คู่มือสำหรับประชาชน: การนำรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรณด่านพรมแดน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     :           ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง           :           กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การนำรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรณด่านพรมแดน

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ลงวันที่ 27 ธันวาคมพ.. 2549 เรื่องการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

3)

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480

 

4)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การนำรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรณด่านพรมแดนแม่สอด  

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านพรมแดนแม่สอด(สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา)ด่านศุลกากรแม่สอดถนนสายเอเชียต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110
โทร 0 5556 3638/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 06:00 - 18:00 .

หมายเหตุ (เวลาให้บริการเป็นไปตามเวลาเปิด-ปิดจุดผ่านแดนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยของแต่ละพื้นที่)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การปฏิบัติกับรถยนต์บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรณด่านพรมแดนให้ดำเนินการดังนี้
 1.
กรณีส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 1.1
ก่อนนำยานพาหนะผ่านด่านพรมแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักรให้จัดทำข้อมูลบัญชีสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรทางบกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนดและส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
 1.2
ให้ใช้เลขที่รับรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นใบอนุญาตเพื่อแจ้งต่อด่านพรมแดนในการตรวจเพื่อนำยานพาหนะผ่านเขตแดนทางบกต่อไปโดยไม่ต้องยื่นบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบศ..1)
 2.
กรณีไม่ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
2.1
ถ้าเป็นยานพาหนะบรรทุกของเดินด้วยกำลังเครื่องให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านพรมแดนตรวจสอบให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักรยื่นบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบศ..1) พร้อมสำเนาเมื่อจะนำรถบรรทุกของผ่านด่านพรมแดนโดยกรอกรายการและลงนามในบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบศ..1) ถ้าเป็นยานพาหนะเปล่าเข้ามาให้หมายเหตุว่า“ไม่มีสินค้าบรรทุกเข้ามา”
2.2
ถ้าเป็นยานพาหนะบรรทุกของและมิได้เดินด้วยกำลังเครื่องผู้ควบคุมยานพาหนะไม่ต้องยื่นบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบศ..1) แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านพรมแดนต้องตรวจสอบจำนวนหีบห่อของที่บรรทุกและสอบถามว่าเป็นของชนิดใดแล้วให้กรอกรายการลงในใบผ่านด่าน (แบบศ..2)
2.3
ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกแต่คนโดยสารกับหีบห่อของส่วนตัวคนโดยสารในรถนั้นผู้ควบคุมยานพาหนะไม่ต้องยื่นบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบศ..1) แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านพรมแดนต้องตรวจสอบตามปกติและถ้าไม่มีของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาให้จดเลขทะเบียนรถและวันที่เข้ามาแล้วออกใบผ่านด่าน (แบบศ..2) โดยไม่ต้องกรอกช่องจำนวนหีบห่อและชนิดของ
2.4
ถ้าเป็นยานพาหนะอย่างอื่นๆนอกจากรถยนต์ตามข้อ 2.3 และไม่ได้บรรทุกของอย่างใดนอกจากหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารในยานพาหนะนั้นรวมทั้งคนหาบหามของและสัตว์บรรทุกของเข้ามาเล็กน้อยตามปกติถ้าไม่มีของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาด้วยให้ผ่านด่านไปโดยไม่ต้องมีใบผ่านแดน (แบบศ..2)

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้ากับสินค้าและยานพาหนะแจ้งผู้ควบคุมยานพาหนะให้ผ่านด่านพรมแดนไปยังด่านศุลกากร

 

40 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 50 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก  (แบบศ..1) หรือใบผ่านด่าน (แบบศ..2)

ด่านศุลกากรแม่สอด

1

1

ฉบับ

(กรณีไม่ได้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332
หมายเหตุ( ในวันและเวลาราชการ)

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่
หมายเหตุ(กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110)

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
หมายเหตุ(กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร)

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์