คู่มือสำหรับประชาชน: การขอให้รับรองข้อมูลใบขนสินค้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การขอให้รับรองข้อมูลใบขนสินค้า

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ลงวันที่ 27 ธันวาคมพ.. 2549 เรื่องการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องคู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก (e-Export)

 

3)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

4)

กฎกระทรวงฉบับที่ 146 (.. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469 ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้และการกำหนดราคาศุลกากร

 

5)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

6)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 79/2554 ลงวันที่ 7 ธันวาคมพ.. 2554 เรื่องพิธีการศุลกากรณเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

7)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 82/2556 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

 

8)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 34/2554 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 27/2551 เรื่องการผ่านพิธีการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยกระบวนการศุลกากรณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติที่อยู่ในส่วนภูมิภาค

 

9)

กฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 144 (..2547)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 20นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอให้รับรองข้อมูลใบขนสินค้าณด่านศุลกากรแม่สอด 

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก
63110
โทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (หากมีการขอรับบริการณสำนักงาน/ด่านศุลกากรนอกเวลาราชการจะต้องชำระค่าล่วงเวลา/ค่าธรรมเนียมด้วย )

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์
ในกรณีที่ผู้นำเข้า/ส่งออกหรือผู้ส่งข้อมูลต้องการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารต้นฉบับตามกฎหมายหรือต้องการให้ลงนามรับรองในเอกสารตามระเบียบข้อบังคับประกาศของหน่วยงานอื่น
วิธีการ
ให้ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก/ผู้รับมอบอำนาจในการผ่านพิธีการศุลกากรยื่นคำขอรับรองเอกสารใบขนสินค้าต่อหน่วยบริการศุลกากรพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการจำลองเอกสารตามอัตราที่กำหนดไว้ในใบแนบศ. 5
เงื่อนไข
ข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะต้องได้รับสถานะรับบรรทุก /ส่งมอบแล้ว (0409) ก่อนจึงจะสามารถขอให้รับรองข้อมูลใบขนสินค้าได้

หมายเหตุ
*
ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า
**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับคำขอให้รับรองเอกสารใบขนสินค้า

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรพร้อมออกใบสั่งเก็บค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิมพ์ใบขนสินค้าพร้อมลงนามรับรอง

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(1. เอกสารยืนยันตัวตนกรณีไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนได้ให้แสดงเอกสารยืนยันตัวตนอื่นที่มีหมายเลขประจำตัวประชานที่หน่วยงานราชการออกให้ 2. ประทับตราพร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า ))

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

เอกสารคำขอให้รับรองใบขนสินค้า

-

1

0

ฉบับ

(ผู้ประกอบการลงนามพร้อมประทับตราบริษัท)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร

ค่าธรรมเนียม40 บาท

หมายเหตุ -

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด 09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลอยเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

1). กรณีดำเนินพิธีการนอกเวลาราชการ (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ..2556 ข้อ 1 05 01 04 (9) เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ.3)


            (
) เวลาตั้งแต่ 08.00 . ถึง 16.30 . ของวันหยุดราชการรายละ 200 บาท
            (
) เวลาตั้งแต่ 16.30 . ถึง 24.00 . รายละ 200 บาท
            (
) เวลาตั้งแต่ 24.00 . ถึง 08.00 . รายละ 200 บาท


 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์