-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

 
สำนัก/ด่านศุลกากร
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0-2671-7299
อ. เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 (032)611383, 611378
ด่านศุลกากรบ้านแหลม
อ. บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 (032)481825-6
ด่านศุลกากรแม่กลอง
อ. เมือง สมุทรสงคราม 75000 (034)711555,713079
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 (037)231214
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ อ. คลองใหญ ตราด 23110 (039)581019,581361
ด่านศุลกากรมาบตาพุด อ. เมือง ระยอง 21150 (038)683371,683369
ด่านศุลกากรสังขละบุรี อ. สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 (034)595298-9
ด่านศุลกากรระนอง อ. เมือง ระนอง 85000 (077) 824874,824872
ด่านศุลกากรชุมพร อ. เมือง ชุมพร 86000 (077) 571734-5
ด่านศุลกากรบ้านดอน อ. เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 (077) 282510,272016
ด่านศุลกากรจันทบุรี อ. เมือง จันทบุรี 22000 (039) 322133
ด่านศุลกากรเกาะสมุย อ.เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี 84140 (077) 421366
 
 สำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 2
 
สำนัก/ด่านศุลกากร
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2  อ. เมือง หนองคาย 43000 (042) 411715, 461153
ด่านศุลกากรหนองคาย อ. เมือง หนองคาย 43000 (042) 411518, 421468
ด่านศุลกากรบึงกาฬ อ. บึงกาฬ หนองคาย 43140 (042) 491179,  491180
ด่านศุลกากรนครพนม อ. เมือง นครพนม 48000 (042) 511499
ด่านศุลกากรมุกดาหาร อ. เมือง มุกดาหาร 49000 (042) 611758, 611775
ด่านศุลกากรท่าลี่ อ. ท่าลี่ เลย 42140 (042) 889187
ด่านศุลกากรเชียงคาน อ. เชียงคาน เลย 42110 (042) 821100
ด่านศุลกากรช่องจอม อ. เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 (044) 513847
ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร อ. พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 (045) 441013,  441345
ด่านศุลกากรเขมราฐ อ. เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 (045) 491180
 

 

ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095-109                 
         info : Webmaster@danmaesot.com