-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-
สถิติการจัดเก็บรายได้  ณ ด่านศุลกากรแม่สอด  ประจำปี พ.ศ.2562
( 1 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
                      (หน่วย : บาท)
เดือน อากรขาเข้า ภาษี ภาษีบำรุง ค่าธรรมเนียม รายได้ ค่าขาย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าขายของ รวม
    มูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น ศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่น ของกลาง   เบ็ดเตล็ด ภาษีอากร เบ็ดเตล็ด  
มกราคม          10,233,064.00          8,534,075.40         948,230.60           119,420.00             186,160.00            235,363.00                    -                      -             7,544.00                    -           20,263,857.00
กุมภาพันธ์          9,389,237.00          7,971,098.40         885,677.60           104,510.00             122,290.00            212,801.00                    -                      -             44,209.00                   

615.00

        18,730,438.00
มีนาคม                      
เมษายน                      
พฤษภาคม                      
มิถุนายน                      
กรกฎาคม                      
สิงหาคม                      
กันยายน                      
ตุลาคม                      
พฤศจิกายน                      
ธันวาคม                      
รวม                      
                       
สถิติการจัดเก็บรายได้  ณ ด่านศุลกากรแม่สอด  ประจำปี พ.ศ.2561
( มกราคม - ธันวาคม ) ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2562
                      (หน่วย : บาท)
เดือน อากรขาเข้า ภาษี ภาษีบำรุง ค่าธรรมเนียม รายได้ ค่าขาย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าขายของ รวม
    มูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น ศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่น ของกลาง   เบ็ดเตล็ด ภาษีอากร เบ็ดเตล็ด  
มกราคม          11,079,321.00          9,651,415.50         1,702,379.50           133,850.00             125,735.00            45,955.00                    -                      -             12,500.00                    -           22,121,156.00
กุมภาพันธ์          9,104,800.00          10,415,827.80         1,157,314.20           91,045.00             105,655.00            138,778.00                    -                      -             189,291.00 -           21,206,711.00
มีนาคม          10,164,969.00          13,475,586.60         1,497,287.40           124,295.00             101,920.00            485,742.00                    -                      -             11,000.00              -           25,860,800.00
เมษายน          6,088,793.00          8,932,344.30         992,482.70           86,825.00             94,708.00            38,561.00                    -                      -             2,500.00              -           16,236,214.00
พฤษภาคม          17,234,192.00          14,893,955.70         1,988,217.30           88,185.00             119,940.00            986,774.00                    -                      -             600,728.00              -           38,911,992.00
มิถุนายน          7,563,281.00          11,381,605.20         1,264,622.80           53,050.00             96,810.00            1,115,823.00                    -                      -             7,000.00              -           21,482,192.00
กรกฎาคม          11,572,387.00          13,566,969.00         1,507,441.00           55,805.00             125,970.00            42,659.00                    -                      -             11,500.00              -           26,882,731.00
สิงหาคม          12,984,879.00          15,016,242.60         1,668,471.00           46,475.00             213,060.00            416,871.00                    -                      -             11,303.00              -           30,357,302.00
กันยายน          10,131,919.00          19,117,191.60         2,124,132.40           68,930.00             72,235.00            51,072.00                    -                      -             5,500.00              -           31,570,980.00
ตุลาคม          7,333,848.00          12,345,516.90         1,371,724.10           108,645.00             99,450.00            435,979.00                    -                      -             8,000.00              -           21,703,163.00
พฤศจิกายน          7,513,080.00          12,811,388.90         1,423,487.60           65,395.00             120,890.00            289,269.00                    -                      -             206,078.00              -           22,429,588.00
ธันวาคม          7,920,767.00          9,244,289.70         1,027,143.80           709,305.00             87,120.00            344,458.00                    -                      -             132,202.00              -           19,465,285.00
รวม 118,692,236.00 153,852,333.30 17,094,703.70 1,631,805.00 1,363,493.00 4,391,941.00 - -   1,197,602.00       - 298,224,114.00
                       
สถิติการจัดเก็บรายได้  ณ ด่านศุลกากรแม่สอด  ประจำปี พ.ศ.2560
( มกราคม - ธันวาคม ) ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2561
                      (หน่วย : บาท)
เดือน อากรขาเข้า ภาษี ภาษีบำรุง ค่าธรรมเนียม รายได้ ค่าขาย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าขายของ รวม
    มูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น ศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่น ของกลาง   เบ็ดเตล็ด ภาษีอากร เบ็ดเตล็ด  
มกราคม          8,967,480.00          3,841,351.20         426,816.80           47,635.00             196,273.00            359,440.00                    -                      -             56,744.00                    -           13,895,740.00
กุมภาพันธ์          9,278,050.00          4,179,402.00         464,378.00           169,505.00             86,915.00            102,760.00                    -                      -             3,000.00 -           14,284,010.00
มีนาคม          12,971,281.00          6,200,014.50         688,890.50           416,740.00             104,510.00            276,954.00                    -                      -             8,012.00 105,000.00         20,771,402.00
เมษายน          9,277,829.00          3,814,838.10         423,870.90           88,175.00             110,177.00            218,000.00                    -                      -             57,672.00              -           13,990,562.00
พฤษภาคม          11,731,601.00          4,429,675.80         492,186.20           65,340.00             105,630.00            192,141.00                    -                      -             6,621.00              -           17,023,195.00
มิถุนายน          8,502,736.00          5,596,466.40         621,829.60           55,780.00             76,460.00            637,164.00                    -                      -             69,750.00              -           15,560,186.00
กรกฎาคม          7,381,383.00          9,248,923.80         1,027,658.20           138,250.00             92,310.00            154,200.00                    -                      -             24,000.00              -           18,066,725.00
สิงหาคม          7,538,537.00          7,975,593.00         886,177.00           41,890.00             264,195.00            421,613.00                    -                      -             229,822.00              -           17,357,827.00
กันยายน          7,241,647.00          8,962,279.20         995,808.80           38,725.00             106,375.00            558,180.00                    -                      -             3,500.00              -           17,906,515.00
ตุลาคม          5,196,448.00          5,845,668.30         649,518.70           56,860.00             116,915.00            17,436.00                    -                      -             10,000.00              -           11,892,846.00
พฤศจิกายน          7,119,962.00          7,085,628.00         787,292.00           85,059.00             88,940.00            63,401.00                    -                      -             11,000.00              -           15,241,282.00
ธันวาคม          6,391,570.00          8,820,027.00         980,003.00           42,150.00             97,970.00            370,989.00                    -                      -             29,120.00 85,000.00         17,906,515.00
รวม 82,890,544.00 54,248,544.00 6,027,616.00 1,062,040.00 1,124,845.00 2,920,452.00 - -   459,121.00       105,000.00 148,856,162.00
                       
สถิติการจัดเก็บรายได้  ณ ด่านศุลกากรแม่สอด  ประจำปี พ.ศ.2559
( 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)
                      (หน่วย : บาท)
เดือน อากรขาเข้า ภาษี ภาษีบำรุง ค่าธรรมเนียม รายได้ ค่าขาย ค่าปรับ ค่าทำการ ค่าปรับ ค่าขายของ รวม
    มูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น ศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่น ของกลาง   ล่วงเวลา ภาษีอากร เบ็ดเตล็ด  
มกราคม        16,840,863.00          4,606,893.00         511,877.00           348,545.00         495.00          211,131.00                        -                      -          82,000.00                    -           22,601,804.00
กุมภาพันธ์        12,483,376.00          1,548,077.40         172,008.60           301,680.00         885.00          72,468.00                        -                      -          3,500.00                    -           14,581,995.00
มีนาคม        20,171,960.00          9,869,022.90         1,096,558.10           55,930.00         635.00          1,477,348.00                        -                      -          5,000.00                    -           32,676,454.00
เมษายน        11,906,845.00          780,648.30       86,738.70           51,500.00         940.00          32,000.00                        -                      -          4,000.00                    -           12,862,672.00
พฤษภาคม        15,015,985.00          2,088,552.60       232,061.40           71,315.00         8,336.00          218,556.00                        -                      -          1,500.00                    -           17,636,306.00
มิถุนายน        14,970,810.00          1,672,784.10       185,864.90           50,690.00         203,926.00          837,826.00                        -                      -          117,457.00                   1,150.00         18,404,508.00
กรกฎาคม        24,449,070.00          5,934,499.20       659,388.80           45,775.00         151,000.00          115,000.00                        -                      -          2,000.00                   -         31,357,543.00
สิงหาคม        15,108,959.00          1,266,102.00       140,678.80           52,330.00         57,355.00          365,772.00                        -                      -          7,000.00                   -         16,998,196.00
กันยายน        17,950,015.00          5,544,968.40       616,107.60           47,390.00         89,000.00          74,700.00                        -                      -          2,500.00                   -         24,324,681.00
ตุลาคม        8,009,440.00          975,069.00       108,341.00           48,225.00         71,785.00          405,722.00                        -                      -          4,500.00                   -         9,623,082.00
พฤศจิกายน        12,562,424.00          2,089,966.50       232,218.50           22,750.00         89,940.00          604,240.00                        -                      -          2,000.00              150.00         15,603,689.00
ธันวาคม        17,590,595.00          5,810,823.90       645,647.10           71,810.00         102,225.00          6,000.00                        -                      -          2,000.00              -         24,229,101.00
รวม        187,060,342.00          42,187,407.30     4,687,489.70           1,167,940.00         777,332.00          4,420,763.00                        -                      -          233,457.00 1,300.00         240,536,031.00
                       
สถิติการจัดเก็บรายได้  ณ ด่านศุลกากรแม่สอด  ประจำปี พ.ศ.2558
( มกราคม - ธันวาคม )
                      (หน่วย : บาท)
เดือน อากรขาเข้า ภาษี ภาษีบำรุง ค่าธรรมเนียม รายได้ ค่าขาย ค่าปรับ ค่าทำการ ค่าปรับ ค่าขายของ รวม
    มูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น ศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่น ของกลาง   ล่วงเวลา ภาษีอากร เบ็ดเตล็ด  
มกราคม        22,060,621.00          1,889,474.40         209,941.60           51,500.00         649,180.00          507,894.00                        -                      -          40,563.00                    -           25,409,174.00
กุมภาพันธ์        16,953,564.00          1,612,240.20         179,137.80           64,320.00         669,405.00          410,214.00                        -                      -                      -                      -           19,888,881.00
มีนาคม        17,759,767.00          3,353,433.30         372,603.70           62,710.00      1,163,280.00            55,100.00                        -                      -            7,000.00          1,450.00         22,775,344.00
เมษายน        23,710,091.00          1,981,972.80         220,219.20           48,530.00         688,570.00            17,120.00                        -                      -            1,500.00                    -           26,668,003.00
พฤษภาคม        18,450,412.00          3,159,891.00         351,099.00         534,840.00         487,215.00          811,274.00                        -                      -                      -                      -           23,794,731.00
มิถุนายน        35,957,198.00          8,619,565.50         957,729.50         112,455.00         293,120.00          758,975.00                        -                      -                      -                      -           46,699,043.00
กรกฎาคม        22,318,948.00          1,120,349.70         124,483.30         128,580.00         294,118.00          201,700.00                        -                      -                      -                      -           24,188,179.00
สิงหาคม        24,220,317.00          1,954,085.40         217,120.60           49,170.00         763,243.00          120,159.00                        -                      -                      -                      -           27,324,095.00
กันยายน        20,036,387.00          1,538,912.70         170,990.30           54,640.00         121,835.00          192,917.00                        -                      -            5,100.00                    -           22,120,782.00
ตุลาคม        12,844,981.00          1,660,187.70         184,465.30           63,840.00         108,995.00            79,231.00                        -                      -            3,000.00                    -           14,944,700.00
พฤศจิกายน          9,097,114.00          3,356,580.60         372,953.40           60,250.00           63,205.00          414,600.00                        -                      -        131,350.00                    -           13,496,053.00
ธันวาคม          13,391,846.00          3,088,674.90         343,186.10           76,635.00           436,766.00          313,364.00                        -                      -        17,000.00                    -           17,667,472.00
รวม      236,801,246.00        33,335,368.20      3,703,929.80      1,307,470.00      5,738,932.00       3,882,548.00                        -                      -        205,513.00          1,450.00       284,976,457.00
                       
สถิติการจัดเก็บรายได้  ณ ด่านศุลกากรแม่สอด  ประจำปี พ.ศ.2557
( มกราคม - ธันวาคม )
                      (หน่วย : บาท)
เดือน อากรขาเข้า ภาษี ภาษีบำรุง ค่าธรรมเนียม รายได้ ค่าขาย ค่าปรับ ค่าทำการ ค่าปรับ ค่าขายของ รวม
    มูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น ศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่น ของกลาง   ล่วงเวลา ภาษีอากร เบ็ดเตล็ด  
มกราคม          8,896,011.00          4,760,736.30         528,970.70         140,530.00                725.00            92,746.00         636,000.00                    -                      -                      -           15,055,719.00
กุมภาพันธ์        10,037,040.00          4,493,002.50         499,222.50           45,950.00                625.00            91,785.00         582,500.00                    -                      -            3,050.00         15,753,175.00
มีนาคม        10,785,247.00          4,125,307.50         458,367.50           60,970.00                750.00          869,803.00         643,180.00         6,750.00                    -                      -           16,950,375.00
เมษายน        10,550,585.00          4,140,828.00         460,092.00           43,740.00                695.00            13,143.00         466,500.00         6,750.00                    -                      -           15,682,333.00
พฤษภาคม          5,847,039.00          3,262,863.60         362,540.40           44,410.00         678,080.00          513,499.00         124,000.00                    -                      -                      -           10,832,432.00
มิถุนายน          6,307,659.00          1,304,614.80         144,957.20           34,260.00         859,165.00            33,483.00                        -                      -                      -                      -             8,684,139.00
กรกฎาคม        25,150,092.00          1,210,973.40         134,552.60           33,910.00             4,420.00          218,528.00         577,500.00                    -                      -          15,000.00         27,344,976.00
สิงหาคม        24,175,637.00             913,416.30         101,490.70           33,290.00         682,800.00            39,977.00                        -                      -                      -                      -           25,946,611.00
กันยายน        26,294,722.00          1,047,222.90         116,358.10           46,565.00         585,935.00            89,793.00                        -                      -                      -                      -           28,180,596.00
ตุลาคม        28,561,158.00          5,758,028.10         639,780.90           49,290.00         862,860.00          555,995.00         169,600.00                    -                      -                      -           36,596,712.00
พฤศจิกายน        28,138,494.00          5,570,796.60         618,977.40           50,425.00         997,036.00            34,450.00                        -                      -                      -                      -           35,410,179.00
ธันวาคม        22,848,266.00          2,270,350.80         252,261.20         113,410.00         967,705.00          651,968.00                        -                      -        300,564.00                    -           27,404,525.00
รวม      207,591,950.00        38,858,140.80      4,317,571.20         696,750.00      5,640,796.00       3,205,170.00      3,199,280.00       13,500.00      300,564.00        18,050.00       263,841,772.00
                       
สถิติการจัดเก็บรายได้  ณ ด่านศุลกากรแม่สอด  ประจำปี พ.ศ.2556
( มกราคม - ธันวาคม )
                      (หน่วย : บาท)
เดือน อากรขาเข้า ภาษี ภาษีบำรุง ค่าธรรมเนียม รายได้ ค่าขาย ค่าปรับ ค่าทำการ ค่าปรับ ค่าขายของ รวม
    มูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น ศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่น ของกลาง   ล่วงเวลา ภาษีอากร เบ็ดเตล็ด  
มกราคม        12,903,241.00          4,035,964.50         448,440.50         675,960.00         177,701.00          771,887.00         728,500.00                    -                      -            3,300.00         19,744,994.00
กุมภาพันธ์        12,063,849.00          3,318,726.60         368,747.40           76,200.00             1,040.00            88,736.00         406,000.00                    -                      -                      -           16,323,299.00
มีนาคม        11,475,794.00          4,000,357.80         444,484.20           55,640.00             1,180.00          369,643.00         344,194.00                    -                      -                      -           16,691,293.00
เมษายน        10,853,163.00          2,904,123.60         322,680.40           58,110.00             1,135.00            33,500.00         214,900.00                    -                      -        221,000.00         14,608,612.00
พฤษภาคม        11,852,538.00          3,718,346.40         413,149.60           53,930.00                735.00          246,880.00         545,200.00                    -                      -                      -           16,830,779.00
มิถุนายน          6,819,161.00          2,238,330.60         248,703.40           45,840.00             2,255.00          303,617.00      1,052,000.00                    -                      -                      -           10,709,907.00
กรกฎาคม          8,062,857.00          2,221,362.90         246,818.10           27,720.00           15,029.00          593,230.00         323,238.00                    -                      -                      -           11,490,255.00
สิงหาคม          4,117,346.00             948,076.20         105,341.80           22,360.00                175.00          132,522.00      1,925,000.00                    -                      -                      -             7,250,821.00
กันยายน          4,715,341.00          1,367,469.90         151,941.10           29,680.00                515.00          159,626.00         757,000.00                    -                      -                      -             7,181,573.00
ตุลาคม          4,409,201.00          1,138,090.50         126,454.50           36,970.00                305.00          258,004.00         470,000.00         9,050.00                    -                      -             6,448,075.00
พฤศจิกายน          4,073,639.00          3,363,920.10         373,768.90           39,280.00                240.00            50,400.00         662,200.00         8,300.00                    -            2,000.00           8,573,748.00
ธันวาคม          6,501,682.00          3,269,185.20         363,242.80         687,595.00           66,639.63          120,151.00         704,500.00         9,000.00                    -                      -           11,721,995.63
รวม        97,847,812.00        32,523,954.30      3,613,772.70      1,809,285.00         266,949.63       3,128,196.00      8,132,732.00       26,350.00                    -        226,300.00       147,575,351.63
                       
สถิติการจัดเก็บรายได้  ณ ด่านศุลกากรแม่สอด  ประจำปี พ.ศ.2555
( มกราคม - ธันวาคม )
                      (หน่วย : บาท)
เดือน อากรขาเข้า ภาษี ภาษีบำรุง ค่าธรรมเนียม รายได้ ค่าขาย ค่าปรับ ค่าทำการ ค่าปรับ ค่าขายของ รวม
    มูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น ศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่น ของกลาง   ล่วงเวลา ภาษีอากร เบ็ดเตล็ด  
มกราคม          8,174,424.00          3,523,799.70         391,533.30         243,560.00             1,160.00          281,764.00         314,000.00         1,150.00                    -            5,700.00         12,937,091.00
กุมภาพันธ์        10,890,765.00          4,678,250.40         519,805.60           45,840.00             1,210.00          463,119.00         224,000.00                    -                      -                      -           16,822,990.00
มีนาคม          9,638,815.00          3,666,697.20         407,410.80           56,040.00             1,555.00          318,791.00         215,000.00                    -                      -                      -           14,304,309.00
เมษายน          8,747,391.00          2,728,085.40         303,120.60           44,560.00                815.00          957,713.00         113,000.00            600.00                    -                      -           12,895,285.00
พฤษภาคม        13,068,755.00          3,598,766.10         399,862.90           56,840.00                960.00          257,057.00           92,476.00            800.00                    -                      -           17,475,517.00
มิถุนายน          8,598,520.00          2,552,285.70         283,587.30           45,680.00                335.00          640,850.00         119,000.00                    -                      -                      -           12,240,258.00
กรกฎาคม          5,094,851.00          1,392,851.70         154,761.30           43,210.00                440.00            70,095.00           93,000.00                    -                      -                      -             6,849,209.00
สิงหาคม          3,506,863.00          1,141,725.60         126,858.40           33,325.00                595.00          511,699.00         133,590.00         2,000.00                    -                      -             5,456,656.00
กันยายน          6,376,865.00          1,303,772.40         144,863.60           32,670.00                205.00          264,048.00           56,000.00            750.00                    -                      -             8,179,174.00
ตุลาคม          7,950,880.00          1,727,832.60         191,981.40           44,140.00                330.00            51,237.00           55,500.00                    -                      -                      -           10,021,901.00
พฤศจิกายน          5,522,672.00          1,432,820.70         159,202.30           76,560.00                455.00                         -         109,500.00                    -                      -                      -             7,301,210.00
ธันวาคม          7,047,784.00          2,821,404.60         313,489.40         103,720.00                615.00          296,941.00         372,000.00                    -                      -                      -           10,955,954.00
รวม        94,618,585.00        30,568,292.10      3,396,476.90         826,145.00             8,675.00       4,113,314.00      1,897,066.00         5,300.00                    -            5,700.00       135,439,554.00
                       
สถิติการจัดเก็บรายได้  ณ ด่านศุลกากรแม่สอด  ประจำปี พ.ศ.2554
( มกราคม - ธันวาคม )
                      (หน่วย : บาท)
เดือน อากรขาเข้า ภาษี ภาษีบำรุง ค่าธรรมเนียม รายได้ ค่าขาย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าขายของ รวม
    มูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น ศุลกากร เบ็ดเตล็ดอื่น ของกลาง   เบ็ดเตล็ด ภาษีอากร เบ็ดเตล็ด  
มกราคม          6,795,006.00          2,810,937.60         312,326.40           65,080.00             3,585.00            58,499.00           15,500.00                    -                      -                      -           10,060,934.00
กุมภาพันธ์          7,741,400.00          3,700,994.40         411,221.60           31,240.00             8,465.00            48,432.00           11,000.00                    -                      -                      -           11,952,753.00
มีนาคม          9,087,793.00          4,242,867.30         471,429.70           50,925.00             2,330.00          134,014.00             5,000.00                    -                      -                      -           13,994,359.00
เมษายน          6,239,853.00          2,909,455.20         323,272.80           42,680.00                950.00            78,840.00             9,500.00                    -                      -                      -             9,604,551.00
พฤษภาคม          7,437,289.00          3,629,822.40         403,313.60           55,400.00                375.00          239,515.00         434,000.00                    -                      -                      -           12,199,715.00
มิถุนายน          5,538,693.00          2,641,021.20         293,446.80           59,120.00             2,205.00          175,353.00             5,000.00                    -                      -                      -             8,714,839.00
กรกฎาคม          4,156,092.00          1,920,820.50         213,424.50           33,040.00             4,410.00          505,517.00           53,250.00                    -                      -                      -             6,886,554.00
สิงหาคม          3,628,811.00          1,294,074.00         143,786.00           57,240.00                315.00            71,779.00         447,500.00                    -                      -                      -             5,643,505.00
กันยายน          3,262,526.00          1,095,724.80         121,747.20           81,848.00             1,585.00          187,238.00         315,000.00                    -                      -                      -             5,065,669.00
ตุลาคม          3,593,069.00             967,091.40         107,454.60           42,200.00                435.00          275,580.00         161,500.00                    -                      -                      -             5,147,330.00
พฤศจิกายน          4,145,748.00          1,352,491.20         150,276.80           58,240.00             1,015.00            77,940.00         158,500.00                    -                      -                      -             5,944,211.00
ธันวาคม          6,931,991.00          2,443,282.20         271,475.80         621,040.00                505.00            17,622.00         158,000.00                    -                      -                      -           10,443,916.00
รวม        68,558,271.00        29,008,582.20      3,223,175.80      1,198,053.00           26,175.00       1,870,329.00      1,773,750.00                    -                      -                      -         105,658,336.00
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108   
         info : nung2516civic@gmail.com