เศรษฐกิจพอเพียง ฉันท์เฉลิมพระเกียรติครองราช ๖๐ ปี
พันธกิจกรมศุลกากร
1.ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4.จัดเก็บภาษีอาการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
 

เกี่ยวกับเรา  
ประวัติความเป็นมา
ด่านพรมแดนแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ทีมงานด่านฯแม่สอด
พื้นที่เขตความรับผิดชอบ
สายตรงนายด่านฯ
อำเภอแม่สอด (วิกีพีเดีย) 

ประชาสัมพันธ์  

สถิติ/ข้อมูล
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจับกุม
25 อันดับแรกสินค้าส่งออก
25 อันดับแรกสินค้านำเข้า
น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สถิตินำเข้าข้าว Broden Rice
ถังแก๊สเปล่าถ่ายลำ
เกี่ยวกับศุลกากร
พิธีการส่งออก 
พิธีการนำเข้า 
สินค้าส่งออกที่น่าสนใจ
สินค้านำเข้าที่น่าสนใจ
ข้อกีดกันทางการค้าไทย-พม่า
พิกัดอัตราศุลกากร HS 2007
ส่วนราชการ/ด่านศุลกากร
เบอร์โทรศัพท์กรมศุลกากร
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
Link ส่วนราชการ   
จังหวัดตาก
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์ 
มาช่วยกันถาม ช่วยกันตอบ แบ่งปันความคิดกัน
จำนวนผู้เข้าชม
counter.asp
  

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
 
.....................................................................................................
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
พร้อมอ่าน พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส
และพระบรมฉายาลักษณ์ พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง

 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างด่านศุลกากรแม่สอด นำโดยนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[05/12/57]

ด่านศุลกากรแม่สอดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน[03/12/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [25/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 57/2557 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ปฏิบัติงาน (ขาเข้า - ขาออก) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [24/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 57/2557 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ปฏิบัติงาน ที่ 57/๒๕๕7 เรื่อง กาหนดรหัสสถานที่ปฏิบัติงาน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [24/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [23/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง (ลำดับที่ 2) [18/09/57]

ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [18/09/57]

เครือข่ายสำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง


Administrators Update News
 
 
 
เวลาโพสต์ กระทู้ ผู้โพสต์
14/11/2557 9:37:36 admin danmaesot -| คำตอบ : 0 SuperK
18/10/2557 21:17:6 ขอเบอร์พี่ตุ้ยครับ-| คำตอบ : 0 รถพันธ์ เกษมสันต์
rottapan@gmail.com
20/8/2557 13:38:34 ซื้อของพม่าในตลาดสดแม่สอด ต้องเสียภาษีไหมครับ -| คำตอบ : 0 พัน
13/8/2557 17:40:10 -| คำตอบ : 0 3333333
3333333
24/6/2557 16:53:45 Paperless Web Application -| คำตอบ : 0 EDI SIAM
   
ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
info : nung2516civic@gmail.com