คู่มือสำหรับประชาชน: (สทก.) การขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาและการขยายกำหนดเวลา (การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 1)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:(สทก.)  การขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาและการขยายกำหนดเวลา (การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 1)

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน        

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรลงวันที่ 26 ธันวาคมพ.. 2556

 

2)

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.. 2530

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วันทำการ

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาและการขยายกำหนดเวลา(การยกเว้นอากรแก่ของตามภาคประเภท 1) ณด่านศุลกากรแม่สอด        

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด  287 .1 ถนนสายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร 0 5556  3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (1. กรณีเอกสารยื่นประกอบคำร้องไม่ถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะไม่รับพิจารณาคำร้อง
2.
การยื่นคำร้องหลังจากเวลา 16.00 . เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาในวันทำการถัดไป)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์
  1
ของที่ส่งออกรวมทั้งส่งกลับออกไปซึ่งนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใดและในเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาแล้วได้รับยกเว้นอากร
   2
กรณีไม่มีใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาแต่มีหลักฐานการส่งออกทางศุลกากรให้พิจารณาอนุญาตให้ได้รับการอนุญาตให้ได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติว่าด้วยใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาได้ตามควรแก่กรณีและหากเห็นว่าจำเป็นก็ให้ขยายกำหนดเวลาได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ปีการผ่อนผันใบสุทธิสำหรับการนำกลับเข้ามาให้ผู้นำของเข้ายื่นใบตราส่งสินค้าฉบับขาออกและ/หรือหลักฐานการคืนเงิน (Debit Note) หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาทุกครั้ง
 2.1
การขอขยายกำหนดเวลากรณีที่ในเวลาที่ส่งออกนั้นได้รับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาแล้วให้ขยายกำหนดเวลาออกไปได้ตามสมควรแก่กรณีแต่การขยายกำหนดเวลาให้ทำได้ไม่เกินครั้งละ 1 ปีดังนี้
 1)
ถ้ายังไม่มีการนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันส่งออกให้หน่วยงานที่ออกใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาเป็นผู้พิจารณา
   2)
ถ้าเป็นการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาครบกำหนด 1 ปีนับแต่วันส่งออกให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิธีการศุลกากรนำของเข้าเป็นผู้พิจารณา

วิธีการ
 1
ผู้ขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับ / ขอขยายกำหนดเวลายื่นคำร้องฯพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้อง
 2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อผู้ลงนามในเอกสารว่าเป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเป็นการทั่วไปตามที่ปรากฏในระบบทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
 3.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จะดำเนินการลงทะเบียนรับเอกสาร (หากมีข้อผิดพลาดจะคืนให้ผู้ร้องฯพร้อมแนะนำการให้แก้ไขให้ถูกต้อง
 4
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหากพบว่าความถูกต้องและของที่นำเข้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับการผ่อนผันใบสุทธินำกลับและหรือให้ได้รับการขยายกำหนดเวลาจะทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
เงื่อนไข
 1
กรณีไม่มีใบขนสินค้าแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของที่กำเนิดในประเทศไทยและนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปีจะพิจารณาอนุญาตให้ได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติว่าด้วยใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้  1) เครื่องประดับหรือของอื่นที่เชื่อได้ว่านักทัศนำจรชาวต่างประเทศได้ซื้อและนำติดตัวออกไปแต่ภายหลังส่งกลับคืนมายังผู้ขาย
 2)
ของที่ผู้เดินทางนำกลับออกไปแล้วนำกลับเข้ามาพร้อมกับตนในกรณีนี้ให้ระงับคดีฐานนำของออกไปโดยไม่ผ่านศุลกากรตามเกณฑ์เรียบเทียบระงับคดีที่กรมศุลกากรกำหนดหรือเสนอระงับคดีนอกเกณฑ์ระงับคดีได้ตามที่เห็นสมควรเสียก่อน
 2.
กรณีเป็นของที่นำออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าหรือร้านค้าปลอดอากรหรือของที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) .. 2482 หรือของที่ขอชดเชยค่าภาษีอากรหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าได้ส่งเงินชดเชยค่าภาษีอากรหรือเงินคืนอากรกรมศุลกากรแล้วเมื่อดำเนินการแล้วจึงอนุมัติผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาแก่ผู้นำของเข้า
 3.
กรณีเป็นของส่งออกที่ใช้สิทธิสงเสริมการลงทุนแล้วจะไม่ได้รับพิจารณาผ่อนผันใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา
 4.
ผู้ปฏิบัติพิธีการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเป็นการทั่วไปตามที่ปรากฏในระบบทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีของส่งกลับทั้งหมดหรือของส่งออกโดยผู้นำเข้าให้เหตุผลว่าไม่มีผู้รับหรือเข้าประเทศผู้ซื้อปลายทางไม่ได้เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งเรื่องให้สบศ. ขอความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพหีบห่อก่อนเพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนผันผู้นำเข้าจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินกระบวนการทางศุลกากรและดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

**
กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

**
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

**
กรณีไม่มีชุดคำขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับ / ขอขยายกำหนดเวลารายอื่นรอดำเนินการอยู่ก่อน

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบคำร้องขอผ่อนผันฯและลงทะเบียน

 

2 ชั่วโมง

ด่านศุลกากรแม่สอด

(-กรณีจำนวนรายการสินค้าในใบขนสินค้าหนึ่งฉบับไม่เกิน 5 รายการ)

2)

การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น

 

ส่งหนังสือขอตรวจสอบการรับสิทธิประโยชน์

 

20 วันทำการ

กรมศุลกากร

(*กรณีขณะส่งออกได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต้องส่งเรื่องตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระยะเวลาการให้บริการขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวลาที่กำหนดเป็นการประมาณการขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ตรวจสอบ))

3)

การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น

 

ตรวจสอบสภาพหีบห่อ

 

1 วันทำการ

กรมศุลกากร

(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ตรวจสอบ  (ระยะเวลาที่กำหนดเป็นการประมาณการขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ตรวจสอบ)
)

4)

การพิจารณา

 

การพิจารณาอนุญาต

 

30 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

5)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

เสนออนุมัติผ่อนผัน

 

30 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 21.5 วันทำการ

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(1.เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

0

1

ฉบับ

(1.เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

3)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

1

ฉบับ

(1.เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

4)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

5)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรมการขนส่งทางบก

0

1

ฉบับ

(1.เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

6)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

((เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ))

7)

หนังสือมอบอำนาจ

-

1

0

ชุด

(ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

คำร้องขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับตามภาค 4 ประเภทที่ 1

-

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

2)

หนังสือชี้แจงในการขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับ/ขยายเวลา

-

1

0

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

3)

สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า

-

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

4)

สำเนาใบขนสินค้าขาออก

-

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

5)

บัญชีราคาสินค้า  (Invoice) (ทั้งขาเข้า-ขาออก)

-

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

6)

บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ทั้งขาเข้า-ขาออก)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

7)

ใบตราส่งสินค้า  (Bill of Lading)  (ทั้งขาเข้า-ขาออก)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

8)

หนังสือแจ้งคืนสินค้าจากประเทศผู้ซื้อหรือประเทศต้นทางบรรทุกหรือ E-mail โต้ตอบระหว่างบริษัทและลูกค้าหรือหนังสือรับรองระบุสาเหตุของการนำสินค้ากลับและสามารถตรวจสอบได้ว่าของที่ส่งออกและนำกลับเป็นของชนิดเดียวกัน

-

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

9)

หลักฐานการคืนเงิน (Debit Note) ตามแต่กรณี

-

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

10)

เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

-

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด 09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคำร้องผ่อนผันใบสุทธินำกลับตามพิกัดประเภทที่ 1 ภาค ... พิกัดอัตราศุลกากรพ.. 2530
-

2)

ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องผ่อนผันใบสุทธินำกลับตามพิกัดประเภทที่ 1 ภาค ... พิกัดอัตราศุลกากรพ.. 2530
-

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์