-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2547 - 2554
(หน่วย : ล้านบาท)
 
เดือน
 
ปีงบประมาณ 2547
 
 
ปีงบประมาณ 2548
 
ปีงบประมาณ 2549
ปีงบประมาณ 2550

ปีงบประมาณ 2551

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

ตุลาคม

701.325

720.217

993.021

748.717

1,160.379

1,584.003

2,459.323

804.518

พฤศจิกายน

706.841

843.096

1,045.008

740.653

1,176.002

1,575.464

2,277.388

948.618

ธันวาคม

828.003

1,153.684

1,172.478

850.446

1,246.513

1,359.610

2,624.002

1,225.879

มกราคม

920.862

1,198.484

1,134.109

995.346

1,449.152

1,345.026

2,580.452

1,171.064

กุมภาพันธ์

1,014.106

1,467.250

1,441.394

889.429

1,342.448

1,657.457

2,621.996

1,291.536

มีนาคม

1,236.136

1,371.207

1,211.088

1,087.055

1,518.989

2,188.202

3,305.843

1,872.696

เมษายน

1,007.613

1,026.699

1,021.183

895.029

1,236.457

1,806.943

2,664.451

1,814.930

พฤษภาคม

1,298.097

966.713

855.585

985.716

1,731.506

2,427.556

3,359.954

1,657.388

มิถุนายน

1,314.219

1,025.696

755.678

1,063.904

1,869.724

1,977.728

2,632.200

1,434.360

กรกฎาคม

1,317.981

728.013

603.262

1,000.187

1,750.156

2,057.790

1,446.034

 

สิงหาคม

1,478.303

697.005

663,900

796.402

1,690.040

2,026.665

1,339.796

 

กันยายน

1,581.387

864.819

787.399

1,035.741

1,341.767

2,168.207

1,361.626

 

รวม

13,404.878

12,062.883

11,684.106

11,088.626

17,513.135

22,174.649

28,673.065

12,220.988สถิติมูลค่าสินค้านำเข้า ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2547 - 2554
(หน่วย : ล้านบาท)
เดือน

 

ปีงบประมาณ

2547

 

 

ปีงบประมาณ

2548

 

 

ปีงบประมาณ

2549

 

 

ปีงบประมาณ

2550

 

ปีงบประมาณ 2551

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554

ตุลาคม
47.854
62.975
59.409
58.162

78.907

126.510

60.048

86.635

พฤศจิกายน

45.604

57.896

55.076

84.048

87.559

127.593

65.333

55.271

ธันวาคม

44.987

78.886

67.457

88.679

97.114

169.835

73.448

70.170

มกราคม

47.444

64.552

78.514

109.207

128.668

143.194

91.390

76.521

กุมภาพันธ์

42.389

58.823

101.978

86.103

86.185

133.193

86.577

97.750

มีนาคม

42.358

72.807

134.295

93.539

127.687

215.382

133.844

108.679

เมษายน

37.538

53.849

94.013

77.931

80.980

155.938

93.793

72.830

พฤษภาคม

46.751

82.912

243.922

93.853

112.102

191.103

130.565

87.912

มิถุนายน

51.878

74.367

124.592

82.790

118.250

202.881

114.489

63.700

กรกฎาคม

46.580

51.423

89.747

70.052

113.206

105.928

114.162

 

สิงหาคม

69.305

47.893

126,091

67.948

92.684

86.487

81.362

 

กันยายน

60.737

48.041

80.059

79.044

112.736

56.105

61.736

 

รวม

583.543

754.429

1,255.153
991.528

1,236.078

1,714.150

1,109.747

719.469

 

ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910                 
         info : Webmaster@danmaesot.com