้านำเข้า
น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สถิตินำเข้าข้าว Broden Rice
ถังแก๊สเปล่าถ่ายลำ
เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการส่งออก 
พิธีการนำเข้า 
ของควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ข้อกีดกันทางการค้าไทย-พม่า
พิกัดอัตราศุลกากร HS 2007
ส่วนราชการ/ด่านศุลกากร
เบอร์โทรศัพท์กรมศุลกากร
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
Link ส่วนราชการ   
จังหวัดตาก
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์ 
มาช่วยกันถาม ช่วยกันตอบ แบ่งปันความคิดกัน
จำนวนผู้เข้าชม
counter.asp
  

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 
.....................................................................................................
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
พร้อมอ่าน พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส
และพระบรมฉายาลักษณ์ พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง

 
ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การกำหนดเวลาเปิด-ปิด จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก[30/12/57]

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างด่านศุลกากรแม่สอด นำโดยนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[05/12/57]

ด่านศุลกากรแม่สอดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน [03/12/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [25/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 57/2557 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ปฏิบัติงาน (ขาเข้า - ขาออก) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [24/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 57/2557 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ปฏิบัติงาน ที่ 57/๒๕๕7 เรื่อง กาหนดรหัสสถานที่ปฏิบัติงาน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [24/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [23/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [18/09/57]

เครือข่ายสำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง


Administrators Update News
 
 
 
เวลาโพสต์ กระทู้ ผู้โพสต์
30/1/2558 9:18:24 จดทะเบียนผู้ส่งออกได้ที่ไหนค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร -| คำตอบ : 0 ประภาพร
29/1/2558 11:38:11 สอบถามเพิ่มเติม เรื่องการส่งออก น้ำผลไม้ บรรจุขวด-| คำตอบ : 0 ประภาพร
27/1/2558 9:32:25 สอบถามการนำสินค้าน้ำผลไม้ บรรจุขวด ส่งข้ามไปพม่า โ -| คำตอบ : 2 ประภาพร
1/5/2558 11:38:59 ทำรถเปล่าข้าม-| คำตอบ : 1 ธัญญะพัคร ภะวะ
thanyaphakr@outlook.co.th
14/11/2557 9:37:36 admin danmaesot -| คำตอบ : 0 SuperK
   
ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
info : nung2516civic@gmail.com