คู่มือสำหรับประชาชน: การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากร

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

2)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) .. 2534  ข้อ 6

 

3)

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.. 2530

 

4)

พระราชบัญญัติรถยนต์พ.. 2522

 

5)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรลงวันที่ 26 ธันวาคมพ.. 2556

 

6)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2556 เรื่องคู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเลคทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-import)

 

7)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) .. 2539

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากรแม่สอด

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านพรมแดนแม่สอด (สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา) ด่านศุลกากรแม่สอดต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร 0 5556 3638/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 05:30 - 20:30 .

หมายเหตุ (เวลาให้บริการเป็นไปตามเวลาเปิด-ปิดจุดผ่านแดนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยของแต่ละพื้นที่)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์

บุคคลต่างด้าวหรือบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและประสงค์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราวทางด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่เขตแดนทางบกและมีด่านพรมแดนติดต่อกับต่างประเทศให้ผู้นำเข้ายื่นเอกสารทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์และหนังสือเดินทางที่ผ่านการประทับตรารับรองการตรวจคนเข้าเมืองแล้วในกรณีที่ผู้นำเข้ามิได้เป็นเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ผู้นำเข้ายื่นต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบในกรณีผู้นำเข้ามีสัญชาติไทยให้ยื่นเอกสารหลักฐานรับรองถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศหรือการประกอบอาชีพในต่างประเทศหรือการสมรสกับคู่สมรสต่างประเทศหรือการศึกษาอยู่ในต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

วิธีการ

1)
ผู้นำเข้ายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรณด่านพรมแดน

2)
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบความถูกต้องพร้อมออกใบขนสินค้าพิเศษแล้วให้ผู้นำเข้าทำสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรว่าจะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าชั่วคราวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและมอบต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษนั้นให้แก่ผู้นำเข้าไว้เป็นหลักฐาน

3)
การทำสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากรว่าจะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าชั่วคราวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีหลักเกณฑ์ดังนี้

3.1)
การกำหนดระยะเวลาในสัญญาประกันและการต่ออายุสัญญาประกันการทำสัญญาประกันมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนโดยผู้นำเข้าสามารถต่ออายุสัญญาประกันเป็นคราวๆไปตามเงื่อนไขสัญญาประกันแต่ระยะเวลาในการต่อสัญญาต้องไม่เกินกว่า 1 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดสัญญาในครั้งก่อนโดยมีระยะเวลาในการนำเข้าชั่วคราวทั้งสิ้นไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่นำเข้าทั้งนี้การพิจารณาระยะเวลาในการทำสัญญาและต่อสัญญาแต่ละครั้งให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตการเข้ามาในราชอาณาจักรให้แก่ผู้นำเข้า

3.2)
การวางประกันและการค้ำประกันให้วางประกันหรือค้ำประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือธนาคารค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอย่างอื่นที่เห็นสมควรหรือให้ค้ำประกันด้วยบุคคลในกรณีผู้นำเข้าไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือติด Profile หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยก็ให้ค้ำประกันตนเองได้การกำหนดเงินประกันให้กำหนดโดยถือตามยอดรวมของราคาบวกค่าภาษีอากรทุกประเภทของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าเป็นวงเงินประกันโดยให้ปัดเศษขึ้นเป็นเลขกลม

4)
เมื่อผู้นำเข้านำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าชั่วคราวผ่านช่องตรวจให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบหมายเลขทะเบียนยี่ห้อรุ่นและสีของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าชั่วคราวนั้นให้ถูกต้องตรงตามใบขนสินค้าพิเศษในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือติด Profile เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าชั่วคราวนั้นโดยละเอียด

5)
ผู้นำเข้าที่นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.. 2530 ภาค 4 ประเภทที่ 3 () จะต้องนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและทัณฑ์บนในกรณีที่ไม่อาจนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันและทัณฑ์บนจะต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาประกันฯก่อนครบกำหนดสัญญาประกันฯโดยสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาประกันฯได้ที่ด่านศุลกากรทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร

6)
การนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับออกไปนอกราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาประกันฯให้ปรับเป็นเงินวันละ 1,000.-บาทแต่ไม่เกิน 10,000.-บาท

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

รับและตรวจสอบเอกสารประกอบในการผ่านพิธีการต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจสอบ

 

15 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิจารณาดำเนินการ

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การพิจารณา

 

อนุญาตให้ผู้นำเข้านำยานพาหนะเข้าราชอาณาจักรได้

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารลำดับที่ 1-3เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

2)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

1

ฉบับ

(เอกสารลำดับที่ 1-3เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร
กรณีเป็นชาวต่างชาติหน่วยงานผู้ออกเอกสารเป็นประเทศเจ้าของหนังสือเดินทาง)

3)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ระหว่างประเทศ

กรมการขนส่งทางบก

0

1

ฉบับ

(เอกสารในลำดับที่ 1-3ใช้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบขนสินค้าพิเศษ

กรมศุลกากร

1

1

ชุด

-

2)

หนังสือรับมอบอำนาจจากเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดอากรแสตมป์ 10 บาทกรณีผู้นำเข้ามิได้เป็นเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

-

1

0

ชุด

-

3)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

-

0

1

ชุด

(กรณีมอบอำนาจและรับรองความถูกต้องของเอกสาร)

4)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

-

0

1

ชุด

(กรณีมอบอำนาจและรับรองความถูกต้องของเอกสาร)

5)

คู่มือหนังสือจดทะเบียนรถยนต์ต์รถจักรยานยน/

-

1

0

ชุด

-

6)

หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ

กรมการขนส่งทางบก

1

0

ชุด

(กรณีนำผ่านเข้า-ออกทางสปป.ลาว )

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์