เศรษฐกิจพอเพียง ฉันท์เฉลิมพระเกียรติครองราช ๖๐ ปี
พันธกิจกรมศุลกากร
1.ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4.จัดเก็บภาษีอาการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
 

เกี่ยวกับเรา  
ประวัติความเป็นมา
ด่านพรมแดนแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ทีมงานด่านฯแม่สอด
พื้นที่เขตความรับผิดชอบ
สายตรงนายด่านฯ
อำเภอแม่สอด (วิกีพีเดีย) 

ประชาสัมพันธ์  

สถิติ/ข้อมูล
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจับกุม
25 อันดับแรกสินค้าส่งออก
25 อันดับแรกสินค้านำเข้า
น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สถิตินำเข้าข้าว Broden Rice
ถังแก๊สเปล่าถ่ายลำ
เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการส่งออก 
พิธีการนำเข้า 
สินค้าส่งออกที่น่าสนใจ
สินค้านำเข้าที่น่าสนใจ
ข้อกีดกันทางการค้าไทย-พม่า
พิกัดอัตราศุลกากร HS 2007
ส่วนราชการ/ด่านศุลกากร
เบอร์โทรศัพท์กรมศุลกากร
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
Link ส่วนราชการ   
จังหวัดตาก
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์ 
มาช่วยกันถาม ช่วยกันตอบ แบ่งปันความคิดกัน
จำนวนผู้เข้าชม
counter.asp
 


 
ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [25/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 57/2557 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ปฏิบัติงาน (ขาเข้า - ขาออก) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [24/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 57/2557 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ปฏิบัติงาน ที่ 57/๒๕๕7 เรื่อง กาหนดรหัสสถานที่ปฏิบัติงาน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [24/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [23/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [18/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [18/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดด่านศุลกากรแม่สอด และบริเวณโดยรอบอาคารฯ [8/09/57]

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ให้การต้อนรับ ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง.ฝ่ายปฏิบัติงาน พร้อมคณะ เดินทางมาดูงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด [15/07/57]

เครือข่ายสำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง


Administrators Update News
 
 
 
เวลาโพสต์ กระทู้ ผู้โพสต์
14/11/2557 9:37:36 admin danmaesot -| คำตอบ : 0 SuperK
18/10/2557 21:17:6 ขอเบอร์พี่ตุ้ยครับ-| คำตอบ : 0 รถพันธ์ เกษมสันต์
rottapan@gmail.com
20/8/2557 13:38:34 ซื้อของพม่าในตลาดสดแม่สอด ต้องเสียภาษีไหมครับ -| คำตอบ : 0 พัน
13/8/2557 17:40:10 -| คำตอบ : 0 3333333
3333333
24/6/2557 16:53:45 Paperless Web Application -| คำตอบ : 0 EDI SIAM
   
ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
info : nung2516civic@gmail.com