คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับนิติบุคคล)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับนิติบุคคล)

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 เรื่องการใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรลงวันที่ 26 ธันวาคมพ.. 2556

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

 

3)

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480

 

4)

พระราชบัญญัติศุลกากรพระพุทธศักราช 2469

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.. 2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายนพ.. 2555

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์(สำหรับนิติบุคคล) ณด่านศุลกากรแม่สอด

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก
63110
โทร 0 5556 3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557ลงวันที่ 19 มีนาคมพ.. 2557 เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ให้ดำเนินการดังนี้
 (1)
ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรณฝ่ายทะเบียนส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรหรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของสำนักหรือสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรเว้นแต่กรณีหน่วยงานส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถานทูตองค์การสาธารณกุศลหรือองค์การอื่นๆที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรที่ฝ่ายทะเบียนส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
 (2)
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอลงทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ขอลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 และให้นำเอกสารตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆเช่นหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตนดังกล่าวจะต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนไว้มาแสดงด้วยทุกครั้งพร้อมทั้งให้ผู้ขอลงทะเบียนสแกนเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่นแผ่น DISKETTE หรือ CD ROM เป็นต้น) เพื่อประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
 (3)
กรณีผู้ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนประสงค์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรให้ดำเนินการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ส่วนแผนงานและมาตรฐานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดแล้วจึงรับส่งข้อมูลโดยใช้หมายเลขผู้มีสิทธิรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรต่อไป
ข้อ 2 กรณีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนแล้วในการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับการนำของเข้าหรือการส่งของออกหรือการดำเนินการในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหรือการชดเชยค่าภาษีอากรรวมถึงการดำเนินกระบวนการทางศุลกากรทุกขั้นตอนให้ใช้เอกสารตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆเช่นหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตนดังกล่าวจะต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนไว้มาแสดงในการดำเนินกระบวนการทางศุลกากรทุกขั้นตอนดังกล่าวโดยไม่ต้องแสดงบัตรผ่านพิธีการในรูปแบบใดๆ
ข้อ 3 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนต่างจากที่ได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนให้ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนดังนี้
 (1)
ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนได้ที่ฝ่ายทะเบียนส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรหรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของสำนักหรือสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรเว้นแต่กรณีหน่วยงานส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถานทูตองค์การสาธารณกุศลหรือองค์การอื่นๆที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนที่ฝ่ายทะเบียนส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
 (2)
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 และให้นำเอกสารตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆเช่นหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตนดังกล่าวจะต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนไว้มาแสดงด้วยทุกครั้งพร้อมทั้งให้ผู้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนสแกนเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่นแผ่น DISKETTE หรือ CD ROM เป็นต้น) เพื่อประกอบแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
ข้อ 4 กรณีข้อมูลในระบบทะเบียนของระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานที่ยื่นขอลงทะเบียนเนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแสดงเอกสารประกอบการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ฝ่ายทะเบียนส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรหรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของสำนักหรือสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรเพื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องภายใน 1 วันทำการนับแต่ได้รับเอกสารประกอบการแก้ไขครบถ้วน
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI)
 (1)
ให้ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฝ่ายทะเบียนส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
 (2)
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แนบท้ายประกาศนี้และให้นำเอกสารตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆเช่นหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตนดังกล่าวจะต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนไว้มาแสดงด้วยทุกครั้งพร้อมทั้งให้ผู้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนสแกนเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่นแผ่น DISKETTE หรือ CD ROM เป็นต้น) เพื่อประกอบแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน
ข้อ 6 การระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน
 (1)
กรณีผู้ลงทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดารายใดไม่มีการผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือนกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนของผู้ลงทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดารายนั้นในวันที่ 25 ของเดือนที่ถัดจากวันที่ครบกำหนด 6 เดือน
 (2)
กรณีผู้ลงทะเบียนประเภทนิติบุคคลรายใดไม่มีการผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปีกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนของผู้ลงทะเบียนประเภทนิติบุคคลรายนั้นในวันที่ 25 ของเดือนที่ถัดจากวันที่ครบกำหนด 1 ปีทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานภาพได้ทางระบบ Internet ของกรมศุลกากร
 (3)
กรณีผู้ลงทะเบียนที่ถูกระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนของผู้ลงทะเบียนประสงค์จะต่ออายุการลงทะเบียนให้ยื่นแบบคำขอต่ออายุทะเบียนได้ที่ฝ่ายทะเบียนส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรหรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของสำนักหรือสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
 (4)
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอต่ออายุการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอต่ออายุทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 และให้นำเอกสารตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆเช่นหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตนดังกล่าวจะต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนไว้มาแสดงด้วยทุกครั้งพร้อมทั้งให้ผู้ขอต่ออายุการลงทะเบียนสแกนเอกสารประกอบการขอต่ออายุการลงทะเบียนทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่นแผ่น DISKETTE หรือ CD ROM เป็นต้น) เพื่อประกอบแบบคำขอต่ออายุทะเบียน
ข้อ 7 การยกเลิกทะเบียน
 (1)
กรณีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรแล้วมีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนให้ยื่นแบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายทะเบียนส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรหรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของสำนักหรือสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทั้งนี้จะถือว่าผู้ยื่นคำร้องสิ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับอนุมัติให้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรนับแต่วันที่ยื่นคำร้องเป็นต้นไป
 (2)
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอยกเลิกการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557 และให้นำเอกสารตัวจริงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆเช่นหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้เป็นต้นโดยเอกสารแสดงตนดังกล่าวจะต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนไว้มาแสดงด้วยทุกครั้งพร้อมทั้งให้ผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียนสแกนเอกสารประกอบการขอยกเลิกการลงทะเบียนทั้งหมดเป็นไฟล์ .pdf และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่นแผ่น DISKETTE หรือ CD ROM เป็นต้น) เพื่อประกอบแบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียน


หมายเหตุ

**
ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

**
กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

**
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอฯ/ตรวจสอบเอกสาร


 

8 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การพิจารณา

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ

 

15 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

3)

การพิจารณา

 

การอนุมัติทะเบียนเจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับการลงทะเบียน

 

7 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 30 นาที

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(1.เลือกใช้เอกสารข้อที่ 1-2 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

1

1

ฉบับ

(1.เลือกใช้เอกสารข้อที่ 1-2 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
ใช้ยื่นพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้าน
3.
ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
)

3)

หนังสือเดินทาง (PASSPORT)

กรมการกงสุล

1

1

ฉบับ

(1.ใช้เอกสารข้อที่ 3 กรณีเป็นชาวต่างประเทศเท่านั้น
2.
ยื่นพร้อมสำเนา VISA ขาเข้าล่าสุดที่เข้าประเทศไทยและ VISA ยังไม่หมดอายุ
3.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.
กรณีหนังสือเดินทางของชาวต่างประเทศหน่วยงานผู้ออกเอกสารเป็นของประเทศนั้นๆ
5.
หากไม่สามารถนำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงได้ให้ใช้หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ออกให้โดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

4)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
)

5)

ทะเบียนสมรส

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีเปลี่ยนคำนำหน้านามหรือเปลี่ยนนามสกุล
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
)

6)

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

7)

หนังสือมอบอำนาจ

-

1

0

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีบุคคลหรือผู้มีอำนาจไม่มาดำเนินการยื่นคำขอด้วยตนเอง
2.
กรอกข้อความให้ครบถ้วนและระบุชื่อผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจและลงนามพร้อมพยาน 2 คน
3.
ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาทตามประเภทคำขอ
4.
แนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนตามเอกสารข้อ 1-3 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
)

8)

ใบทะเบียนคนต่างด้าว

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

1

1

ฉบับ

(1.กรณีคนต่างด้าวที่ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต้องแสดงใบสำคัญถิ่นที่อยู่ที่ได้รับอนุุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
)

9)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

(1.ให้ใช้เอกสารซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นขอลงทะเบียน
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

10)

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (..20) หรือแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (..09)

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(1.เลือกใช้เอกสารข้อที่ 10 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

11)

หนังสือรับรองตราประทับสำคัญของบริษัท (บอจ.3) หรือหนังสือรับรองตราประทับสำคัญของห้างหุ้นส่วน (หส.2)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

(1.ใช้ในกรณีนิติบุคคลนั้นระบุเงื่อนไขการลงลายมือชื่อที่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
2.
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล(กรณีระบุเงื่อนไขไว้
)

12)

หนังสือสัญญากิจการร่วมค้า

-

0

1

ชุด

(1.ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

13)

ใบทะเบียนพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีเป็นร้านค้า , ห้างหุ้นส่วนสามัญ , วิสาหกิจ
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
)

14)

หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

-

0

1

ชุด

(1.ใช้ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
)

15)

ใบอนุญาตจัดตั้งหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,วัด

-

0

1

ชุด

(1.ใช้ในกรณีเป็นหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,วัด
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

16)

หนังสือการจัดตั้งมูลนิธิสมาคมสหกรณ์พร้อมข้อบังคับ

-

0

1

ชุด

(1.ใช้ในกรณีเป็นมูลนิธิสมาคมสหกรณ์
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

17)

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม

-

0

1

ชุด

(1.ใช้แนบกับเอกสารข้อที่ 12-16 อย่างใดอย่างหนึ่งกรณีที่ไม่ได้มีการระบุผู้มีอำนาจลงนามไว้
2..
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล(กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

18)

หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ..2542

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

(1ใช้ในกรณีเป็นธุรกิจต่างด้าวที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ
3.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

19)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

(1.ใช้ในกรณีเป็นธุรกิจต่างด้าวที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล(กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

20)

หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศโดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

-

1

1

ชุด

(1ใช้ในกรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ
2.
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ
3.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้
)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557

กรมศุลกากร

1

0

ชุด

(กรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้))

2)

คำร้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน (เอกสารหน้า 3 ของแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557)

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้รับมอบกระทำการแทนในการผ่านพิธีการศุลกากรและดำเนินกระบวนการในทางศุลกากร
2.
กรอกข้อความให้ครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
3.
แนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนตามเอกสารที่ 1-3 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

3)

บัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง (เอกสารหน้า 4 ของแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557)

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีมีการมอบหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างกระทำการแทนในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร
2.
กรอกข้อความให้ครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
3.
แนบสำเนาภาพถ่ายเอกสารตัวตนตามเอกสารที่ 1-3 อย่างใดอย่างหนึ่งของพนักงาน/ลูกจ้างพร้อมพนักงาน/ลูกจ้างรับรองสำเนาถูกต้องเป็นรายบุคคล
)

4)

บัญชีรายชื่อตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผู้รับมอบอำนาจ     (เอกสารหน้า 5ของแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557)

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีมีการมอบอำนาจให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในการผ่านพิธีการศุลกากรและดำเนินกระบวนการในทางศุลกากร
2.
กรอกข้อความให้ครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
3.
แนบเอกสารของตัวแทนออกของคือสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (.20) หรือสำเนาแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้ (.09) หรือสำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตัวตนตามเอกสารที่ 1-3อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

5)

แบบการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารหน้า 6 ของแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557)

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีประสงค์จะทำการรับส่งข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)ด้วยตนเองหรือขอทำการใช้บริการตัวแทนออกของและ/หรือเคาน์เตอร์บริการในการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรแต่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Digital Signature) ด้วยตนเอง
2.
กรอกข้อความให้ครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
3.
แนบเอกสารแสดงหมายเลขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA Serial Number) รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

6)

คำร้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก (เอกสารหน้า 7 ของแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557)

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก
2.
กรอกข้อความให้ครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
3.
แนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนตามเอกสารที่ 1-2 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
4.
คำร้อง 1 ฉบับ/ผู้รับมอบอำนาจแต่ละราย
)

7)

คำร้องมอบอำนาจมอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน (เอกสารหน้า 8 ของแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557)

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(1.ใช้ในกรณีมีคำร้องมอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน
2.
แนบสำเนาบัญชีรายชื่อของกลุ่มบริษัทที่ศูนย์บริหารเงินได้แจ้งไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
3.
แนบสำเนาใบอนุญาตของศูนย์บริหารเงินที่กลุ่มบริษัทได้มอบอำนาจให้บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน
4.
แนบหนังสือยินยอมของกลุ่มบริษัทที่มอบอำนาจให้กับศูนย์บริหารเงิน
)

8)

หนังสือสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนและหนังสือมอบอำนาจ (Agency Agreement And Power Of Attorney) ที่แสดงวัตถุประสงค์ชัดเจนเกี่ยวกับนิติกรรมที่มอบอำนาจให้กระทำการแทนในประเทศไทยโดยมี NOTARY PUBLIC ที่เชื่อถือได้เป็นผู้ลงนามรับรองและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

-

1

1

ชุด

(1.ใช้ในเฉพาะกรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศและมีการแต่งตั้งตัวแทนกระทำการแทนในประเทศไทย
2.
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ
3.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

9)

เอกสารการแปลเป็นภาษาไทยของหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของต่างประเทศหนังสือสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนหนังสือมอบอำนาจและหนังสืออื่นๆที่ออกเป็นภาษาต่างประเทศ

-

1

1

ชุด

(1.กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศและหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ
2.
หนังสือต่างๆที่ออกเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาไทยโดยสถาบันการแปลที่เชื่อถือได้
3.
ลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

10)

หนังสือรับรองบุคคลผู้แปลเอกสาร

-

1

1

ชุด

(1.ใช้เฉพาะกรณีนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศและหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลเช่นหนังสือสัญญาหนังสือมอบอำนาจและหนังสืออื่นๆเป็นภาษาต่างประเทศ
2.
กรณีเป็นผู้แปลจากสถาบันการแปลให้แนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แปลเอกสารตามเอกสารที่ 1-3 อย่างใดอย่างหนึ่งมากับหนังสือรับรองด้วย
3.
กรณีผู้แปลเป็นทนายความให้ใช้หนังสือรับรอง (CERTIFICATE) ว่าเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) จากสภาทนายความพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)

)

11)

คำสั่งศาล

กรมบังคับคดี

1

1

ชุด

(กรณีมีการฟื้นฟูกิจการ/บริหารแผน)

12)

สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement)

-

0

1

ชุด

(1.ใช้ในกรณีมีความประสงค์เพื่อการขอชำระภาษีอากรและ/หรือขอคืนเงินอากรผ่านธนาคาร
2.
เลือกใช้เอกสารข้อที่ 12 อย่างใดอย่างหนึ่ง
3.
สำเนาต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากชื่อที่อยู่สาขาและประเภทบัญชีของธนาคารที่เปิดบัญชีในนามบริษัทห้างร้านฯซึ่งธนาคารรับรองพร้อมแสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีล่าสุดที่ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอลงทะเบียน
4.
ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล (กรณีระบุเงื่อนไขไว้)
)

 

16.  ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด 09 0908 8477)

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ-

9)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557
-

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์