คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ด่านศุลกากรแม่สอด

กระทรวง:กระทรวงการคลัง

 


1.      ชื่อกระบวนงาน:การขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ด่านศุลกากรแม่สอด

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

กฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 144 (..2547)  ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

 

2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2556 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เรื่องพิธีการศุลกากรสำหรรับการนำของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)     

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์และจะนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรณด่านศุลกากรแม่สอด   

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการด่านศุลกากรแม่สอด 287 .1 .ท่าสายลวดอ.แม่สอดจ.ตาก 63110 โทร 0 5556  3095/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

กรณีผู้ส่งของออกทางไปรษณีย์มิได้ขอทำใบสุทธินำกลับขณะส่งออกสำหรับของดังต่อไปนี้
ของประเภทที่ 1 เป็นของที่ส่งออกซึ่งนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใดและเป็นของตามประเภทพิกัดอัตราอากรอากรขาออกสำหรับของตามประเภทที่ 1 (การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำกลับเข้ามาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) จำเป็นต้องมีใบสุทธินำกลับในขณะที่นำของนั้นกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบการขอยกเว้นอากรขาเข้า
ของประเภทที่ 2 เป็นของที่ส่งกลับออกไปซึ่งนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแต่ประการใดและเป็นของตามประเภทพิกัดอัตราอากรอากรขาออกสำหรับของตามประเภทที่ 2 (การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้วและภายหลังส่งกลับออกไปซ่อมณต่างประเทศ) จำเป็นต้องมีใบสุทธินำกลับในขณะที่นำของนั้นกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบการขอยกเว้นอากรขาเข้าเพียงเท่าราคาหรือปริมาณแห่งของเดิมที่ส่งออกไปเท่านั้น
สำหรับราคาหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซ่อมให้เสียอากรตามพิกัดอัตราอากรของของเดิมที่ส่งออกไปซ่อมโดยคำนวณจากราคาหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการประกันภัย
ให้ผู้รับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศยื่นคำร้องขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับพร้อมใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้าเพื่อการพิจารณาผ่อนผัน

หมายเหตุ

**
กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

**
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

**
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

1.
ค่าธรรมเนียมคู่มือสำหรับประชาชน 40 บาท/หน้า

2.
กรณีใบขนสินค้าขาออกที่ขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสิ่งของประเภทที่ 1 เป็นใบขนสินค้าใช้สิทธิประโยชน์“ขอชดเชยอากร” หรือ“ขอคืนอากร” ระยะเวลาให้บริการจะไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากต้องสอบถามการใช้สิทธิประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ตรวจสอบคำร้องขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับพร้อมเอกสารประกอบ

 

15 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

2)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

อนุมัติการผ่อนผันให้ทำใบสุทธินำกลับ

 

10 นาที

ด่านศุลกากรแม่สอด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 25 นาที

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2)

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4)

หนังสือเดินทาง

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
เลือกแสดงเอกสารลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่ง)

5)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

0

1

ชุด

(กรณีเป็นนิติบุคคล
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกหน้า
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันมาติดต่อกรมศุลกากร)

6)

หนังสือมอบอำนาจ

-

1

1

ชุด

(กรณีมอบอำนาจบุคคลอื่นกระทำการแทน
พร้อมสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

คำร้องขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยทางพัสดุไปรษณีย์

กรมศุลกากร

1

0

ฉบับ

(Download คำร้องตาม Link ในข้อ 18)

2)

ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบฉันทะด้านหลังใบแจ้งฯให้ผู้อื่นแนบเอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1-4 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

3)

ใบขนสินค้าขาออก

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) )

4)

บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

-

0

1

ชุด

(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) )

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

ค่าธรรมเนียมใบสุทธินำกลับ (ฉบับละ)

ค่าธรรมเนียม40 บาท

หมายเหตุ -

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนระฆังศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด
หมายเหตุ(นายด่านศุลกากรแม่สอด 09  0908  8744)

2)

ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์สายด่วนศุลกากร 1332 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนโทรสารหมายเลข 0 2671 5250
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
หมายเหตุ-

5)

ช่องทางการร้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ที่ ctc@customs.go.th
หมายเหตุ-

6)

ช่องทางการร้องเรียนสื่อสารมวลชน
หมายเหตุ(กรณีที่หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรเห็นควรรับเป็นเรื่องร้องเรียน)

7)

ช่องทางการร้องเรียนติดต่อด้วยตนเองในวันและเวลาราชการณกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรมกรมศุลกากรถนนสุนทรโกษาแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ-

8)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการศุลกากร (โทร. 1164) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น
หมายเหตุ-

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

คำร้องขอผ่อนผันทำใบสุทธินำกลับ
-

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

ไพยงสังข์ทอง

อนุมัติโดย

กิตติสุทธิสัมพันธ์