คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32)

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน        

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32)

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วันทำการ

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบรับรองการนำเข้า  (แบบที่32) ณด่านศุลกากรแม่สอด    

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110  โทร 0 5556  3095 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (การยื่นคำร้องหลังจากเวลา 16.00 . เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในวันถัดไป)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 หลักเกณฑ์

หน่วยบริการศุลกากรที่มีการตรวจปล่อยของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรมีหน้าที่ในการออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) มอบให้ผู้นำของเข้าตามคำร้องขอโดย

 12.1.1
การออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) สำหรับการนำเข้ารถยนต์โดยสารตามพิกัดศุลกากรประเภทที่ 8702 และรถยนต์นั่งตามพิกัดศุลกากรประเภทที่ 8703 ให้ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

 12.1.2
การออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) สำหรับการนำเข้าสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่รถยนต์โดยสารตามพิกัดศุลกากรประเภทที่ 8702 และรถยนต์นั่งตามพิกัดศุลกากรประเภทที่ 8703 ให้ใช้แบบใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ซึ่งจัดพิมพ์เป็นเล่ม12.2
วิธีการ

 12.2.1
การออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) สำหรับการนำเข้ารถยนต์โดยสารตามพิกัดศุลกากรประเภทที่ 8702 และรถยนต์นั่งตามพิกัดศุลกากรประเภทที่ 8703 ซึ่งออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

 12.2.1.1
ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอต่อสำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรที่ตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้าว่าได้มีการสำแดงข้อมูลตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดโดยใบขนสินค้าขาเข้าฉบับดังกล่าวต้องมีสถานะส่งมอบสินค้าและได้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมการขนส่งทางบกผ่านระบบ National Single Window (NSW) แล้ว

 12.2.1.1.1
กรณีการสำแดงข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจปล่อยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารตามใบแนบศ.5 (2) เมื่อผู้นำของเข้าชำระค่าธรรมเนียมแล้วจึงสั่งพิมพ์ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) จากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและลงลายมือชื่อผู้สั่งพิมพ์ก่อนส่งมอบใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ให้ผู้นำของเข้า

 12.2.1.1.2
กรณีการสำแดงข้อมูลไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเมื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าแล้วจึงดำเนินการตามข้อ 12.2.1.1.1 ต่อไป

 12.2.1.2
กรณีผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับใหม่เนื่องจากใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับเดิมสูญหาย/ชำรุดเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบและตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกว่ารถยนต์ดังกล่าวมีการจดทะเบียนแล้วหรือไม่เมื่อปรากฏหลักฐานการตรวจสอบว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการตามข้อ 12.2.1.1

 12.2.1.3
กรณีผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับใหม่เนื่องจากผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว

 12.2.1.3.1
ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบกับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเมื่อถูกต้องตรงกันจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารตามใบแนบศ.5 (2) เมื่อผู้นำของเข้าชำระค่าธรรมเนียมแล้วจึงสั่งพิมพ์ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) จากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วลงลายมือชื่อผู้สั่งพิมพ์ก่อนส่งมอบใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ให้ผู้นำของเข้าโดยประทับตราคำว่ายกเลิกด้วยหมึกสีแดง

ไว้ในใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับเดิมก่อนคืนให้ผู้นำของเข้า

 12.2.1.3.2
ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ที่ออกโดยแบบพิมพ์ที่จัดพิมพ์เป็นเล่มเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบกับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเมื่อถูกต้องตรงกันจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารตามใบแนบศ.5 (2) เมื่อผู้นำของเข้าชำระค่าธรรมเนียมแล้วจึงสั่งพิมพ์ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) จากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วลงลายมือชื่อผู้สั่งพิมพ์ก่อนส่งมอบใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ให้ผู้นำของเข้าสำหรับใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับเดิมเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะดำเนินการยกเลิกโดยการขีดฆ่าทั้งต้นฉบับและสำเนาและนำต้นฉบับที่ยกเลิกนั้นแนบติดไว้กับสำเนาคู่ฉบับ

 12.2.2
การออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) สำหรับการนำเข้าสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่รถยนต์โดยสารตามพิกัดศุลกากรประเภทที่ 8702 และรถยนต์นั่งตามพิกัดศุลกากรประเภทที่ 8703 ให้ออกโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังนี้

 12.2.2.1
ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอต่อสำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรที่ตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบคำร้องว่าเป็นการขอให้ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) สำหรับของที่นำเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้าฉบับใดและรายการใดจะเคลื่อนย้ายจากที่ใดไปยังที่ใดโดยยานพาหนะอะไรภายในระยะเวลาเท่าใดซึ่งจะพิจารณาให้ใช้ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ตามระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขนย้ายโดยยานพาหนะนั้นๆตามปกติวิสัยโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาในคำร้องของผู้นำของเข้าอนึ่งสำหรับรถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะจะไม่ระบุในช่องการขนย้ายโดยยานพาหนะและในช่องระยะเวลาใช้ใบรับรอง

 12.2.2.2
การเขียนใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ให้ใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างต้นฉบับกับสำเนากรอกข้อความให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรและเขียนเลขที่ชำระอากรหรือเลขที่ชำระประกันหรือเลขที่ยกเว้นอากรลงในช่องหมายเหตุของใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ทั้งนี้หากสินค้าเป็นยานพาหนะหรือเครื่องยนต์จะต้องระบุยี่ห้อรุ่น (ถ้ามี) ปีผลิต (ถ้ามี) ขนาดกำลังเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังหมายเลขเครื่องยนต์ให้ครบถ้วน

กรณีมีการนำเข้าเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะเขียนให้เพียงพอในใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ก็ให้ทำบัญชีแนบติดกับต้นฉบับใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ได้แต่บัญชีดังกล่าวต้องมีสำเนาแนบติดกับสำเนาใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ด้วยโดยต้องระบุในบัญชีว่าบัญชีแนบติดใบรับรองการนำเข้าเล่มที่.....เลขที่..... และเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องลงลายมือชื่อพร้อมวันเดือนปีกำกับด้วย

 12.2.2.3
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารตามใบแนบศ.5 (2) เมื่อผู้นำของเข้าชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงนามและประทับตรารับรองต้นฉบับและสำเนาและมอบต้นฉบับใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ให้ผู้นำของเข้าเพื่อนำไปประกอบการตรวจปล่อยต่อไปส่วนสำเนาใบรับรองดังกล่าวให้เก็บเป็นหลักฐานไว้ในเล่มของแบบพิมพ์ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) นั้นๆ

 12.2.2.4
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยเป็นผู้ลงลายมือชื่อพร้อมวันเดือนปีกำกับในช่องเจ้าพนักงานศุลกากรกรณีมีบัญชีแนบติดใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ให้ลงลายมือชื่อพร้อมวันเดือนปีกำกับทุกฉบับด้วยและบันทึกเล่มที่และเลขที่ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรด้วย

 12.2.2.5
กรณีของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากรแล้วตรวจพบว่ารายการที่สำแดงในใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะยกเลิกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับเดิมและออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่๓๒) ฉบับใหม่โดยนำต้นฉบับที่ใช้ไม่ได้นั้นแนบติดไว้กับสำเนาคู่ฉบับเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบด้วยกรณีที่ตรวจพบว่าหมายเลขตัวถังและ/หรือหมายเลขเครื่องยนต์เก่าใช้แล้วมีร่องรอยการตอกซ้ำหรือลบเลือนให้บันทึกสภาพที่ตรวจพบไว้ในใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) และข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรโดยระบุด้วยว่าตัวเลขใดมีร่องรอยอย่างไรหากสามารถสังเกตเห็นร่องรอยตัวเลขเดิมที่ถูกตอกซ้ำก็ให้บันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

 12.2.2.6
กรณีที่ตรวจปล่อยของไปแล้วหากมีการขอแก้ไขใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32)หรือใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับเดิมสูญหาย/ชำรุด

 12.2.2.6.1
เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายได้รับคำร้องขอแก้ไขใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจปล่อยเพื่อตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบการขอแก้ไขพร้อมเหตุผลที่ขอแก้ไขหากเปรียบเทียบกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะแก้ไขจะเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร/นายด่านศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติเมื่ออนุมัติให้แก้ไขแล้วจึงดำเนินการยกเลิกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับเดิมโดยการขีดฆ่าทั้งต้นฉบับและสำเนาและนำต้นฉบับที่ยกเลิกนั้นแนบติดไว้กับสำเนาคู่ฉบับแล้วทำการออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับใหม่ให้และบันทึกเล่มที่และเลขที่ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับใหม่ไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

กรณีการขอแก้ไขรายละเอียดในบัญชีแนบของใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายจะดำเนินการขีดฆ่ารายการที่ไม่ถูกต้องในบัญชีแนบแล้วเขียนแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับและถ่ายสำเนาบัญชีแนบที่ได้แก้ไขแล้วติดไว้กับสำเนาใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ด้วย

กรณีการขอแก้ไขใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) เนื่องจากสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายจะดำเนินการตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการแก้ไขใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32)

 12.2.2.6.2
กรณีผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับใหม่เนื่องจากใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับเดิมสูญหาย/ชำรุดเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบหากเป็นรถจักรยานยนต์ยานพาหนะหรือเครื่องจักรอื่นใดที่ต้องจดทะเบียนเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะมีหนังสือราชการสอบถามไปยังกรมการขนส่งทางบกว่ามีการจดทะเบียนแล้วหรือไม่เมื่อกรมการขนส่งทางบกมีหนังสือแจ้งกลับว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงจะดำเนินการออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับใหม่ให้โดยหมายเหตุไว้ในใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32 ) ฉบับใหม่นั้นว่าออกแทนใบรับรองการนำเข้าเล่มที่ .....เลขที่......ที่สูญหายหรือชำรุดและบันทึกเล่มที่และเลขที่ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ฉบับใหม่ไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

 12.2.2.7
กรณีเป็นใบขนสินค้ายกเว้นการตรวจเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบรายละเอียดในใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารประกอบกับใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) หากเห็นว่าถูกต้องตรงกันจะบันทึกในช่องเจ้าพนักงานศุลกากรว่ารับรองการนำเข้าตามเอกสารที่ยื่นต่อศุลกากรโดยไม่ได้เปิดตรวจพร้อมลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับและบันทึกเล่มที่และเลขที่ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

 12.2.2.8
ให้ผู้นำของเข้าลงนามรับมอบใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ที่ด้านหลังสำเนาใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) นั้นๆ

 12.2.2.9
กรณีที่ไม่อาจออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ได้สำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรหรือหน่วยบริการศุลกากรจะทำหนังสือราชการแจ้งไปยังนายทะเบียนยานพาหนะเป็นการเฉพาะราย

 12.2.2.10
การยื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) สำหรับการนำเข้าแชสซีส์หรือตัวถังของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ยื่นคำร้องขอได้เฉพาะการนำเข้ามาในรูปของ CKD สำหรับใช้ในการผลิตหรือประกอบในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามที่ผู้นำของเข้าได้ยื่นแบบอนุมัติไว้ต่อสำนักพิกัดอัตราศุลกากรแล้วเท่านั้น

 12.2.2.11
การออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ภายหลังที่ได้ตรวจปล่อยของไปแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลในใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) กับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงกันจะลงลายมือชื่อในช่องเจ้าพนักงานศุลกากรโดยบันทึกเล่มที่และเลขที่ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ไว้ในข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

 12.3
เงื่อนไข

12.3.1
ผู้ปฏิบัติพิธีการดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้มีอำนาจกระทำการหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการ

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

**
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามลำดับการยื่นคำร้อง

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

รับคำร้องขอออกใบรับรองการนำเข้า(แบบที่ 32) ตรวจสอบคำร้องข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและใบรับรองการนำเข้า/ตรวจสอบเอกสาร

15 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

ออกใบสั่งเก็บเงินค่าธรรมเนียมศุลกากร

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การพิจารณา

 

ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32)

30 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

เสนอหัวหน้าฝ่ายหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนาม
/
ส่งมอบใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) ให้แก่ผู้นำของเข้า เพื่อนำไปตรวจปล่อย

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 60 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(1. กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ (ถ้ามี))

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

1

1

ฉบับ

(1. กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ (ถ้ามี))

3)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

1

ฉบับ

(1. กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ (ถ้ามี))

4)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรมการขนส่งทางบก

1

1

ฉบับ

(1. กรณีเป็นผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรให้ใช้เอกสารฉบับจริงตามข้อ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
กรณีผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบกรมศุลกากรสำเนาเอกสารที่แสดงตัวตนทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการ (ถ้ามี))

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและ
ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

6)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

คำร้องขอให้ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32)

-

1

0

ฉบับ

(ต้องระบุข้อความให้ชัดเจนครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการของผู้นำของเข้า)

2)

หนังสือมอบอำนาจ

-

1

0

ฉบับ

(1.ปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด
2.
หนังสือรับมอบอำนาจต้องมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและต้องระบุอำนาจซึ่งผู้รับมอบอำนาจสามารถกระทำการแทน)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารตามใบแนบศ.5 (2) (แผ่นละ)

ค่าธรรมเนียม40 บาท

หมายเหตุ (40 บาท)

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด 09 0908 8477)

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์