-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-
         ปีมูลค่าการค้าชายแดน ตามปี พ.ศ.
ด่านศุลกากรแม่สอด
เดือน ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556
ส่งออก นำเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นำเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นำเข้า มูลค่ารวม
มกราคม      1,171.064           76.521    1,247.585      2,401.873         92.122    2,493.995     3,038.223      301.248    3,339.471
กุมภาพันธ์      1,291.536           97.750    1,389.286      2,936.458       202.161    3,138.619     3,121.869      257.821    3,379.690
มีนาคม      1,872.696         108.679    1,981.376      3,772.177       132.039    3,904.216     4,121.625      306.742    4,428.367
เมษายน      1,814.930           72.830    1,887.760      2,571.244         95.624    2,666.868     3,036.402      189.523    3,225.925
พฤษภาคม      1,657.388           87.912    1,745.300      3,321.423       127.581    3,449.003     3,840.777      289.091    4,129.868
มิถุนายน      1,434.360           63.700    1,498.061      3,108.391         90.362    3,198.753     3,375.752      164.961    3,540.712
กรกฎาคม      1,696.406           55.243    1,751.648      3,176.623         67.009    3,243.632     2,986.299      152.919    3,139.218
สิงหาคม      1,713.263           32.253    1,745.516      2,805.261         71.535    2,876.795     3,571.204      116.755    3,687.959
กันยายน      1,860.869           47.616    1,908.485      3,441.927         91.714    3,533.641     3,912.604      172.070    4,084.674
ตุลาคม      2,219.306           50.070    2,269.376      3,693.342       140.938    3,834.280     4,137.101      234.782    4,371.882
พฤศจิกายน      1,881.290           58.743    1,940.032      3,401.048       192.747    3,593.795     4,226.777      286.717    4,513.494
ธันวาคม      2,332.627           83.652    2,416.278      3,364.851       225.574    3,590.425     4,245.128      336.879    4,582.007
รวม   20,945.732

     834.970

  21,780.702   37,994.618   1,529.405  39,524.023  43,613.761  2,809.508  46,423.269

 

         ปีมูลค่าการค้าชายแดน ตามปี พ.ศ.
ด่านศุลกากรแม่สอด
เดือน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559
ส่งออก นำเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นำเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นำเข้า มูลค่ารวม
มกราคม     4,395.883      329.647    4,725.529     5,238.278       293.470    5,531.748     6,310.050       444.316    6,754.366
กุมภาพันธ์     4,304.773      330.082    4,634.855     5,171.327       342.186    5,513.513     6,302.465       374.617    6,677.082
มีนาคม     5,223.369      349.179    5,572.547     6,177.600       283.501    6,461.101     7,607.796       459.057    8,066.854
เมษายน     4,307.099      272.126    4,579.225     4,464.608       212.627    4,677.234     5,550.023       265.325    5,815.348
พฤษภาคม     5,408.539      247.681    5,656.221     6,271.669       260.546    6,532.215     7,288.123       372.458    7,660.581
มิถุนายน     4,741.936      219.045    4,960.980     4,901.732       297.662    5,199.394     6,848.511       315.597    7,164.108
กรกฎาคม     4,424.028      237.418    4,661.446     4,593.437       299.171    4,892.608     6,655.992       382.212    7,038.204
สิงหาคม     5,286.392      298.569    5,584.961     5,376.050       310.884    5,686.934     6,202.840       374.055    6,579.896
กันยายน     5,256.330      376.895    5,633.225     5,544.468       441.608    5,986.077     6,389.168       376.316    6,765.483
ตุลาคม     5,505.187      411.687    5,916.873     7,327.986       230.518    7,558.504     6,743.694       337.787    7,081.481
พฤศจิกายน     5,399.735      493.060    5,892.795     6,312.871       195.497    6,508.368     6,721.475       384.935    7,106.410
ธันวาคม     5,595.971      427.152    6,023.123     6,822.787       295.446    7,118.233     7,757.639       511.922    8,269.561
รวม

 59,849.242

 3,992.540

 63,841.781

 68,202.812

 3,463.116

 71,665.928

  80,377.776     4,598.598    84,976.374

 

         ปีมูลค่าการค้าชายแดน ตามปี พ.ศ.
ด่านศุลกากรแม่สอด
เดือน ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562
ส่งออก นำเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นำเข้า มูลค่ารวม ส่งออก นำเข้า มูลค่ารวม
มกราคม     6,429.141      422.808    6,851.949    5,911.618      410.119    6,321.737    5,500.390      475.527    5,975.917
กุมภาพันธ์    7,166.139      416.941    7,583.080    6,008.003      557.888    6,565.892    5,457.104      540.597    5,997.701
มีนาคม    7,493.659      444.255    7,937.914    7,469.232      436.588    7,905.821    7,434.516      600.934    8,035.450
เมษายน    6,805.463      361.359    7,166.823    5,787.873      540.936    6,328.808    5,302.120      429.391    5,745.511
พฤษภาคม    6,181.057      624.446    6,805.503    7,166.839      568.876    7,735.715      
มิถุนายน    6,124.134      467.692    6,591.827    6,476.426      604.483    7,080.909      
กรกฎาคม    5,502.679      403.119    5,905.798    5,157.639      389.962    5,547.602      
สิงหาคม    5,866.559      449.997    6,316.555    5,294.188      752.630    6,046.818      
กันยายน    6,480.274      477.809    6,958.083    5,695.467      571.822    6,267.283      
ตุลาคม    5,750.654      410.119    6,160.772    5,591.845      475.527    6,067.372      
พฤศจิกายน    6,175.356      557.888    6,733.244    5,718.132      464.970    6,067.372      
ธันวาคม    6,378.387      436.588    6,814.975    5,787.890      449.150    6,237.040      
รวม

76,353.502

5,473.022

81,826.524

72,065.146

 6,222.952

 78,288.098

     
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108   
         info : nung2516civic@gmail.com