Danmaesot Webmail   

ประวัติความเป็นมา
ทีมงานด่านแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ด่านพรมแดนแม่สอด
15 อันดับแรกสินค้าส่งออก
15 อันดับแรกสินค้านำเข้า
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการจับกุม
น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สายตรงนายด่านฯ
Link ส่วนราชการ
จังหวัดตาก
ส่วนราชการ/ด่านศุลกากร
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์
25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2562
( 1 ตุลาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 )
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

โค-กระบือ มีชีวิต 651.101

2.

เมล็ดถั่วลิสง (FORM D) 468.166

3.

เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว 323.785

4.

หม้อแปลงไฟฟ้า (ข้า EPZ) 161.272

5.

เศษอลูมิเนียมเก่าใช้แล้ว 157.561

6.

พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บน) 129.555

7.

เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้ 125.094

8.

ชุดชั้นในสตรี-กางเกงในสตรี (FORM D) 104.299

9.

กางเกงบุรุษ-สตรี ทำด้วยฝ้าย (FORM D) 68.835

10.

เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 68.278

11.

พริกสด (FORM D) 62.195

12.

ปลาเบญจพรรณ 62.611

13.

ภาชนะเปล่าใช้บรรจุก๊าซ (สุทธินำกลับ) 52.889

14.

ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (เข้า EPZ) 46.453

15.

เมล็ดงา (FORM D) 45.331

16.

หอยแครงมีชีวิต 43.793

17.

กะปิ 37.616

18.

ชิ้นส่วนแบบนิตที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป(สุทธินำกลับ) 36.310

19.

พริกแห้ง (ใช้สิทธิ ATG) 36.086

20.

แร่พลวง 35.666

21.

กางเกงชั้นในบุรุษ-สตรี (FORM D) 26.856

22.

เครื่องปั่นจันตีนตะขาบ (สุทธินำกลับ) 26.572

23.

รถจักรยานเก่าใช้แล้ว 24.025

24.

ผ้าทอมีลาย 22.203

25.

ปูทะเล 19.966

25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2561
( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 )
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

โค-กระบือ มีชีวิต 1,427.39

2.

เศษเหล็กเก่า 1,056.85

3.

ถั่วลิสง (AFTA) 763.07

4.

พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บน) 449.82

5.

โทรศัพท์มือถือ (ข้า EPZ) 352.09

6.

หม้อแปลงไฟฟ้า (FREE OF CHARGE) 204.37

7.

เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้ 196.01

8.

ชุดชั้นในสตรี (FORM D) 129.53

9.

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 110.19

10.

เมล็ดงา (เข้าคลังทัณฑ์บน) 98.13

11.

ปลาเบญจพรรณ 96.27

12.

ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (FREE OF CHARGE) 87.08

13.

เศษอลูมิเนียม 78.69

14.

พริกแห้ง (ใช้สิทธิ ATG) 72.48

15.

กางเกงบุรุษ-สตรี ทำด้วยฝ้าย 66.75

16.

ท่อทำด้วยเหล็ก 62.81

17.

เมล็ดพันธุ์พืชผัก 58.40

18.

ภาชนะสำหรับใช้บรรจุก๊าซ (สุทธินำกลับ) 54.79

19.

กะปิ 52.81

20.

โลหะพลวงยังไม่ได้ขึ้นรูป 48.93

21.

เหล็กม้วน 46.32

22.

กางเกงชั้นในบุรุษ-สตรี 35.36

23.

รถจักรยานเก่าใช้แล้ว 31.98

24.

ตัวกรองกระแสไฟฟ้า (FREE OF CHARGE) 28.43

25.

ถั่วเขียว(ผิวมัน-ผิวดำ) 28.14

25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2560
( 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 )
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

โค-กระบือ มีชีวิต 1,375.99

2.

ถั่วลิสง (ส่วนมาก AFTA) 1,028.24

3.

พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บน) 383.23

4.

เฟอร์นิเจอร์-สิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้ 328.47

5.

โทรศัพท์มือถือ (ข้า EPZ) 313.60

6.

เศษเหล็กเก่า 163.74

7.

พริกแห้ง (ใช้สิทธิ AFTA) 154.24

8.

มะขามเปียก 94.36

9.

หม้อแปลงไฟฟ้า (เข้า EPZ) 92.16

10.

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 70.10

11.

ชุดชั้นในสตรี (FORM D) 56.85

12.

เศษอลูมิเนียม 56.60

13.

ปลาเบญจพรรณ 55.68

14.

โทรศัพท์มือถือ (ข้า ปกติ) 51.75

15.

ถั่วเขียว (AFTA) 49.42

16.

เมล็ดงา (เข้าคลังทัณฑ์บน) 41.98

17.

ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (เข้า EPZ) 31.81

18.

รถจักรยานเก่าใช้แล้ว 29.76

19.

ไอโซแท็งค์ สำหรับบรรจุก๊าซ (สุทธินำกลับ) 27.50

20.

เมล็ดพันธุ์พืช (AFTA) 26.35

21.

หอมหัวใหญ่พันธุ์พื้นเมืองพม่า 25.38

22.

แร่ดีบุก 22.72

23.

สินแร่พลวง (เข้าคลังฯ) 20.97

24.

หอยแครงมีชีวิต 16.67

25.

หนังโค-กระบือ-แพะ-แกะ (หมักเกลือ) 18.84

25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2559
( 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 )
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

ถั่วลิสง (ส่วนมาก AFTA) 764.6187

2.

โค-กระบือ มีชีวิต 684.349

3.

พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บน) 358.506

4.

พริกแห้ง (บางส่วนใช้สิทธิ AFTA) 295.838

5.

ถั่วเขียว (AFTA) 169.850

6.

แร่พลวง (บางส่วนเข้าคลังฯ) 128.471

7.

เฟอร์นิเจอร์-สิ่งประดิษฐ์ ทำด้วยไม้ 119.987

8.

โทรศัพท์มือถือ (เข้าคลังทัณฑ์บน) 115.348

9.

หอมหัวใหญ่ (WTO + เข้าคลังทัณฑ์บน) 111.591

10.

รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว 95.324

11.

เมล็ดข้าวโพด 43.299

12.

 ปลาเบญจพรรณ (บางส่วน AFTA) 38.824

13.

ชุดชั้นในสตรี 38.080

14.

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 37.842

15.

เมล็ดงา 28.279

16.

หนังโคดิบหมักเลือ 26.167

17.

กางเกงบุรุษ 23.980

18.

ผ้าทอด้วยฝ้าย 18.861

19.

ผ้าโสร่งตัดเย็บแล้ว 18.532

20.

ปูม้า (บางส่วนใช้สิทธิ AFTA) 17.535

21.

รองเท้าบุรุษ (FORM D) 15.209

22.

ปูทะเลมีชีวิต 11.623

23.

แท็งค์เปล่าสำหรับบรรจุก๊าซ 11.592

24.

กระเพาะปลาตากแห้ง 10.956

25.

เสื้อผ้า (บางส่วนเข้าคลังฯ) 9.622

25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2558
( ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 )

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

โค-กระบือมีชีวิต 1,402.767

2.

ถั่วลิสง (ส่วนมาก AFTA) 363.770

3.

แร่พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บนฯ) 302.976

4.

แร่พลวง (บางส่วนเข้าคลังฯ) 235.265

5.

หอมหัวใหญ่ (WTO เข้าคลังทัณฑ์บน) 187.484

6.

เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้ 177.850

7.

พริกแห้ง (บางส่วนใช้สิทธิ AFTA) 123.447

8.

โทรศัพท์มือถือ (เข้าคลังทัณฑ์บน) 90.202

9.

รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว 77.155

10.

อวนจับปลา 59.339

11.

เสื้อผ้าสตรี (FORM D) 53.410

12.

ปลาเบญจพรรณ (บางส่วน AFTA) 51.909

13.

ถั่วเขียวผิวมัน (AFTA) 45.469

14.

ถั่วเขียวผิวดำ (AFTA) 42.473

15.

เครื่องปูถนน (สุทธินำกลับ) 30.000

16.

เมล็ดงา (เข้าคลังทัณฑ์บน) 26.170

17.

ปูทะเล 21.430

18.

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 20.619

19.

กระเพาะปลาตากแห้ง 16.886

20.

เมล็ดข้าวโพด 16.200

21.

เสื้อเชิ้ต (บางส่วน AFTA) 15.902

22.

รถแทร็กเตอร์เก่า (สุทธินำกลับ) 12.200

23.

โลหะพลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (เข้าคลังทัณฑ์บน) 12.060

24.

รถเกลี่ยดิน (สุทธินำกลับ) 11.080

25.

ข้าวซอย 10.481

25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2557
( ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 )
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

โค-กระบือมีชีวิต 1,394.250

2.

ถั่วลิสง (ส่วนมาก AFTA) 558.699

3.

แร่พลวง (บางส่วนเข้าคลังฯ) 350.259

4.

ถั่วเขียวผิวมัน (AFTA) 234.093

5.

เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้ 229.342

6.

แร่พลวงออกไซด์ (เข้าคลังทัณฑ์บนฯ) 115.397

7.

พริกแห้ง (บางส่วนใช้สิทธิ AFTA) 109.446

8.

ปลาเบญจพรรณ (บางส่วน AFTA) 74.259

9.

หอมหัวใหญ่ (WTO เข้าคลังทัณฑ์บน) 54.414

10.

เมล็ดงา (เข้าคลังทัณฑ์บน) 44.195

11.

รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว 40.269

12.

เสื้อผ้าสตรี (AFTA, FORM D) 33.702

13.

กระเพาะปลาตากแห้ง 24.133

14.

ถั่วขาวตาดำ (AFTA) 17.760

15.

ถั่วเขียวผิวดำ (AFTA) 16.893

16.

ถ่านหินลิกไนท์ 13.755

17.

ปูทะเล 13.237

18.

มันฝรั่ง (างส่วนใช้สิทธิ AFTA) 10.343

19.

ปลาไหลนา 8.978

20.

อวนจับปลา 8.376

21.

เศษอลูมิเนียม 7.266

22.

ถั่วเหลืองสำหรับบริโภค 6.286

23.

ถั่วลาย (AFTA) 6.271

24.

อาหารเจ 6.197

25.

ขมิ้น (เข้าคลังทัณฑ์บน) 5.775

25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2556
(ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

ถั่วลิสง (ส่วนมาก AFTA) 909.398

2.

โค-กระบือมีชีวิต 521.800

3.

เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้ 300.369

4.

พริกแห้ง (บางส่วนใช้สิทธิ AFTA) 196.655

5.

แร่พลวง (บางส่วนเข้าคลังฯ) 76.843

6.

ถั่วเขียวผิวมัน (AFTA) 63.229

7.

ปลาเบญจพรรณ (บางส่วน AFTA) 59.207

8.

เมล็ดงา (เข้าคลังฯ) 57.716

9.

ปลายข้าว 100% (WTO) 35.113

10.

รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว 25.370

11.

กระเพาะปลาตากแห้ง 23.135

12.

ชุดนอนสตรี (FORM D) 17.435

13.

ถั่วเขียวผิวดำ (AFTA) 17.427

14.

ปูทะเลมีชีวิต 14.239

15.

เสื้อผ้า (บางส่วนเข้าคลัง) 14.108

16.

ขมิ้น (บางส่วนใช้สิทธิ AFTA) 9.119

17.

ปลาไหลนา 8.135

18.

ถ่านไม้ 7.535

19.

กุ้งแห้ง 6.089

20.

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (AFTA) 5.853

21.

ถั่วขาวตาดำ (AFTA) 5.118

22.

ัวบุกแห้ง (เข้าคลังทัณฑ์บน) 4.029

23.

สีเสียด (เข้าคลังทัณฑ์บน)) 3.471

24.

หอมหัวใหญ่ (เข้าคลังทัณฑ์บน) 3.112

25.

กุ้งแม่น้ำแช่แข็ง 2.925

25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2555
(ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

โค-กระบือมีชีวิต 305.164

2.

เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้ 300.215

3.

แร่พลวง (บางส่วนเข้าคลังฯ) 109.854

4.

กระเพาะปลาตากแห้ง 33.061

5.

เมล็ดงา (เข้าคลังฯ) 30.870

6.

ปลาเบญจพรรณ 29.676

7.

ถ่านไม้สัก,ไม้แดง 17.698

8.

รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว 16.615

9.

ปลายข้าว 100% 16.019

10.

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (AFTA) 14.703

11.

ถั่วเขียวผิวดำ (AFTA) 13.460

12.

ถั่ว BEAN (AFTA) 13.330

13.

ปูทะเลมีชีวิต 13.327

14.

ถั่วลาย (AFTA) 11.463

15.

แร่เหล็ก 11.456

16.

ปลาไหลนา 9.749

17.

ขมิ้น (บางส่วนใช้สิทธิ AFTA) 9.713

18.

แพะมีชีวิต 8.240

19.

ถั่วขาวตาดำ (AFTA) 8.208

20.

รังนกแท้เกรด C 7.572

21.

พริกแห้ง 7.118

22.

ถั่วลิสง 6.874

23.

หมากแห้ง (บางส่วนเข้าคลังฯ) 6.812

24.

แร่สังกะสี 5.540

25.

ข้าวจ้าวขาว 15%, 25% 3.941


25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2554
(ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้

305.841

2.

โคมีชีวิต

153.220

3.

สินแร่พลวง (เข้าคลังฯ)

100.922

4.

หอมหัวใหญ่ (เข้าคลังทัณฑ์บน)

94.354

5.

กระบือมีชีวิต

60.684

6.

กระเพาะปลาตากแห้ง

23.446

7.

ปูทะเลมีชีวิต

21.690

8.

ปลาเบญจพรรณ

21.317

9.

ถ่านไม้สัก,ไม้แดง

17.386

10.

หมากแห้ง (บางส่วนเข้าคลังฯ)

12.853

11.

ปลาไหลนามีชีวิต

10.350

12.

ถั่วเขียวผิวมัน

10.280

13.

รังนกแท้ เกรด C (เข้าคลังฯ)

10.018

14.

รถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว

9.252

15.

ถั่วทอง

6.400

16.

สินแร่ตะกั่ว (เข้าคลังฯ)

5.712

17.

มล็ดงา (เข้าคลังทัณฑ์บน)

4.942

18.

จอคอมพิวเตอร์ (เข้า EPZ)

4.737

19.

ถั่วลิสง

4.615

20.

แร่เหล็ก

4.460

21.

ถั่วเขียวผิวดำ

4.071

22.

ขี้เลื่อย

3.172

23.

รถยนต์เก่าใช้แล้ว (เข้า EPZ)

2.532

24.

รถแทรกเตอร์เก่าใช้แล้ว (สภาพใช้งานไม่ได้)

2.504

25.

เครื่องกรองน้ำสภาพเก่าใช้แล้ว

2.160

 

25 อันดับแรกสินค้านำเข้า ปีงบประมาณ 2553
(ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้

443.109

2.

หอมหัวใหญ่ (เข้าคลังทัณฑ์บน)

84.728

3.

ปลาเบญจพรรณ

57.097

4.

ถั่วลาย (AFTA)

56.905

5.

โคมีชีวิต

53.320

6.

ปูทะเลมีชีวิต

37.076

7.

ถั่วเขียวผิวมัน (AFTA)

32.125

8.

กระเพาะปลาตากแห้ง

30.851

9.

กระบือมีชีวิต

20.488

10.

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (AFTA)

16.495

11.

ถ่านไม้สัก,ไม้แดง

16.317

12.

ถั่วขาวตาดำ (AFTA)

15.846

13.

เมล็ดงา (Re-Export)

15.536

14.

สินแร่พลวง

15.305

15.

ถั่วเขียวผิวดำ (AFTA)

14.698

16.

เสื้อแจ็กเก็ต (AFTA)

13.236

17.

รังนกแท้เกรด C

12.416

18.

เศษทองเหลือง (เข้าคลังทัณฑ์บน)

10.500

19.

ถั่วลิสง

9.830

20.

หมากแห้ง (AFTA)

9.633

21.

ปลาไหลนามีชีวิต

8.905

22.

กากกุ้งแห้งป่น (AFTA)

8.694

23.

อุปกรณ์ใช้ในทางสำรวจทางธรณีวิทยา

8.557

24.

สูทบุรุษ (AFTA)

7.549

25.

กุ้งแม่น้ำแช่แข็ง

7.077

		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108              
         info : nung2516civic@gmail.com