คู่มือสำหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน        

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2552 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่องการกำกับดูแลผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วันทำการ

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ณด่านศุลกากรแม่สอด     

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110  โทร 0 5556  3095 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

ส่วนที่ 1 การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)

ข้อ 1 (3)กรณีผู้ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนประสงค์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้ดำเนินการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ส่วนแผนงานและมาตรฐานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดแล้วจึงรับส่งข้อมูลโดยใช้หมายเลขผู้มีสิทธิรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรต่อไป

ในกรณีที่เป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter)

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2552 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่องการกำกับดูแลผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต

ข้อ 6 (2)เมื่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งให้ทำการทดสอบระบบการประมวลผลบนระบบทดสอบ (Test system) ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทำการทดสอบระบบการประมวลผลบนระบบทดสอบด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสร้างส่งรับเก็บรักษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด

ส่วนที่ 3 การออกใบอนุญาต

ข้อ 9 สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรผู้รับคำร้องขอรับใบอนุญาตจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นผู้กำหนดหมายเลขผู้มีสิทธิรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Production System) ของผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ

ส่วนที่ 5 การสั่งพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ 12 ในกรณีที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรผู้ออกใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งว่าผู้ได้รับใบอนุญาตกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดๆจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินกระบวนการทางศุลกากรหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใดๆและแจ้งว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต

ให้สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและแจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระงับการใช้งานหมายเลขผู้มีสิทธิรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรของผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการรายนั้นทั้งหมดโดยให้ประกาศคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นที่ทราบทั่วกัน

ข้อ 13 ในกรณีที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรผู้ออกใบอนุญาตตรวจพบในภายหลังว่าการออกใบอนุญาตเป็นไปโดยผิดหลงอันเนื่องมาจากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการอนุญาต

ให้สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและแจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระงับการใช้งานหมายเลขผู้มีสิทธิรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเป็นรายนิติบุคคลโดยให้ประกาศคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นที่ทราบทั่วกัน

ส่วนที่ 6 การเลิกให้บริการการเลิกกิจการ

ข้อ 14 เมื่อผู้ให้บริการรายใดประสงค์จะเลิกให้บริการเคาน์เตอร์บริการเป็นการเฉพาะสถานที่ของเคาน์เตอร์บริการ

(2)
ให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจสั่งให้ผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนเลิกให้บริการก็ได้และให้แจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยกเลิกการใช้งานหมายเลขผู้มีสิทธิรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรของเคาน์เตอร์บริการที่ร้องขอ

ข้อ 15 เมื่อผู้ให้บริการรายใดประสงค์จะเลิกกิจการเคาน์เตอร์บริการ

(2)
ให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอำนาจสั่งให้ผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนเลิกให้บริการก็ได้และให้แจ้งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยกเลิกการใช้งานหมายเลขผู้มีสิทธิรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทั้งหมดของเคาน์เตอร์บริการที่เลิกกิจการ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

-ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
-
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอลงทะเบียนฯและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอลงทะเบียนฯและตรวจสอบข้อมูลบริษัทและประเภทบริษัทกับระบบข้อมูลทะเบียนของกรมศุลกากร

15 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

(กรณีเนื้อหาที่ปรากฏในแบบคำขอลงทะเบียนฯและเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เจ้าหน้าที่อาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม)

2)

การพิจารณา

 

ออก User Profile สำหรับทดสอบและ NSW ID 29 หลักสำหรับ User Profile ทดสอบและแจ้ง email กลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อติดตั้งและทำการทดสอบ

3 วันทำการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

3)

การพิจารณา

 

พิจารณาข้อมูลที่ผู้ประกอบทดสอบส่งเข้ามาในระบบของกรมศุลกากร

 

3 วันทำการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(รระยะเวลาขึ้นอยู่กับภายหลังที่ผู้ประกอบการส่งการทดสอบข้อมูลเข้ามาในระบบของกรมศุลกากรและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน)

4)

การพิจารณา

 

ออก User Profile สำหรับใช้งานจริง (Production) และ NSW ID 29 หลักสำหรับ User Profile Production และแจ้ง email กลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อติดตั้งและใช้งานจริง (ในกรณีของผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) จะแจ้งผลกลับไปยังสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรซึ่งสถานประกอบการของผู้ให้บริการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ)

3 วันทำการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 10 วันทำการ

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(- กรณีผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
-
สำเนาบัตรประชาชนแนบพร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง)

2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

(กรณีผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นขอลงทะเบียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันให้ลงนามทุกคน)

3)

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)

-

0

1

ฉบับ

(ออกให้โดยผู้ให้บริการออกใบรับรอง (Certification Authority: CA))

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

หนังสือขอเพิ่ม Profile Name ระบบ Paperless ของบริษัท

-

1

0

ฉบับ

-

2)

แบบคำขอลงทะเบียนฯแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

-

3)

แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) หน้า 5/6 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2552

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter))

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

-

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด 09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับนิติบุคคลและอื่นๆ)
-

2)

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับบุคคลธรรมดา)
-

3)

แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับนิติบุคคล)
-

4)

แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (สำหรับบุคคลธรรมดา)
-

5)

แบบคำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
-

6)

แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
-

7)

แบบคำขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากรผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
-

8)

แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เกี่ยวกับการผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
(
ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter))

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์