คู่มือสำหรับประชาชน: การชำระเงินค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมศุลกากรเบ็ดเตล็ดอื่นๆและวางเงินประกันหรือหนังสือค้ำประกันณหน่วยงานศุลกากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การชำระเงินค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมศุลกากรเบ็ดเตล็ดอื่นๆและวางเงินประกันหรือหนังสือค้ำประกันณหน่วยงานศุลกากร

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ -/2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.. 2555

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

3)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 19/2552 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 เรื่องการออกเช็คสั่งจ่ายชำระค่าภาษีอากรและรายได้อื่น

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.. 2555         

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 6นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การชำระเงินค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมศุลกากรเบ็ดเตล็ดอื่นๆการวางเงินประกันหรือค้ำประกันที่ด่านศุลกากรแม่สอด

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการงานการเงินและบัญชีด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 ถนนสายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร0 5556 3095 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (กรณีขอรับบริการหลังเวลาราชการจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาและอื่นๆตามที่ระบุในข้อ 12. หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี))

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ประกอบการสามารถยื่นชำระเงินโดยชำระด้วย

1.เงินสด

2.เช็คที่ธนาคารลงนามสั่งจ่าย(เช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คชำระหรือก่อนวันชำระไม่เกิน 30วัน)

3.เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน (เช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คชำระเงินหรือก่อนวันชำระไม่เกิน 15วัน)

4.บัตรภาษี (ใช้ชำระเป็นค่าภาษีอากรเท่านั้น) สำหรับเช็คให้สั่งจ่าย"กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย....(ชื่อผู้นำของเข้า/ ผู้ส่งของออก/ฯลฯ..." หรือ“The Customs Department (Suspension) by …importer/exporter/etc…"

- กรณีขอรับบริการหลังเวลาราชการต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาตามใบแนบศ.3 ท้ายกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 145 (..2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

หมายเหตุ

**ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

รับเงินพร้อมเอกสารการขอชำระเงิน/ตรวจสอบเอกสาร

 

2 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

(กรณีชำระด้วยบัตรภาษีอาจจะใช้เวลามากกว่านี้)

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณา/ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน

4 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 6 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

กรณีชำระเงินหลังเวลาราชการเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ.3 ท้ายกฎกระทรวงการคลัง

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 1011
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์