คู่มือสำหรับประชาชน: การต่ออายุสัญญาประกันทัณฑ์บนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าชั่วคราว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การต่ออายุสัญญาประกันทัณฑ์บนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าชั่วคราว

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

2)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

3)

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480

 

4)

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ()

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การต่ออายุสัญญาประกันทัณฑ์บนรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราณและกีฬาที่นำเข้ามาชั่วคราวฌด่านศุลกากรแม่สอด        

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านพรมแดนแม่สอดด่านศุลกากรแม่สอดถนนสายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร 0 5556 3638/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 05:30 - 20:30 .

หมายเหตุ (หากมีการขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้ยื่นคำร้องขอทำการในเวลาราชการและชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ (ถ้ามี))

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์
การต่ออายุสัญญาประกันทัณฑ์บนนำเข้าชั่วคราวของรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราญและกีฬาต้องต่อก่อนหมดอายุสัญญาประกันทัณฑ์บนตามเงื่อนไขดังนี้
 1.
ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือนโดยรวมระยะเวลาในการนำเข้าชั่วคราวทั้งสิ้นไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่นำเข้าทั้งนี้การพิจารณาระยะเวลาในการทำสัญญาและต่อสัญญาแต่ละครั้งให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตการเข้ามาในราชอาณาจักรให้แก่ผู้นำเข้า
 2.
ในกรณีที่มีความจำเป็นเช่นเครื่องยนต์เสียอยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่อาจพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุสัญญาประกันเกินกว่าเวลาที่กำหนดในข้อ 1 ได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 8 เดือนนับแต่วันนำเข้า
 3.
การต่ออายุสัญญาประกันดำเนินการได้ที่ด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรภาคทุกแห่งโดยต้องนำรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมด้วยสัญญาประกันฉบับเดิมเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกการขยายระยะเวลา

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับและตรวจสอบคำร้องขอต่ออายุสัญญาประกันพร้อมเอกสารประกอบ

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราญและกีฬาลงทะเบียนรับเรื่องและจัดพิมพ์หนังสือเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต

 

30 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การพิจารณา

 

พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต

 

60 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

4)

การพิจารณา

 

คืนต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษให้กับผู้นำเข้าเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐานติดไว้กับรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือสำราญและกีฬา

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 105 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

1

ฉบับ

(กรณีเป็นชาวต่างชาติหน่วยงานผู้ออกเอกสารเป็นประเทศเจ้าของหนังสือเดินทาง)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

คำร้องขอต่ออายุสัญญาประกัน

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

-

2)

ใบขนสินค้าพิเศษ

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

-

3)

ทะเบียนยานพาหนะ

-

1

1

ฉบับ

(หน่วยงานที่ออกเอกสารคือหน่วยงานของต่างประเทศ)

4)

สัญญาประกันภัย

-

1

0

ฉบับ

(บริษัทประกัน)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์