-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-
สถิติสินค้านำเข้า 10 อันดับ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด
ปี พ.ศ.2560
( มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560 )
ลำดับที่ รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) อากร
1   17,392.59 ตัน    
2   66,081 ตัว    
3   3,059.75 ตัน    
4   3,791.90 ตัน    
5   3,653.55 PC    
6   30,824.53 ตัน    
7   13,058.91 ตัน    
8   11,873.21 ตัน    
9   4,419 C92    
10   142,563 คั    
11          
รวม 88,463.21  ตัน 4,598,598,165.41 280,648,970.80
           
สถิติสินค้าส่งออก 10 อันดับ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด
ปี พ.ศ.2560
( มกราคม 2560 - มิถุนายน 2560 )
ลำดับที่ รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) อากร
1     ตัน   -
2     PC   -
3     ตัน   -
4     คั   -
5     SET   -
6     ตั   -
7     หลา   -
8     โหล   -
9     เครื่อง   -
10     ตัน   -
11 อื่นๆ       -
รวม 1,921,942.35 ตัน 80,377,776,285.82 -
           
สถิติสินค้านำเข้า 10 อันดับ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด
ปี พ.ศ.2559
( มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 )
ลำดับที่ รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) อากร
1 ถั่วลิสง (ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ AFTA) 17,392.59 ตัน 845,803,580.02                -
2 โค-กระบือมีชีวิต 66,081 ตัว 841,948,000.00 12,382,800.00
3 พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บนฯ) 3,059.75 ตัน 387,850,268.88                              -  
4 พริกแห้ง (ส่วนมากใช้สิทธิ AFTA) 3,791.90 ตัน 292,290,440.31                              -  
5 โทรศัพท์มือถือ (เข้าคลังทัณฑ์บน) 3,653.55 PC 204,427,271.92     -
6 สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้ 30,824.53 ตัน 192,642,843.50 18,076,580.50
7 ถั่วเขียวผิวมัน (AFTA) 13,058.91 ตัน 177,726,062.69 -
8 หัวหอมใหญ่ (เข้าคลังฯ) 11,873.21 ตัน 110,934,971.12 94,192,754.90
9 ชุดเวทีแสดงพร้อมอุปกรณ์ (สุทธินำกลับ) 4,419 C92 67,186,660.00 -
10 รถจักรยานเก่า 142,563 คั 63,295,140.00 15,672,350.00
11 อื่นๆ     1,414,492,926.97 140,324,485.40
รวม 88,463.21  ตัน 4,598,598,165.41 280,648,970.80
           
สถิติสินค้าส่งออก 10 อันดับ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด
ปี พ.ศ.2559
( มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 )
ลำดับที่ รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) อากร
1 น้ำตาลทราย 341,944.02 ตัน 5,182,466,207.42 -
2 ทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 874,328 PC 4,813,237,886.63 -
3 น้ำอัดลม, เครื่องดื่ม 122,636.30 ตัน 3,669,698,264.56 -
4 รถจักรยานยนต์ 123,945 คั 2,761,846,468.37 -
5 เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บและนวด 64,321 SET 2,583,758,599.90 -
6 เบียร์ 132,941.54 ตั 2,480,657,534.38 -
7 ผ้าพิมพ์ฝ้าย 44,199,862.59 หลา 1,854,569,697.46 -
8 รองเท้าแตะ 4,749,008 โหล 1,284,321,642.09 -
9 โทรทัศน์ 235,435 เครื่อง 1,268,485,176.77 -
10 เครื่องดิ่มบำรุงกำลัง 10,408.36 ตัน 1,210,189,468.95 -
11 อื่นๆ     53,022,477,323.24 -
รวม 1,921,942.35 ตัน 80,377,776,285.82 -
           
สถิติสินค้านำเข้า 10 อันดับ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด
ปี พ.ศ.2558
( มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558 )
ลำดับที่ รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) อากร
1 ถั่วลิสง (ใช้สิทธิ AFTA)                    86,765 ตัว        1,112,253,790.00       17,357,000.00
2 โค-กระบือมีชีวิต                  9,198.79 ตัน           441,317,980.87                14,688.00
3 พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บนฯ)                  1,899.66 ตัน           302,908,339.05                              -  
4 แร่พลวง (ส่วนใหญ่เข้าคลังฯ)                  3,524.26 ตัน           279,775,680.33       13,315,027.60
5 หัวหอมใหญ่ (เข้าคลังทัณฑ์บน)               22,143.22 ตัน           164,530,087.40     123,691,684.60
6 พริกแห้ง (ใช้สิทธิ AFTA)                   1,293.68 ตัน           115,707,978.22                              -  
7 โทรศัพท์มือถือ (เข้าคลังทัณ์บนฯ)                  7,283.00 CT           103,523,057.42                              -  
8 รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว             151,837.00 คัน              98,733,450.00       26,535,555.00
9 สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้                  6,460.44 ตัน              63,258,772.00       10,291,644.00
10 ชุดเสื้อผ้าสตรี (AFTA, FORM D)                      115.70 ตัน              56,119,588.93               52,497.00
11 อื่นๆ               724,987,095.78       45,538,304.80
รวม               86,615.42 ตัน        3,463,115,820.00     236,801,246.00
           
สถิติสินค้าส่งออก 10 อันดับ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด
ปี พ.ศ.2558
( มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558 )
ลำดับที่ รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) อากร
1 โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์                   787,742 CT        4,878,019,970.58                              -  
2 เบียร์             115,419.31 ตัน        3,107,423,440.68                              -  
3 น้ำตาลทราย             190,103.85 ตัน        2,511,790,841.72                              -  
4 ผ้าพิมพ์ฝ้าย       46,069,088.32 หลา        1,906,803,689.84                              -  
5 น้ำมันเบนซิน     114,476,413.00 ลิตร        1,882,526,391.27                              -  
6 น้ำมันดีเซล       89,090,980.00 ลิตร        1,653,714,825.15                              -  
7 รถจักรยานยนต์                     69,171 คัน        1,412,410,754.37                              -  
8 เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บและนวด                     27,292 SET        1,305,547,117.41                              -  
9 รองเท้าแตะฟองน้ำ               2,965,092 โหล        1,134,196,105.99                              -  
10 โทรทัศน์                   164,378 เครื่อง        1,124,437,896.53                              -  
11 อื่นๆ          20,916,781,033.54                              -  
รวม          1,579,655.38 ตัน      68,202,811,763.00  
           
สถิติสินค้านำเข้า 10 อันดับ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด
ปี พ.ศ.2557
( มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557 )
ลำดับที่ รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) อากร
1 โค-กระบือมีชีวิต                   114,550 ตัว        1,466,950,000.00       22,910,000.00
2 ถั่วลิสง (ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ AFTA)               13,389.66 ตัน           474,073,849.87          1,403,576.00
3 สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้               27,664.34 ตัน           312,531,497.00       42,849,111.95
4 แร่พลวง (ส่วนใหญ่เข้าคลังฯ)                  4,348.68 ตัน           301,441,808.28             362,422.94
5 ถั่วเขียวผิวมัน (AFTA)                  8,452.34 ตัน           233,683,307.36                              -  
6 พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บนฯ)                     801.69 ตัน           174,795,541.72                              -  
7 พริกแห้ง (ส่วนมากใช้สิทธิ AFTA)                  1,925.91 ตัน           109,874,662.06                  1,027.00
8 หัวหอมใหญ่ (เข้าคลังทัณฑ์บน)               11,694.97 ตัน              90,668,966.91     109,479,301.91
9 ปลาเบญจพรรณ (บางส่วน AFTA)                  2,654.96 ตัน              72,421,648.75          1,523,371.33
10 รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว             130,704.00 คัน              52,238,000.00       15,661,120.00
11 อื่นๆ               703,860,520.00     194,189,931.13
รวม             117,298.07 ตัน        3,992,539,801.95     388,379,862.26
           
สถิติสินค้าส่งออก 10 อันดับ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด
ปี พ.ศ.2557
( มกราคม 2557 - ธันวาคม 2557 )
ลำดับที่ รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) อากร
1 โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์                   746,483 CT        3,860,824,210.54                              -  
2 เบียร์             138,708.02 ตัน        3,818,338,931.74                              -  
3 น้ำมันเบนซิน     110,667,088.00 ลิตร        2,900,942,258.83                              -  
4 น้ำมันดีเซล       80,707,993.60 ลิตร        2,055,141,737.00                              -  
5 ผ้าพิมพ์ฝ้าย       31,981,166.31 หลา        1,501,152,315.09                              -  
6 โทรทัศน์                   356,268 เครื่อง        1,228,642,695.46                              -  
7 รองเท้าแตะฟองน้ำ               2,599,500 โหล        1,019,442,402.44                              -  
8 น้ำมันพืช               27,534.83 ตัน           961,394,171.00                              -  
9 กาแฟปรุงแต่งสำเร็จรูป                  8,193.87 ตัน           920,285,456.12                              -  
10 ขนมปังกรอบ               15,615.36 ตัน           865,497,143.21                              -  
11 อื่นๆ          40,717,580,213.69                              -  
รวม          1,238,359.07 ตัน      59,849,241,535.12  

 

		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108   
         info : nung2516civic@gmail.com