คู่มือสำหรับประชาชน: การพิจารณาอนุญาตให้รวมบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบศ..1) หลายฉบับเพื่อจัดทำใบขนสินค้าฉบับเดียว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การพิจารณาอนุญาตให้รวมบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบศ..1) หลายฉบับเพื่อจัดทำใบขนสินค้าฉบับเดียว

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

2)

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480

 

3)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

4)

คำสั่งกรมศุลกากรที่ 215/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคมพ.. 2557 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร

 

5)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2556 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องคู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การพิจารณาอนุญาตให้รวมบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าทางบก(..1)หลายใบเพื่อทำใบขนสินค้าฉบับเดียวณด่านศุลกากรแม่สอด        

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการงานบริการพิธีการฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร 0 5556 3095 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (
                                   
)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การนำของรายเดียวกันเข้ามาหลายเที่ยวในวันเดียวกันสามารถรวมบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบศ..1) หลายฉบับเพื่อยื่นใบขนสินค้าฉบับเดียวได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเว้นแต่ของที่มีลักษณะไม่อาจนำเข้ามาคราวเดียวได้เช่นไม้ซุงแร่ถ่านหินหรือพืชผลทางการเกษตรเป็นต้นที่นำเข้าณทางอนุมัติหรือทางอนุมัติเฉพาะคราวให้ผู้นำเข้ายื่นคำร้องต่อด่านศุลกากรเพื่อขออนุญาตทำใบขนสินค้าฉบับเดียวกันนำเข้าหลายเที่ยวเรือหรือหลายวัน

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

รับคำร้องขออนุญาต /ตรวจสอบเอกสาร

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

พิจารณาอนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 20 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(เอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

1

0

ฉบับ

(เเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

0

ฉบับ

(เอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง
กรณีเป็นชาวต่างชาติหน่วยงานผู้ออกเอกสารเป็นประเทศเจ้าของหนังสือเดินทาง)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

หนังสือมอบอำนาจ

-

1

0

ชุด

(เอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

(กรณีมอบอำนาจและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

3)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

(กรณีมอบอำนาจและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสาร)

4)

หนังสือคำร้อง

-

1

0

ชุด

-

5)

บัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้าในราชอาณาจักรทางบก (แบบศ..1)

กรมศุลกากร

1

0

ชุด

-

6)

บัญชีราคาสินค้า Invoice

-

0

1

ชุด

-

7)

บัญชีรายละเอียดหีบห่อ Packing List

-

0

1

ชุด

-

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332
หมายเหตุ(ในวันและเวลาราชการ)

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่
หมายเหตุ(กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110)

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
หมายเหตุ(กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร)

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์