คู่มือสำหรับประชาชน: การนำเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การนำเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง    

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 112/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศต้องสำแดงรายการเงินตรา

 

3)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

4)

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ..2556

 

5)

กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (.. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485

 

6)

กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (.. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485

 

7)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 18/2551 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยการสำแดงเงินตราต่างประเทศที่นาออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์พ.. 2551

 

8)

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายนพ.. 2556

 

9)

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินลงวันที่ 31 มีนาคมพ.. 2547

 

10)

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดวงเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศต้องสาแดงรายการเงินตราต่างประเทศลงวันที่ 6 ธันวาคมพ.. 2550

 

11)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินลงวันที่ 31 มีนาคมพ.. 2547

 

12)

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485

 

13)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเรื่องกาหนดวงเงินตราที่ผู้ส่งหรือนาเงินตราออกนอกประเทศต้องสาแดงรายการเงินตราลงวันที่ 8 พฤศจิกายนพ.. 2556

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การนำเงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรณด่านศุลกากรแม่สอด     

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านพรมแดนแม่สอด(สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา) ด่านศุลกากรแม่สอดถนนสายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110
โทร 0 5556 3638/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 05:30 - 20:30 .

หมายเหตุ (เวลาให้บริการเป็นไปตามเวลาเปิด-ปิดจุดผ่านแดนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยของแต่ละพื้นที่
)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เงินตราไทย

1.
นำเข้าได้ไม่จำกัดจำนวน

2.
การนำเงินบาทออกไปยังประเทศเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซียเวียดนามและจีน(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

 1)
นำออกเกิน 450,000 บาทต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามแบบที่กำหนด

 2)
นำออกเกิน 2,000,000 บาทต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย

3.
สำหรับการนำเงินบาทออกไปยังประเทศอื่นๆต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 1)
นำออกได้ไม่เกิน 50,000 บาท

 2)
นำออกเกิน 50,000 บาทต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยเงินตราต่างประเทศ

 1.
นำเข้าและนำออกได้ไม่จำกัดจำนวน

 2.
นำเข้าหรือนำออกเกินกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าต้องกรอกแบบสำแดงเงินตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านด่านศุลกากรตามแบบที่กำหนด

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

รับเอกสาร/ตวจสอบเอกสาร

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณา/คืนสำเนาแบบสำแดงเงินตราฯ

 

20 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ชุด

(เอกสารลำดับที่ 1-2เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง )

2)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

0

ชุด

(เอกสารลำดับที่ 1-2 เลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
กรณีเป็นชาวต่างชาติหน่วยงานผู้ออกเอกสารเป็นประเทศเจ้าของหนังสือเดินทาง)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบสำแดงเงินตราไทย

กรมศุลกากร

1

0

ชุด

(ตามกรณี)

2)

แบบสำแดงเงินตราต่างประเทศ

กรมศุลกากร

1

0

ชุด

(ตามกรณี)

3)

ใบอนุญาตฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1

0

ชุด

(ตามกรณี)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์