คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตนำของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตนำของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราว

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

2)

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480

 

3)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

4)

กฎกระทรวงฉบับที่ 144 (.. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

5)

คำสั่งกรมศุลกากรที่ 215/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคมพ.. 2557 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร

 

6)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ลงวันที่ 27 ธันวาคมพ.. 2549 เรื่องการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

 

7)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2556 เรื่องคู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเลคทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-import)

 

8)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องคู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก (e-Export)

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตนำของเข้า/ส่งของออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติเฉพาะคราวณด่านศุลกากรแม่สอด     

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 ถนนสายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร  0 5556  3095 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (
)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาตการนำของเข้าและส่งของออกนอกราชอาณาจักรจะต้องขนส่งผ่านเขตแดนตามทางอนุมัติเท่านั้น () กรณีผู้นำของเข้า/ผู้ส่งของออก/ผู้ขนส่งมีเหตุจำเป็นต้องทำการขนส่งตามเส้นทางอื่นนอกทางอนุมัติและได้ยื่นคำร้องแสดงความจำนงล่วงหน้าต่อด่านศุลกากรว่าจะนำเข้า/ส่งออกผ่านเขตแดนใดๆทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้นผู้มีอำนาจตามที่กรมศุลกากรมอบหมายตามคำสั่งกรมศุลกากรว่าด้วยการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากรจะพิจารณาสั่งการเป็นรายๆไป () กรณีสินค้าที่ยกเว้นอากรเนื่องจากนำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือจากเขตปลอดอากรหรือจากเขตประกอบการเสรีที่มิได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตและสินค้านำเข้าที่ส่งกลับออกไปโดยขอคืนอากรขาเข้า (Re-Export) ที่จะส่งออกไปยังสหภาพเมียนมาร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกัมพูชาและมาเลเซียผ่านเขตแดนทางบกจะต้องส่งออกตามทางอนุมัติเท่านั้นห้ามมิให้ส่งออกตามทางอนุมัติเฉพาะคราว () การนำของเข้า/ส่งของออกตามที่กล่าวในข้อ () ให้กระทำได้เฉพาะระหว่างเวลา๐๖.๐๐– ๑๘.๐๐น. เท่านั้น (4) การอนุญาตให้ทำการนำเข้า/ส่งออกตามทางอนุมัติเฉพาะคราวเป็นเพียงการอนุญาตในเบื้องต้นให้สามารถทำการนำเข้า/ส่งออกตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นส่วนการปฏิบัติพิธีการอื่นๆยังคงต้องปฏิบัติตามปกติ (5) ด่านศุลกากรจะอนุญาตให้ดำเนินการได้หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควรและไม่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายหรือการทุจริตโดยพิจารณาจากชนิดสินค้าเหตุผลความจำเป็นประวัติการกระทำความผิดของผู้ขออนุญาตและพฤติการณ์อื่นๆ (6) ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำร้องขอรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากรโดยเสียค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงใบแนบศ.3 และใบแนบศ.4 และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับของนั้นเช่นเดียวกับการนำเข้า/ส่งออกปกติทุกประการ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

รับและตรวจสอบคำร้อง

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณา/ตรวจสอบเส้นทาง/อนุญาต
แจ้งผลการพิจารณา


 

3 ชั่วโมง

ด่านศุลกากรแม่สอด

((ตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละเส้นทาง))

ระยะเวลาดำเนินการรวม 190 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

(เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

0

1

ชุด

(เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

3)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

1

ชุด

(เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

4)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรมการขนส่งทางบก

0

1

ชุด

(เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของยานพาหนะ ( ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

-

1

0

ชุด

(กรณีมอบอำนาจ)

2)

บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

(กรณีมอบอำนาจและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

3)

บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

(กรณีมอบอำนาจและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

4)

หนังสือคำร้อง

-

1

0

ชุด

-

5)

แผนที่/แผนผังแสดงเส้นทางและจุดที่ขออนุญาตนำเข้า/ส่งออก

-

0

1

ชุด

(รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332
หมายเหตุ( ในวันและเวลาราชการ)

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่
หมายเหตุ(กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110)

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
หมายเหตุ(กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร)

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์