คู่มือสำหรับประชาชน: (สทก.) การขอคืนเงินอากรทั่วไปกรณีขอสงวนสิทธิคืนอากรภายหลังเนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:(สทก.) การขอคืนเงินอากรทั่วไปกรณีขอสงวนสิทธิคืนอากรภายหลังเนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.. 2530

 

2)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

3)

ประกาศกรมศุลกากรที่ -/2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.. 2555

 

4)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 11/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู

 

5)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 2/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น

 

6)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2556 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องคู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)

 

7)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 3/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

 

8)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 4/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย

 

9)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น

 

10)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย

 

11)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 7/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์

 

12)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

 

13)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

 

14)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 83/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย

 

15)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2558 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน

 

16)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น

 

17)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์

 

18)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู

 

19)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย

 

20)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน

 

21)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

 

22)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น

 

23)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

 

24)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย

 

25)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

 

26)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 74/2558 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

 

27)

ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายนพ.. 2555

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15วันทำการ

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอคืนเงินอากรทั่วไปกรณีขอสงวนสิทธิคืนอากรภายหลังเนื่องจากได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีณด่านศุลกากรแม่สอด     

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร 0 5556  3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (การยื่นคำขอหลังจากเวลา 16.00 . เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาในวันทำการถัดไป)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์
 1.
ผู้ขอคืนเงินอากรต้องยื่นแบบขอคืนเงินอากรตามแบบกศก. 107 และกศก. 107 กที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 2.
ชื่อผู้ลงนามในใบขอคืนเงินต้องเป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเป็นการทั่วไปตามคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหากไม่ปรากฏในฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนของกรมศุลกากรศุลกากรให้ผู้นำของเข้าดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเป็นการทั่วไปตามคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรและปรากฏในฐานข้อมูลระบบการลงทะเบียนของกรมศุลกากรก่อนหรือจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนตามกฎหมาย
 3.
บัญชีเงินฝากที่ประสงค์ให้คืนอากรต้องเป็นธนาคารสาขาและเลขที่บัญชีเงินฝากที่กำหนดตามคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหากไม่ปรากฏในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของกรมศุลกากรผู้นำของเข้าต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่บัญชีในฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนก่อน
 4.
หากเอกสารครบถ้วนถูกต้องผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบรับใบขอคืนเงินตามแบบกศก. 110 ไว้เป็นหลักฐาน
วิธีการ
 1.
ผู้ขอคืนเงินอากรยื่นแบบขอคืนเงินอากรตามแบบกศก. 107 และกศก. 107 กที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 2.
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบชื่อผู้ลงนามในใบขอคืนเงินว่าเป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเป็นการทั่วไปตามคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหากไม่ปรากฏในฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนของกรมศุลกากรให้ผู้นำของเข้าดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเป็นการทั่วไปตามคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรและปรากฏในฐานข้อมูลระบบการลงทะเบียนของกรมศุลกากรก่อนหรือให้ตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนตามกฎหมาย
 3.
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบตรวจสอบบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ให้คืนอากรว่าเป็นธนาคารสาขาและเลขที่บัญชีเงินฝากที่กำหนดตามคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหากไม่ปรากฏในฐานข้อมูลระบบทะเบียนของกรมศุลกากรผู้นำของเข้าต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่บัญชีในฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนก่อน
 4.
หลังจากตรวจสอบว่ามีเอกสารครบถ้วนถูกต้องเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบจะออกใบรับใบขอคืนเงินตามแบบกศก. 110 ให้ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน
 5.
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบพิจารณาแบบขอคืนเงินอากรและเอกสารต่างๆถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายจะเสนอผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
 6.
การขอคืนเงินอากรหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรคืนเงินจะเสนอผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
 7.
เมื่อพิจารณาอนุมัติคืนเงินอากรแล้วสำนักบริหารกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้นำเข้าพร้อมมีหนังสือแจ้งการคืนเงินให้ผู้ขอคืนเงินอากรทราบ
 8.
เมื่อพิจารณาอนุมัติคืนเงินอากรแล้วผู้ขอคืนเงินอากรสามารถนำต้นฉบับใบรับใบขอคืนเงินมารับต้นฉบับใบเสร็จรับเงินคืนที่ฝ่ายพิธีการกลาง

เงื่อนไข
การอนุมัติคืนอากรทั่วไปที่มีรายการสินค้าไม่เกิน 50 รายการ/ใบขนสินค้าระยะเวลาการปฏิบัติงานภายใน 15 วันนับแต่วันรับชุดคำขอคืนอากรทั่วไป (โดยมีเอกสารครบถ้วนถูกต้องพร้อมพิจารณา) จนถึงวันอนุมัติคืนอากรเป็นการคืนอากรสำหรับของนำเข้าที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีที่ได้สงวนสิทธิการคืนอากรไว้

หมายเหตุ 1.กรณีไม่มีชุดคำขอคืนอากรของผู้ขอคืนอากรรายอื่นรอดำเนินการอยู่ก่อน 2.กรณีรายการสินค้าไม่เกิน 50 รายการต่อใบขนสินค้าขาเข้า 3. เอกสารถูกต้องครบถ้วนไม่ต้องส่งไปพิจารณาจากหน่วยงานภายนอก
กรณีใบขอคืนเงินอากรหรือเอกสารประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วนสำนักงานหรือด่านศุลกากรจะปฏิเสธไม่รับใบขอคืนเงินอากรและส่งคืนผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


**
กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

**
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

**
ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบคำขอคืนเงินอากรและออกใบรับใบขอคืนเงินตามแบบกศก. 110

 

1 วันทำการ

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

พิจารณาคำขอคืนเงินอากร

 

13 วันทำการ

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การพิจารณา

 

อนุมัติคืนเงินอากร

 

1 วันทำการ

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วันทำการ

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วันทำการ

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(1.เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

2)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

1

ฉบับ

(1.เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

3)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

4)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ถ้ามี))

5)

หนังสือมอบอำนาจ

-

1

0

ชุด

(ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

คำขอคืนเงินอากรทั่วไป (กศก.107 และกศก.107)

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง)

2)

สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า

กรมศุลกากร

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

3)

ใบเสร็จรับเงิน

กรมศุลกากร

1

0

ชุด

-

4)

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด  (กรณียื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าภายใต้เงื่อนไขแบคทูแบคให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนินของประเทศผู้ส่งออกประเทศแรกด้วย)

-

1

0

ชุด

(สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

5)

บัญชีราคาสินค้า)Invoice) (กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สามอาจขอ Invoice ของผู้ส่งออกเพิ่มเติม)

-

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

6)

บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ(Packing List) (กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สามอาจขอ Packing List  ของผู้ส่งออกเพิ่มเติม)

-

0

1

ชุด

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

7)

ใบตราส่งสินค้า )Bill of Lading)

-

0

1

ชุด

( เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

8)

หนังสือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้ากรณีได้รับสิทธิจากการรับรองถิ่นกำเนิดเช่นหนังสือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรณีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์

-

0

1

ชุด

-

9)

หนังสือรับรองจากกรมการค้าต่างประเทศแสดงการได้สิทธิสำหรับภาษีในโควตา (กรณีสินค้ามีโควตาในการนำเข้า

-

0

1

ชุด

-

10)

เอกสารอื่นๆ

-

0

1

ชุด

(ในกรณีที่ต้องใช้ประกอบในการพิจารณา)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09  0908  8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

กศก.107
-

2)

ตัวอย่างการกรอกกศก.107
-

3)

กศก.107 ()
-

4)

ตัวอย่างการกรอกกศก.107 ()
-

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

20/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์