คู่มือสำหรับประชาชน: การส่งของกลับออกไปโดยที่ของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากร (RE-EXPORT) ตามมาตรา 19

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การส่งของกลับออกไปโดยที่ของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากร (RE-EXPORT) ตามมาตรา 19

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน        

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

2)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วันทำการ

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การส่งของกลับออกไปโดยที่ของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากร(RE-EXPORT) ตามมาตรา 19 ณด่านศุลกากรแม่สอด       

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอดเลขที่ 287 หมู่ที่ 1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110
/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (การยื่นคำร้องหลังจากเวลา 16.00 . เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จในวันทำการถัดไป)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 หลักเกณฑ์

ของใดที่พิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าเป็นของรายเดียวกันกับที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้วถ้าส่งกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศหรือส่งกลับไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศสามารถขอคืนเงินอากรขาเข้าได้เก้าในสิบส่วนหรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจำนวนที่ได้ชำระไว้โดยคำนวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 12.2
วิธีการ

 12.2.1
ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอผ่อนผันทำใบขนสินค้า RE-EXPORT ชำระอากรหนึ่งในสิบส่วนหรือไม่เกิน 1,000 บาทโดยทำใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกพร้อมกันพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้อง

 12.2.2
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อผู้ลงนามในเอกสารว่าเป็นผู้นำเข้าหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนเป็นการทั่วไปตามที่ปรากฏในระบบทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากร

 12.2.3
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จะดำเนินการลงทะเบียนรับเอกสาร (หากมีข้อผิดพลาดจะคืนให้ผู้ร้องฯพร้อมแนะนำการให้แก้ไขถูกต้อง)

 12.2.4
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหากพบความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้รับการผ่อนผัน RE-EXPORT จะทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 12.3
เงื่อนไข

 12.3.1
กรณีการส่งกลับต่างท่า/ที่ที่นำเข้าให้ผู้นำของเข้าชำระอากรขาเข้าให้ครบถ้วนเสียก่อนเมื่อส่งของนั้นกลับออกไปแล้วผู้นำของเข้าจึงขอคืนอากรขาเข้าภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ส่งของกลับออกไปเว้นแต่เป็นการผ่านพิธีการโดยผู้นำของเข้าหรือตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอสามารถชำระอากรหนึ่งในสิบส่วนหรือไม่เกิน 1,000 บาท

 12.3.2
ผู้ปฏิบัติพิธีการดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้มีอำนาจกระทำการหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการ

12.3.3
กรณีถูกอายัดโดนส่วนปราบปรามทางศุลกากรหรือส่วนควบคุมทางศุลกากรจะต้องให้หน่วยงานนั้นๆดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงจะสามารถพิจารณาขอผ่อนผันทำใบขนสินค้า RE-EXPORT ได้

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

**
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามลำดับการยื่นคำร้อง

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าหน้าที่รับคำร้อง/ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น

 

20 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก

 

30 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกการตรวจสอบสินค้าในอารักขาของศุลกากรกับฝ่ายบริการศุลกากร
(
ท่าที่นำเข้า)

 

120 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอผลการพิจารณาต่อหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณาอนุมัติ/มอบเอกสารการได้รับอนุมัติแก่ผู้นำเข้าเพื่อไปดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป

 

30 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 200 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(1. กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ (ถ้ามี))

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

1

1

ฉบับ

(1. กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ (ถ้ามี))

3)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

1

ฉบับ

(1. กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ (ถ้ามี))

4)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(1. กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ (ถ้ามี))

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและ
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

6)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

คำร้องขอผ่อนผันปฏิบัติพิธีการ RE-EXPORT

-

1

0

ฉบับ

(ต้องระบุข้อความให้ชัดเจนครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการของผู้นำของเข้า)

2)

สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและ
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

3)

สำเนาใบขนสินค้าขาออก

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและ
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

4)

บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและ
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

5)

บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและ
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

6)

ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและ
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

7)

ใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออก (ถ้ามี)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและ
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
)

8)

หนังสือมอบอำนาจ

-

1

0

ฉบับ

(1.ปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
2.
หนังสือรับมอบอำนาจต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและต้องระบุอำนาจซึ่งผู้รับมอบอำนาจสามารถกระทำการแทน)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอดโทร 09 0908 8477)

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

อารีนาคงตระกูล

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์