คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตลงทะเบียนหรือการขอต่ออายุการลงทะเบียนบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตลงทะเบียนหรือการขอต่ออายุการลงทะเบียนบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ

 

3)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2553  เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายนพ.. 2555

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตลงทะเบียนหรือการขอต่ออายุการลงทะเบียนบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของณด่านศุลกากรแม่สอด  

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการงานบริการพิธีการฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตากโทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2553 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553

บุคคลที่ประสงค์จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ(ชิปปิ้ง) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 (1)
เป็นบุคคลที่มีบัตรผ่านพิธีการศุลกากรหรือบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากรและได้ผ่านการอบรมและทดสอบ
จากสถาบันวิทยาการศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 หรือ
 (2)
เป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรองและผ่านการ
ทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรของกรมศุลกากรและเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนออกของตามประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2549
 (3)
ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรงหรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนบัตรผ่านพิธีการศุลกากรหรือบัตรผู้ช่วยปฏิบัติพิธีการศุลกากร

วิธีการ
 1.
ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของต้องยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด
 2.
ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ได้รับอนุญาตแล้วสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของได้คราวละสามปี
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
เมื่อครบกำหนดสามปีแล้วจะต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนดพร้อมเอกสารประกอบ
และได้ต้องรับอนุญาตให้ต่ออายุก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการออกของต่อไปได้
 3.
ในการลงทะเบียนหรือต่ออายุการลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรกรมศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรภูมิภาคภาคหรือด่านศุลกากร
 4.
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนได้แก่ชื่อชื่อสกุลหรือที่อยู่เป็นต้นจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนตามแบบที่กำหนดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่มีการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรกรมศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรภูมิภาคภาคหรือด่านศุลกากรหมายเหตุ

-
ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

-
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว


 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับแบบคำขอลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอฯ

 

13 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การพิจารณา

 

การอนุมัติทะเบียน

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

4)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับการลงทะเบียน

 

2 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 30 นาที

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

2)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

3)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (แบบช. 3 , . 5)
2.
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

4)

ทะเบียนสมรส

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านามหรือเปลี่ยนนามสกุล
2..
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคำร้องขอลงทะเบียน/ขอต่ออายุการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(กรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้อง)

2)

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงต้นสังกัด
2.
กรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้อง)

3)

หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของตัวแทนออกของ

-

1

0

ฉบับ

(1.ออกให้ก่อนวันยื่นคำร้องไม่เกิน 1 เดือน
2.
ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
หรือผู้มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างฯ)

4)

ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของหรือประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร

-

1

1

ฉบับ

(ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

5)

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว

-

1

0

ฉบับ

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  )

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 5556 3753
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ-

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคำร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
-

2)

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
-

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์