คู่มือสำหรับประชาชน: (สทก.) การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:(สทก.) การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 5

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน        

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรลงวันที่ 26 ธันวาคมพ.. 2556

 

2)

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.. 2530

 

3)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วันทำการ

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การยกเว้นอากรแก่ของตามภาค 4 ประเภทที่ 5    

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก
0 5556 3095/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์
 1.1
ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะได้รับยกเว้นอากรเว้นแต่
 (
) รถยนต์อาวุธปืนและกระสุนปืนและเสบียง
     (
) สุราหรือ CIGARETTE หรือ COGAR หรือยาเส้นซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้ามาพร้อมกับตนนั้นยกเว้นอากรให้ได้แต่ต้องไม่เกินปริมาณดังนี้
 - CIGARETTE 200
มวนหรือ CIGAR หรือยาเส้นอย่างละ 250 กรัมหรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด 250 กรัมแต่ทั้งนี้ CIGARETTE ต้องไม่เกิน 200 มวน
-
สุรา 1 ลิตร
1.2
ของส่วนตัวตามประเภทที่ 5 จะต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผู้นำของเข้ามาถึงหรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง
  1.3
บุคคลซึ่งจะได้รับการพิจารณายกเว้นอากรของใช้ส่วนตัวภาค 4 ประเภทที่ 5 ได้แก่คนต่างด้าวหรือคนไทยที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการย้ายภูมิลำเนาแต่สิ่งของนั้นจะต้องมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะของบุคคลนั้นๆถ้ามีจำนวนมากมายเกินสมควรก็จะยกเว้นค่าอากรให้ไม่ได้
  1.4
ให้ผู้ได้รับยกเว้นอากรจัดทำและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าโดยระบุค่าดังนี้
 -
การสำแดงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าให้สำแดงตรงกับชนิดของของที่นำเข้า
 -
ระบุ Import Tariff = 5PART4 (ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน)
 -
ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ์ณขณะนำเข้า
  1.5
การยกเว้นอากรของส่วนตัวที่ผู้โดยสารนำเข้ามาพร้อมกับตนตามพิกัดภาค 4 ประเภทที่ 5 ไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้ากรณีของส่วนตัวที่ผู้โดยสารถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน(ACCOMPANIEDBAGGAGE) จากต่างประเทศทางอากาศยานมีราคาไม่เกิน 10,000 บาทให้ได้รับยกเว้นอากรทั้งนี้ไม่รวมถึงของนำติดตัวเข้ามาแต่มีลักษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้าแม้ราคาไม่เกิน 10,000 บาทก็ตาม
  1.6
ให้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานศุลกากรณท่าหรือที่หรือสนามบินที่นำของเข้าโดยระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าที่ของใช้สิทธิ์ตามภาค 4 ประเภท 5 เพื่อตรวจสอบการใช้สิทธิในการยกเว้นอากรของใช้ส่วนตัว

2.
วิธีการ
  2.1
ผู้นำเข้ายื่นคำร้องขอผ่านพิธีการศุลกากร
  2.2
เจ้าพนักงานศุลกากรตรวจสอบสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ..2530 ภาค 4 ประเภทที่ 5 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2.3
เจ้าพนักงานศุลกากรตรวจสอบรายการของที่นำเข้าตามที่ผู้นำเข้าแสดงรายการไว้ในใบขนสินค้าฉบับร่าง (Draft) ว่าได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรทั้งหมดหรือบางส่วน
  2.4
กรณีตรวจสอบพบว่าได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรบางส่วนหรือบางรายการผู้นำเข้าต้องจัดทำข้อมูลรายการของที่ต้องเสียภาษีแยกจากรายการของที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากร
  2.5
ผู้นำเข้าจัดส่งข้อมูลใบขนสินค้าใบระบบ Paperless ให้ตรงกับข้อมูลใบขนสินค้าฉบับร่างที่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานศุลกากรแล้วโดยแยกรายการของที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรและรายการของที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรตามรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code)
  2.6
กรณีมีรายการของที่ต้องเสียภาษีผู้นำเข้าต้องชำระค่าภาษีอากรที่ฝ่ายบัญชีอากรก่อนผ่านพิธีการตรวจปล่อยของณหน่วยตรวจปล่อยสินค้า

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า


หมายเหตุ

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับยกเว้นอากร

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่ร่างใบขนสินค้าเพื่อจัดทำใบขนฯ Paperless

20 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

นำใบขนฯ Paperless พร้อมสำเนาเพื่อรับรองเอกสาร

5 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 35 นาที

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

2)

หนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง

1

1

ฉบับ

-

3)

บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

4)

บัตรประชาชนของผู้ลงชื่อเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจจำนวน 2 ท่าน (ถ้ามี)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

5)

หนังสือรับรองการทำงาน/หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (Work permit)

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

1

1

ฉบับ

-

6)

หลักฐานการศึกษา

กระทรวงศีกษาธิการ

1

1

ฉบับ

-

7)

ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมเอกสารประกอบเช่นสำเนาบัญชีราคาสินค้า (Invoice), สำเนา B/L, สำเนาบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ Packing list

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจกระทำการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี))

2)

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนในกรณีไม่มายื่นเอกสารด้วยตนเอง

-

1

0

ฉบับ

(ลงนามพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด 09 0908 8477)

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ((กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน))

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร.1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

วันที่พิมพ์

04/08/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์