-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

 
สำนัก/ด่านศุลกากร
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 อ. เมือง เชียงใหม่ 50000 (053) 270660-1 ต่อ 102
ด่านศุลกากรแม่สาย อ. แม่สาย เชียงราย 57130 (053) 733662
ด่านศุลกากรเชียงแสน อ. เชียงแสน เชียงราย 57150 (053) 777097-8
ด่านศุลกากรเชียงของ อ. เชียงของ เชียงราย 57140 (053) 791435
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน อ. เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 (053) 612041,  611921
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 (053) 681312
ด่านศุลกากรเชียงดาว อ. เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 (053) 455187,455055
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ อ. เมือง เชียงใหม่ 50000 (053) 277699,280827
ด่านศุลกากรแม่สอด อ. แม่สอด ตาก 63110 (055) 563095,  563910
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง น่าน 55130 (054) 795082
ด่านศุลกากรลำพูน อ.เมือง ลำพูน 51000 (053) 581062
 
 สำนักงานศุลกากรภูมิภาคที่ 4
 
สำนัก/ด่านศุลกากร
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 อ. เมือง สงขลา 90000 (074) 311871
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช อ. เมือง นครศรีธรรมราช 80000 (075) 369371
ด่านศุลกากรสิชล อ. สิชล นครศรีธรรมราช 80120 (075) 536433,536434
ด่านศุลกากรสงขลา อ. สิงหนคร สงขลา 90280 (074) 331399
ด่านศุลกากรสะเดา อ. สะเดา สงขลา 90120 (074)301594,301029-30
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ. สะเดา สงขลา 90120 (074) 521991-2
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ สงขลา 90115 (074) 251082
ด่านศุลกากรปัตตานี อ. เมือง ปัตตานี 94000 (073) 335163-4
ด่านศุลกากรตากใบ อ. ตากใบ นราธิวาส 96110 (073) 581276-7
ด่านศุลกากรสุไหงโกลก อ. สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 (073) 611368-9
ด่านศุลกากรเบตง อ. เบตง ยะลา 95110 (073)231024, 231194
ด่านศุลกากรภูเก็ต อ. เมือง ภูเก็ต 83000 (076) 211105-6
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต อ. ถลาง ภูเก็ต 83110 (076) 327436-5
ด่านศุลกากรกระบี่ อ. เมือง กระบี่ 81000 (075)611350,620950
ด่านศุลกากรกันตัง อ. กันตัง ตรัง 92110 (075) 251003
ด่านศุลกากรวังประจัน อ. ควนโดน สตูล 91160 (074) 797095
ด่านศุลกากรสตูล อ. เมือง สตูล 91000 (074)711072, 721389
 

 

ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095-109                 
         info : Webmaster@danmaesot.com