คู่มือสำหรับประชาชน: การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าผ่านแดน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าผ่านแดน

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน        

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 37/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน

 

2)

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) .2557

 

3)

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วันทำการ

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าผ่านแดนณด่านศุลกากรแม่สอด      

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110
โทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้มีอำนาจปฏิบัติพิธีการผ่านแดน

 1.
การผ่านแดนไปยังประเทศที่มีความตกลงกับประเทศไทย

 1.1
เป็นผู้ขนส่งต้นทางหรือผู้ขนส่งช่วงของผู้ขนสินค้าต้นทางซึ่งมีระบุไว้ในใบตราส่งตลอดทาง (Thoung Bill of lading) หรือมีหลักฐานแสดงว่าได้รับมอบหมายจากต้นทางหรือได้รับมอบหมายจากผู้ที่มีสินค้าตราส่งถึงและ

 1.2
เป็นผู้ได้รับการอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทย–สปป.ลาวและได้ทำสัญญาประกันทัณฑ์บนการขนส่งสินค้าผ่านแดนไว้กับกรมศุลกากรว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากรและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้นโดยสัญญาดังกล่าวจะทำอย่างคุ้มได้ทั่วไปตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้ขนส่งผ่านแดนกรณีใบอนุญาตการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากกรมการขนส่งทางบกสิ้นอายุให้ถือว่าสัญญาประกันทัณฑ์บนการขนส่งผ่านแดนสิ้นสุด

 2.
การผ่านแดนไปยังประเทศอื่นๆ

 2.1
เป็นผู้นำของเข้าผู้ส่งของออกระดับมาตราฐาน AEO หรือ

 2.2
เป็นตัวแทนออกของ AEO หรือ

 2.3
จดทะเบียนเป็นผู้ขอผ่านแดนโดยวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือธนาคารค้ำประกันในวงเงิน 2 ล้านบาทหรือ

 2.4
ทำสัญญาประกันและสัญญาทัณฑ์บนพร้อมวางเงินไว้เป็นประกันหรือวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารในวงเงินคุ้มค่าภาษีอากรของของทั้งหมดสำหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนแต่ละครั้ง

วิธีการ

การปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าผ่านแดน


     
การยื่นใบขนสินค้าผ่านแดนต้นฉบับ 1 ฉบับและคู่ฉบับ 4 ฉบับและใบสั่งปล่อย 1 ฉบับ (ใบสั่งปล่อยใช้ใบขนสินค้าผ่านแดนโดยประทับตราว่า“ใบสั่งปล่อย” ไว้เบื้องบน)
     
การตรวจสอบน้ำหนักและราคาให้ใบขนสินค้าผ่านแดนถูกต้องตรงกันกับหลักฐานบัญชีราคาสินค้า
     
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าผ่านแดน
     
           
หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับขนส่งเป็นผู้ขนส่งต้นทางซึ่งระบุไว้ในเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศหรือใบตราส่งหรือได้รับมอบหมายจากผู้รับสินค้าปลายทาง
           
เอกสารการขนส่งระหว่างประเทศหรือใบตราส่งหรือใบตราส่งตลอดทาง (Through Bill of landing)
           
บัญชีราคาสินค้า (INVOICE)
           
เอกสารอื่นที่แสดงท่าต้นทางและปลายทางของสินค้าว่าเป็นต่างประเทศ
           
สำหรับผ่านแดนไปยังประเทศอื่นๆให้ยื่นเอกสารรายละเอียดเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยระบุเส้นทางจากท่าหรือที่หรือสนามบินต้นทางถึงท่าหรือที่หรือสนามบินปลายทางว่าจะใช้ถนนหมายเลขใดช่วงใดและระเวลาการขนส่งโดยประมาณ
     
     


เงื่อนไข

ของผ่านแดนให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วันนับแต่นำของผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่กรณีของผ่านแดนกับประเทศที่มีความตกลงเมื่อครบ 90 วันให้เป็นสินค้าผ่านแดนตกค้าง

เมื่อหน่วยงานพิธีการตรวจสอบใบขนสินค้าผ่านแดนถูกต้องและตรงกันกับใบตราส่งสินค้าแล้วจะให้ลงเลขที่ลำดับที่ไว้ในใบขนสินค้าผ่านแดนและเมื่อลงนามรับรองใบขนสินค้าผ่านแดนแล้วจะมอบต้นฉบับใบขนสินค้าผ่านแดนและสำเนาคู่ฉบับ 1 ฉบับพร้อมเอกสารอื่นให้แก่ผู้ขนส่งผ่านแดนหรือตัวแทนเพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานศุลกากรปลายทาง

หมายเหตุ

1.
เอกสารภาษาต่างประเทศ(ยกเว้นภาษาอังกฤษ)ต้องให้ผู้ประกอบอาชีพแปลภาษาตามกฎหมายประเทศไทยแปลภาษาและรับรองเอกสารให้กับผู้นำเข้า

2.
กรณีเอกสารยื่นประกอบคำร้องไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะไม่รับพิจารณาคำร้อง

3.
ระยะเวลาเริ่มนับตั้งแต่การเริ่มพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งหมายถึงขั้นตอนจากการตรวจเอกสารและก่อนลงนามอนุญาตทั้งหมดหมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามลำดับการยื่นคำร้อง

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

รับใบขนสินค้าผ่านแดนและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

พิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่สำแดงในใบขนสินค้าผ่านแดนกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน

 

20 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

การพิจารณาลงนามของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
จัดทำข้อมูลใบขนฯสินค้าผ่านแดนลงระบบ e-Import แบบ MANNAL

 

30 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 60 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(1.กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง 2.กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงนามลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ(ถ้ามี))

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

1

1

ฉบับ

(1.กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง 2.กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงนามลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ(ถ้ามี))

3)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

1

ฉบับ

(1.กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง 2.กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงนามลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ(ถ้ามี))

4)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรมการขนส่งทางบก

1

1

ฉบับ

(1.กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง 2.กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงนามลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ(ถ้ามี))

5)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

6)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ฉบับ

(ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

-

1

1

ฉบับ

(1.ปิดอากรแสมป์ตามกฎหมายกำหนด 2. หนังสือมอบอำนาจต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและต้องระบุอำนาจซึ่งผู้รับมอบอำนาจสามารถกระทำการแทน))

2)

ใบขนสินค้าผ่านแดน

กรมศุลกากร

1

5

ฉบับ

(1.ต้องระบุข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรานิติบุคคล(ถ้ามี))

3)

เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้รับขนส่งต้นทางซึ่งระบุไว้ในเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศหรือใบตราส่งหรือได้รับมอบหมายจากผู้ส่งสินค้าต้นทางหรือได้รับมอบหมายจากผู้รับสินค้าปลายทาง

-

0

1

ฉบับ

-

4)

เอกสารการส่งระหว่างประเทศหรือใบตราส่ง

-

0

1

ฉบับ

-

5)

บัญชีราคาสินค้า (INVOICE)

-

0

1

ฉบับ

(ต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจและประทับตรานิติบุคคล(ถ้ามี))

6)

หนังสือสัญญาทัณฑ์บน

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

-

7)

เอกสารอื่นซึ่งแสดงท่าหรือที่สนามบินต้นทางและท่าหรือที่หรือสนามบินปลายทางของสินค้าว่าเป็นต่างประเทศ

-

0

1

ฉบับ

-

8)

เอกสารรายละเอียดเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยระบุเส้นทางจากท่าหรือที่หรือสนามบินต้นทางหรือสนามบินปลายทางว่าจะใช้ถนนหลายเลขใดช่วงใดและระยะเวลาขนส่งโดยประมาณ (กรณีผ่านแดนไปประเทศที่สาม)

-

0

1

ฉบับ

-

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด 09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

สัญญาทัณฑ์บน(แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 37/2558)
-

2)

ใบขนสินค้าผ่านแดนแบบที่ 448/1
-

3)

แบบที่ 451 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 37/2558
-

4)

แบบที่ 451 สินค้าผ่านแดนไปสปป.ลาว
-

5)

บัญชีกำกับตู้สินค้าผ่านแดนไปสปป.ลาว
-

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์