คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตทำการล่วงเวลา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทำการล่วงเวลา

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

2)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

3)

กฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 144 (..2547)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทำการล่วงเวลาณด่านศุลกากรแม่สอด     

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 ถนนสายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (หากมีการขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้ยื่นคำร้องขอทำการในเวลาราชการและชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ (ถ้ามี))

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์
การรับคำขอและการอนุญาตให้ทำการล่วงเวลา
 -
การยื่นคำขออนุญาตทำการล่วงเวลาและการพิจารณาอนุญาตให้ทำการล่วงเวลานั้นถ้าเป็นงานของสำนักหรือหน่วยงานใดให้ยื่นขอต่อสำนักหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับคำขอและพิจารณาอนุญาต
 -
แบบใบอนุญาตให้ทำการล่วงเวลาให้ใช้แบบที่ 432
  -
การขออนุญาตทำการในวันหยุดราชการให้ยื่นคำขอต่อพนักงานศุลกากรภายในเวลาราชการในวันก่อนวันที่ประสงค์จะทำการหนึ่งวันส่วนการขออนุญาตทำการก่อนหรือหลังเวลาราชการให้ยื่นคำขอภายในเวลาราชการ
 -
การขออนุญาตทำการในวันหยุดราชการในกรณีที่ไม่ได้ยื่นขอล่วงหน้าให้ยื่นขอเปิดที่ทำการ (Knock Door) ณที่ทำการศุลกากร
 -
การขออนุญาตทำการล่วงเวลาให้ชำระค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ.3

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ.3

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับพนักงานไปประจำการก่อนหรือหลังเวลาราชการหรือในวันหยุดเพื่อสะดวกแก่ผู้ค้า

(1)
ประจำการพิเศษณศุลกสถานกรณีขอเปิดที่ทำการพิเศษ (KNOCK DOOR) รายละ 400 บาท

(2)
ประจำการในเรือขาเข้าหรือขาออก

 (
) เวลาตั้งแต่ 06.00. ถึง 18.00 . ของวันหยุดราชการลำละ 500 บาท

 (
) เวลาตั้งแต่ 18.00. ถึง 24.00 . ลำละ 500 บาท

 (
) เวลาตั้งแต่ 24.00. ถึง 06.00 . ลำละ 500 บาท

 (
) ถ้าทำการทั้งขาเข้าและขาออกพร้อมกันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ของอัตราตามที่กำหนดไว้ใน () () หรือ ()แล้วแต่กรณี

(3)
ประจำการในเรือลำเลียงหรือเรือโป๊ะที่โรงพักสินค้าหรือที่ซึ่งได้รับอนุมัติแห่งใดแห่งหนึ่ง

 (
) เวลาตั้งแต่ 06.00 . ถึง 18.00 . ของวันหยุดราชการลำละ 300 บาท

 (
) เวลาตั้งแต่ 18.00. ถึง 24.00. ลำละ 300 บาท

 (
) เวลาตั้งแต่ 24.00. ถึง 06.00. ลำละ 300 บาท

(4)
ประจำการณศุลกสถานทำเนียบท่าเรือโรงพักสินค้าคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือที่ซึ่งได้รับอนุมัติแห่งใดแห่งหนึ่งในกรณีตรวจปล่อยของซึ่งนำเข้าหรือส่งออกหรือในกรณีขนของที่ได้ตรวจปล่อยแล้ว


     
เวลาตั้งแต่ 08.00. ถึง 16.30. ของวันหยุดราชการใบขนสินค้าฉบับละ 200 บาท


 (
) เวลาตั้งแต่ 16.30. ถึง 24.00. ใบขนสินค้าฉบับละ 200 บาท

 (
) เวลาตั้งแต่ 24.00. ถึง 08.00. ใบขนสินค้าฉบับละ 200 บาท

(5)
ประจำการพิเศษณศุลกสถานสำหรับเรือประมงค้าปลาไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(6)
ประจำการพิเศษณศุลกสถานตาม (1) ประจำการในเรือขาเข้าหรือขาออกตาม (2) และประจำการตาม (4) ในกรณีตรวจปล่อยรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งนำเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(7)
ประจำการพิเศษณศุลกสถานตาม (1) ประจำในเรือขาเข้าหรือขาออกตาม (2) และประจำการตาม (4) ในกรณีตรวจปล่อยภาพถ่ายและหนังสือพิมพ์ที่นำเข้าหรือส่งออกทางอากาศยานไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(8)
ประจำการพิเศษณศุลกสถานตาม (1) ในกรณีตรวจปล่อยรถยนต์โดยสารบริการ (SHUTTLE BUS) บนสะพานมิตรภาพไทย- ลาวซึ่งจัดขึ้นตามมติคณะกรรมาธิการร่วมกำหนดนโยบายบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพื่อวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างด่านพรมแดนหนองคายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(9)
ประจำการณศุลกสถานกรณีขอให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากที่ระบุไว้ใน (2) ถึง (8)

 (
) เวลาตั้งแต่ 08.30. ถึง 16.30. ของวันหยุดราชการรายละ 200 บาท

 (
) เวลาตั้งแต่ 16.30. ถึง 24.00. รายละ 200 บาท

 (
) เวลาตั้งแต่ 24.00. ถึง 08.30. รายละ 200 บาท

(10)
ประจำการพิเศษณศุลกสถานตาม (1) ประจำการในเรือขาเข้าหรือขาออกตาม (2) ประจำการในเรือลำเลียงหรือเรือโป๊ะตาม (3) ประจำการตรวจปล่อยของหรือขนของที่ได้ตรวจปล่อยแล้วตาม (4) และประจำการณศุลกสถานตาม (9) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรที่มีเขตแดนทางบกติดต่อกับต่างประเทศไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบคำขออนุญาตทำการล่วงเวลาจากแบบใบอนุญาตให้ทำการล่วงเวลาแบบที่ 432

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

พิจารณาคำขออนุญาตทำการล่วงเวลาจากแบบใบอนุญาตให้ทำการล่วงเวลาแบบที่ 432 อนุญาตให้ทำการล่วงเวลา

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(เอกสารลำดับที่ 1-3 เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

1

0

ฉบับ

(เอกสารลำดับที่ 1-3 เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หน่วยงานที่ออกเอกสารขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สังกัด)

3)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

0

ชุด

(เอกสารลำดับที่ 1-3 เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
กรณีเป็นชาวต่างชาติหน่วยงานผู้ออกเอกสารเป็นประเทศเจ้าของหนังสือเดินทาง)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบอนุญาตให้ทำการล่วงเวลาแบบที่ 432

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

-

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

กรณีขอรับบริการหลังเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ (จะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาและอื่นๆตามที่ระบุในข้อหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี))

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 5556 3753
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์