คู่มือสำหรับประชาชน: การนำของติดตัวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การนำของติดตัวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง    

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

2)

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480

 

3)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

4)

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การนำของติดตัวผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรแม่สอด 

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านพรมแดน(สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา) ด่านศุลกากรแม่สอดต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 05:30 - 20:30 .

หมายเหตุ (เวลาให้บริการเป็นไปตามเวลาเปิด-ปิดจุดผ่านแดนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยของแต่ละพื้นที่)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การนำของติดตัวผู้เดินทางออกนอกประเทศมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1)
ผู้เดินทางขาออกซึ่งผ่านการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางแล้วเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องตรวจจะทำการตรวจค้นตัวผู้เดินทางและสัมภาระติดตัวรวมทั้งป้องกันการกระทำผิดทางศุลกากร
(2)
สำหรับผู้เดินทางที่ต้องการนำของใช้ส่วนตัวติดตัวออกไประหว่างการเดินทางเช่นนาฬิกาสร้อยคอแหวนกล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์สำหรับพกพาฯและประสงค์จะนำกลับมาภายในประเทศพร้อมกับตนโดยได้รับการยกเว้นอากรผู้เดินทางจะต้องนำของดังกล่าวพร้อมหนังสือเดินทางมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อนเดินทางเพื่อบันทึกรายละเอียดในใบรับแจ้งของที่นำติดตัวออกไปและมอบสำเนาใบแจ้งฯให้ผู้เดินทางเก็บไว้สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในวันเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 -
เป็นของเก่าใช้แล้วและมีจำนวน/ปริมาณพอสมควรแก่ฐานะ
 -
มีเครื่องหมายเลขหมาย (Serial Number) ที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารการเดินทาง

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของที่จะนำออกไปพร้อมเอกสารการเดินทางและทำการบันทึกลงในใบรับแจ้งของที่ผู้เดินทางนำติดตัวออกไป

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรมอบสำเนาใบรับแจ้งของที่ผู้เดินทางนำติดตัวออกไป

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 20 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

1

ฉบับ

(เอกสารในลำดับที่ 1-3ใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร
**
กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติหน่วยงานที่รับผิดชอบคือประเทศที่ผู้เดินทางมีภูมิลำเนา)

2)

บัตรผ่านแดน

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารในลำดับที่ 1-3ใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

3)

บัตรผ่านแดนชั่วคราว

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารในลำดับที่ 1-3ใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบรับแจ้งของที่ผู้เดินทางนำติดตัวออกไป

กรมศุลกากร

1

1

ฉบับ

(รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

2)

ภาพถ่ายของที่นำติดตัวออกไปหรือเอกสารแนบแสดงเครื่องหมายเลขหมาย (Serial Number) ของของนั้น

-

1

1

ฉบับ

(รับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477  )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์