-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2554 - 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
เดือน

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม

804.518

2,219.306

3,693.342

4,137.101

5,505.187

7,343.682

6,743.694

5,754.558

พฤศจิกายน

948.618

1,881.290

3,401.048

4,226.777

5,399.735

6,335.315

6,721.475

6,172.916

ธันวาคม

1,225.879

2,332.627

3,364.851

4,245.128

5,595.971

6,793.149

7,757.639

6,345.271

มกราคม

1,171.064

2,401.873

3,038.223

4,395.883

5,238.278

6,310.050

6,429.141

5,856.521

กุมภาพันธ์

1,291.536

2,936.458

3,121.869

4,304.773

5,171.327

6,302.465

7,166.139

5,881.624

มีนาคม

1,872.696

3,772.177

4,121.625

5,223.369

6,177.600

7,607.796

7,493.659

7,466.247

เมษายน

1,814.930

2,571.244

3,036.402

4,307.099

4,464.608

5,550.023

6,805.463

5,780.345

พฤษภาคม

1,657.388

3,321.423

3,840.777

5,408.539

6,271.669

7,288.123

6,181.057

7,167.209

มิถุนายน

1,434.360

3,108.391

3,375.752

4,741.936

4,901.732

6,848.511

6,124.134

6,482.744

กรกฎาคม

1,696.406

3,176.623

2,986.299

4,424.028

4,593.437

6,655.992

5,502.679

5,518.755

สิงหาคม

1,713.263

2,805.261

3,571.204

5,286.392

5,376.050

6,202.840

5,866.559

5,295.450

กันยายน

1,860.869

3,441.927

3,912.604

5,256.330

5,544.468

6,389.168

6,480.274

 

รวม

17,491.525

33,968.598

41,463.996

55,957.355

64,240.061

79,627.114

79,271.913

67,357.979

 
สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2554 - 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
เดือน

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม

86.635

50.070

140.938

234.782

411.687

231.418

368.250

410.239

พฤศจิกายน

55.271

58.743

192.747

286.717

493.060

195.497

387.794

517.026

ธันวาคม

70.170

83.652

225.574

336.879

427.152

388.257

514.958

422.159

มกราคม

76.521

92.122

301.441

329.647

293.470

444.316

424.167

530.476

กุมภาพันธ์

97.750

202.161

257.821

330.082

342.186

374.617

445.508

552.248

มีนาคม

108.679

132.039

286.887

349.179

283.501

459.057

517.633

609.948

เมษายน

72.830

95.624

189.523

272.126

212.627

265.325

356.022

381.897

พฤษภาคม

87.912

127.581

289.091

247.681

260.546

372.458

546.664

753.640

มิถุนายน

63.700

90.362

164.961

219.045

297.662

315.597

467.692

553.754

กรกฎาคม

55.243

67.009

152.919

237.418

299.171

382.212

446.193

438.921

สิงหาคม

32.253

71.535

116.755

298.569

310.884

374.055

473.793

518.150

กันยายน

47.616

91.714

172.070

376.895

441.608

376.316

490.038

 

รวม

854.581

1,162.611

2,510.390

3,519.018

4,073.554

4,179.126

5,438.712

5,688.457

 

		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108   
         info : nung2516civic@gmail.com