คู่มือสำหรับประชาชน: พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง)

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน        

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

กฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 144 (..2547)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2556 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เรื่องพิธีการศุลกากรสำหรรับการนำของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า (ปากระวาง) ณด่านศุลกากรแม่สอด     

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1  .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110  โทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (กรณีขอรับบริการหลังเวลาราชการจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาและอื่นๆ)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศโดยใช้ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศยื่นปฏิบัติพิธีการศุลกากรอนุโลมว่าเป็นการจัดเก็บอากรปากระวางมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.
เป็นสิ่งของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือเข้ามาถึงพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือไม่ก็ตามผู้รับอาจเป็นบริษัทห้างร้านหรือบุคคลมีจำนวนกี่หีบห่อหากมีราคา FOB รวมกันทุกหีบห่อไม่เกิน 40,000 บาททั้งนี้โดยไม่จำกัดว่าอากรที่ต้องชำระจะเป็นจำนวนเงินเท่าใดและ/หรือ
2.
กรณีเป็นของควบคุมการนำเข้าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นก่อนใบแนบศ.1 ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาของในคลังสินค้า

(1)
ของที่เก็บรักษาในที่เก็บรักษาของศุลกากรหีบห่อหนึ่งรวมทั้งสิ่งห่อหุ้มถ้าขนย้ายออกไปภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้เก็บรักษาให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายวันตามอัตราดังนี้
           (
) น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหีบห่อละ 40 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 40 กิโลกรัมหีบห่อละ 80 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัมขึ้นไปหีบห่อละ 150  บาท
ในกรณีที่ไม่ขนย้ายของออกไปภายในสิบวันในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าสิบวันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายวันในอัตราสองเท่าของอัตราที่กำหนดตามวรรคหนึ่งเศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน
(2)
ของที่เก็บรักษาในคลังสินค้าของศุลกากรหีบห่อหนึ่งรวมทั้งสิ่งห่อหุ้มถ้าขนย้ายออกไปภายในหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันที่ได้เก็บรักษาไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่เกินห้าสัปดาห์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ตามอัตราดังนี้
           (
) น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัมหีบห่อละ 25 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 50 กิโลกรัมหีบห่อละ 50 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัมหีบห่อละ 70 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไปหีบห่อละ 70 บาทและในส่วนที่เกิน 100 กิโลกรัมให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 150 บาทต่อทุก 50 กิโลกรัมเศษของ 50 กิโลกรัมให้นับเป็น 50 กิโลกรัมในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าห้าสัปดาห์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ในอัตราสองเท่าของอัตราที่กำหนดตามวรรคสองเศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์
(3)
ของที่ส่งทางไปรษณีย์มายังเอกชนหรือบริษัทห้างร้างเพื่อใช้สอยส่วนตัวหรือเป็นตัวอย่างสินค้าซึ่งมีราคาไม่เกิน 3,000 บาทถ้าขนย้ายออกไปจากคลังสินค้าของศุลกากรภายในสองสัปดาห์นับแต่วันที่ได้เก็บรักษาไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ถ้าไม่ขนย้ายของนั้นออกไปภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใน (2) วรรคสองนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งความไปรษณียภัณฑ์เศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์หมายเหตุ

**
กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

**
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

1.
ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

2.
ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่ได้รับยกเว้นอากร
       2.1
เป็นสิ่งของซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรือเป็นตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้าและ/หรือ                   2.2 ไม่เป็นของต้องห้ามการนำเข้าในราชอาณาจักรและ/หรือ
       2.3
ไม่เป็นของต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นก่อนการนำเข้าในราชอาณาจักร
โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะเป็นผู้นำจ่ายให้แก่ผู้รับตามใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

3.
ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศต้องชำระอากรโดยไม่ต้องปฏิบัติพิธีการที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์หรือสำนักงาน/ด่านศุลกากรแล้วแต่กรณี
       3.1
เป็นสิ่งของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือเข้ามาถึงพร้อมกันไม่ว่าจะมีจำนวนกี่หีบห่อหากมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาทและ/หรือ
       3.2
ไม่เป็นของต้องห้ามการนำเข้าในราชอาณาจักรและ/หรือ
       3.3
ไม่เป็นของต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นก่อนการนำเข้าในราชอาณาจักรและ/หรือ          3.4 ไม่เป็นของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเปิดตรวจและประเมินอากรแล้วส่งมอบให้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำจ่ายให้แก่ผู้รับและเรียกเก็บภาษีอากรแทนกรมศุลกากร

4.
การปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของกรมศุลกากรอาจเกิดผลกระทบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการที่ไม่อาจคาดหมายได้

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศพร้อมหลักฐานประกอบและบันทึกข้อมูลใบแจ้งฯและข้อมูลผู้รับสินค้า

 

15 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เตรียมของเพื่อตรวจ

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

(การคำนวณค่าเก็บรักษาเตรียมหาสิ่งของและการจ่ายสิ่งของระยะเวลาดำเนินการขึ้นอยู่กับงานบริการพิธีการ)

3)

การพิจารณา

 

เปิดตรวจพัสดุไปรษณีย์ประเมินราคาอากรค่าเก็บรักษาและสั่งพิมพ์
ใบสั่งเก็บเงิน

 

15 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

(กรณีสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตหรือต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นหรือสินค้าต้องห้ามนำเข้าหรือสินค้าควบคุมการนำเข้าระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 35 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

ศูนย์บริการประชาชน

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3)

หนังสือเดินทาง

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรมการขนส่งทางบก

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

(กรณีเป็นนิติบุคคล
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกหน้า
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันมาติดต่อกรมศุลกากร)

6)

หนังสือมอบอำนาจ

-

1

1

ชุด

(กรณีมอบอำนาจบุคคลอื่นกระทำการแทน
พร้อมสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

-

1

0

ชุด

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))

2)

ใบเสร็จรับเงิน

-

1

0

ฉบับ

-

3)

ใบโอนเงิน

-

1

0

ฉบับ

(กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน)

4)

ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบฉันทะด้านหลังใบแจ้งฯให้ผู้อื่นแนบเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
(
ตัวอย่างใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ)

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์