คู่มือสำหรับประชาชน: การเก็บอากรปากระวางณด่านพรมแดนจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การเก็บอากรปากระวางณด่านพรมแดนจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรพ.. 2556

 

2)

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.. 2530

 

3)

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480

 

4)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การเก็บอากรปากระวางณด่านพรมแดนด่านศุลกากรแม่สอด       

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านพรมแดนแม่สอดด่านศุลกากรแม่สอดต.ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร 0 5556 3638/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 05:30 - 20:30 .

หมายเหตุ (เวลาให้บริการเป็นไปตามเวลาเปิด-ปิดจุดผ่านแดนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยของแต่ละพื้นที่
)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

บุคคลใดเมื่อผ่านด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้าเข้ามาหากมีของที่จะต้องเสียอากรติดตัวเข้ามาด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประจำด่านพรมแดนหรือจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้าที่นำของเข้ามาจะเรียกเก็บอากรปากระวางโดยของที่นำเข้าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้


     
มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
     
ไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัดในการนำเข้าตามกฎหมายและต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การนำเข้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     
ผู้นำของเข้ามีเงินพร้อมที่จะชำระอากรให้เสร็จในวันนำเข้านั้น
     
ของปากระวางที่ต้องชำระอากรนั้นนอกจากจะต้องชำระอากรขาเข้าแล้วยังจะต้องชำระภาษีสรรพสามิตภาษีเพื่อมหาดไทยและภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกันด้วย (ถ้ามี)
     
หมายเหตุ
     
ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชนแผ่นละ 40 บาท
     
หมายเหตุ

      **
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
     


 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การพิจารณา

 

ตรวจสอบและประเมินค่าภาษีอากร

 

30 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

แจ้งค่าภาษีอากรและออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากร

 

30 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 60 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ชุด

(เอกสารในลำดับที่ 1-6 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

1

0

ชุด

( เอกสารในลำดับที่ 1-6 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

0

ชุด

(เอกสารในลำดับที่ 1-6 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

กรณีเป็นชาวต่างชาติหน่วยงานผู้ออกเอกสารเป็นประเทศเจ้าของหนังสือเดินทาง)

4)

บัตรผ่านแดน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(เอกสารในลำดับที่ 1-6 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

5)

บัตรผ่านแดนชั่วคราว

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(เอกสารในลำดับที่ 1-6 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

6)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรมการขนส่งทางบก

1

0

ชุด

(เอกสารในลำดับที่ 1-6 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรนายด่านศุลกากรแม่สอด 09 0908 8477
หมายเหตุ-

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332
หมายเหตุ(ในวันและเวลาราชการ)

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 5556 3753
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่
หมายเหตุ(กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110)

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
หมายเหตุ(กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร )

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

20/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์