รายงานผลการก่อสร้างและการเบิกจ่าย
 
เดือนมกราคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563    

ความเป็นมา

        คณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผ่านแดนบริเวณด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน ในการดำเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  การท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ โดยกรมศุลกากรได้รับการจัดสรรเงินประมาณ โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งบลงทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง จำนวน 393,200,000.-บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน) ผูกพัน 4 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 78,640,000.-บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 157,280,000.-บาท และปีงบงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 157,280,000.-บาท) ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
         
รมศุลกากร โดยด่านศุลกากรแม่สอด ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก ทั้งสิ้นจำนวนเงิน 393,200,000.-บาท เป็นผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2564  กรมศุลกากรได้ดำเนินการบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้บริษัท ซีวิล พี. จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินจำนวนเงิน 319,700,000.-บาท
          ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง กับ บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ดมด.1/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ในราคา 319,700,000.-บาท(สามร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จำนวนงวดงาน 120 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1,118 วัน ระยะเวลาแล้วเสร็จวันที่ 11 กันยายน 2564 ผูกพัน 4 ปีงบประมาณ

ความคืบหน้าในการก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

อาคารตรวจสินค้า (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

งานปูพื้นพลาสติก เพื่อทำงาน Post Tension (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

เดินสายไฟฟ้าแรงสูงภายในโครงการ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
ซีแพ็คโพสเข้ามาวางลวดอาคาร (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

ระบบท่อระบายน้ำ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108              
         info : prdanmaesot@gmail.com, 74130000@customs.go.th