คู่มือสำหรับประชาชน: พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน        

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

กฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 144 (..2547)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2556 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เรื่องพิธีการศุลกากรสำหรรับการนำของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ..2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายนพ..2555 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน พิธีการศุลกากรนำเข้าทางไปรษณีย์กรณีต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าณด่านศุลกากรแม่สอด  

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110
โทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (กรณีขอรับบริการหลังเวลาราชการจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมค่าล่วงเวลาและอื่นๆ )

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศโดยจัดทำใบขนสินค้าขาเข้ามี 1กรณีดังนี้
1.
กรณีเป็นสิ่งของนำเข้ามาในราชอาณาจักรที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือเข้ามาถึงพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือไม่ก็ตามไม่ว่าผู้รับอาจเป็นบริษัทห้างร้านหรือบุคคลไม่ว่าจะมีจำนวนกี่หีบห่อก็ตามหากมีราคา FOB รวมกันทุกหีบห่อเกิน 40,000 บาทหรือไม่เกิน 40,000 บาทแต่เข้าเงื่อนไขดังนี้

     
ของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและ/หรือ
     
ของต้องได้รับอนุญาตก่อนการนำเข้าจากหน่วยงานอื่นและ/หรือ
     
ของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย
     
ใบแนบศ.1 ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาของในคลังสินค้า
(1)
ของที่เก็บรักษาในที่เก็บรักษาของศุลกากรหีบห่อหนึ่งรวมทั้งสิ่งห่อหุ้มถ้าขนย้ายออกไปภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้เก็บรักษาให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายวันตามอัตราดังนี้
           (
) น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมหีบห่อละ 40 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 40 กิโลกรัมหีบห่อละ 80 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัมขึ้นไปหีบห่อละ 150  บาท
ในกรณีที่ไม่ขนย้ายของออกไปภายในสิบวันในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าสิบวันให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายวันในอัตราสองเท่าของอัตราที่กำหนดตามวรรคหนึ่งเศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน
(2)
ของที่เก็บรักษาในคลังสินค้าของศุลกากรหีบห่อหนึ่งรวมทั้งสิ่งห่อหุ้มถ้าขนย้ายออกไปภายในหนึ่งสัปดาห์นับแต่วันที่ได้เก็บรักษาไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ไม่เกินห้าสัปดาห์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ตามอัตราดังนี้
           (
) น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัมหีบห่อละ 25 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 50 กิโลกรัมหีบห่อละ 50 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัมหีบห่อละ 70 บาท
           (
) น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไปหีบห่อละ 70 บาทและในส่วนที่เกิน 100 กิโลกรัมให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 150 บาทต่อทุก 50 กิโลกรัมเศษของ 50 กิโลกรัมให้นับเป็น 50 กิโลกรัมในส่วนที่เก็บรักษาเกินกว่าห้าสัปดาห์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายสัปดาห์ในอัตราสองเท่าของอัตราที่กำหนดตามวรรคสองเศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์
(3)
ของที่ส่งทางไปรษณีย์มายังเอกชนหรือบริษัทห้างร้างเพื่อใช้สอยส่วนตัวหรือเป็นตัวอย่างสินค้าซึ่งมีราคาไม่เกิน 3,000 บาทถ้าขนย้ายออกไปจากคลังสินค้าของศุลกากรภายในสองสัปดาห์นับแต่วันที่ได้เก็บรักษาไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ถ้าไม่ขนย้ายของนั้นออกไปภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใน (2) วรรคสองนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งความไปรษณียภัณฑ์เศษของสัปดาห์ให้นับเป็นหนึ่งสัปดาห์

หมายเหตุ

**
กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

**
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

1.
กรณีมาติดต่อรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกผู้รับสิ่งของฯต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (paperless) กับกรมศุลกากรก่อนจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าหากยังมิได้ลงทะเบียนฯผู้รับสิ่งของฯ (บุคคลห้าง/ร้าน/บริษัท) สามารถลงทะเบียนฯได้ที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

2.
การปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของกรมศุลกากรอาจเกิดผลกระทบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการที่ไม่อาจคาดหมายได้

3.
ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การพิจารณา

 

งานบริการพิธีการเตรียมพัสดุไปรษณีย์เพื่อเปิดตรวจ

 

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ

 

15 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

(กรณีต้องชำระอากรให้ดำเนินการชำระอากรณหน่วยการเงินด่านศุลกากรแม่สอดหรือจุดบริการชำระอากรศุลกากรอื่นก่อน
กรณีใช้สิทธิประโยชน์สุทธินำกลับให้แนบใบสุทธินำกลับ)

3)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหมายเลขหีบห่อและรายการศุลกากรให้ถูกต้องหรือเปิดหีบห่อของเพื่อตรวจของตรงกันกับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของทางไปรษณีย์ชำระค่าเก็บรักษาที่งานการเงินและบัญชีและปล่อยสินค้า

 

20 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

(กรณีสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตหรือต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นหรือสินค้าต้องห้ามนำเข้าหรือสินค้าควบคุมการนำเข้าระยะเวลาอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด )

ระยะเวลาดำเนินการรวม 40 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

ศูนย์บริการประชาชน

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3)

หนังสือเดินทาง

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรมการขนส่งทางบก

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

(กรณีเป็นนิติบุคคล
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกหน้า
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันมาติดต่อกรมศุลกากร)

6)

หนังสือมอบอำนาจ

-

1

1

ชุด

(กรณีมอบอำนาจบุคคลอื่นกระทำการแทน
พร้อมสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบขนสินค้าขาเข้า

กรมศุลกากร

0

1

ชุด

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))

2)

บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

-

0

1

ชุด

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))

3)

หนังสือแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นหรือลดอัตราอากรเช่นหนังสื่อรับรองถิ่นกำเนิด (FTA), หนังสือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นต้น

-

1

0

ชุด

-

4)

ใบอนุญาตให้นำเข้าจากหน่วยงานอื่น

-

1

0

ชุด

(กรณีของต้องมีใบอนุญาตเช่นอาหารยาเป็นต้น)

5)

ใบขนสินค้าขาออกพร้อมเอกสารประกอบอื่น

กรมศุลกากร

0

1

ชุด

(กรณีผ่อนผันใบสุทธินำกลับ)

6)

ใบสุทธินำกลับ

-

0

1

ชุด

(กรณีสุทธินำกลับ)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับละ)

ค่าธรรมเนียม200 บาท

หมายเหตุ -

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด  09 0908 8477 )

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข  0  2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุวันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์