-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

ทีมงานด่านศุลกากรแม่สอด

 

นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์
นายด่านศุลกากรแม่สอด
 

         
 
 
 
 
 
นายณัฐวุฒิ สระฏัน
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร
 
         
 
นายไพยง สังข์ทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1
 
 
นายชูศักดิ์  เหมะจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
นายอุเทน สุวรรณรักษา
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร
         
 
นายสุด พวงมาลา
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม
 
นางขุติมา ณ นคร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายมงคล ไข่ขาว
นิติกร

 
 
ร.ต.ศักดิ์สยาม จำนงค์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
นายศรีสว่าง  ทุมดี
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ

นายสันทัด บุณณะ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
นายไพโรจน์ ไกรประดิษฐ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
นายบุญณรงค์  น้ำจันทร์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นายอรรถวิทย์  นุกูล
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ
 
 

นายชาติชาย ธีรสุวิภากร
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
นางสาวอารีนา  ตงตระกูล
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นายทวี ธาดาวิสิฐกุล
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
 

นายประเสริฐ บัวพา
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ

 

นายโสภณ  ัตนหาญเวทย์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

นายฐานันดร บุญมา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวบุญญรัตน์  สุปันนี
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

ว่าที่ ร.ต.นิติพนธิ์ คำโพธา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายณัธชัย เชยชิด
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นายธัชพงศ์ คงศรี
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายศิลปชัย สุขประเสริฐ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายอติ  อินทรสันติ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นายอุดม เงาวัฒนาประทีป
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายประพัฒน์ อภินาทพงศา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายสำเนา สุขหอม
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นายกิตติพงค์ การอินทร์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นางแขไข กรรณสูต
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

น.ส.อรุณศรี ช่วยเกตุ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสรรทิพย์ ภาสะฐิติ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

 

นายสมสกุล สิทธิโชค
นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ

 

นายนาวิน ดวงศรี
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นายอภิชัย ชูชัยวุฒิพงศ์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสุชาติ กันแต่ง
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

นายสรวิทย์ มีแสงนิล
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
   
 
 
 

 
นายธน เย็นบำรุง
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

นายสมบัติ ชมใจ
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นายธนา น้ำใจสุข
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
 
 
 
 

 
 

นายดิเรก  วงศ์สหกุล
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 

นายสมชาย บุญญะบุญญา
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 

นายภาณุวัฒน์  วงศ์สุริย์ฉาย
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

         

 
นายอัมพร สายจันทร์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายมานพ หรั่งมะเริง
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายจักรกริศน์ เวชภูติ
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
         

 
นายภาณุวัฒน์ เฉียวฉุน
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายประสิทธิศักดิ์ ขันทะยา
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสมชาย คุณวัฒนสุขสันต์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

นายมณู อรุณศรี
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นางสาวจรูญศรี นนท์ศรี
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายฤทธิรงค์  เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

นายสมชาย บุญญะบุญญา
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

นายพนม เงินเนย
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นางสาวถาวร สามสี
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
 
นายสมศักดิ์ ศรีมหาโกศล
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

นายทำนุรัฐ อริยะคำ
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ

 
นางสาวภาวิณี สนธิธรรม
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวปรามาภรณ์ มูลแก้ว
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 
างสาวสุชีรา วงค์แก้ว
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 
ว่าที ร.ท.มานพพงศ์ พิกุลทองหิรัญ
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวกฤชกร แก้วประเสริฐ
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 
ายภาคิน สิงข์อินธี
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ
 

นายบารเมศวร์ แดง
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน

 

 
 

นายทวีพร  ยะเชียงคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวสุวรรณา หาญลำยวง
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวพัชรินทร์ แสนศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

นางภสิณี แก้วงาม
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

 

นางสาวชนัฎฐา วงศ์สุวรรณ
นิติกร

 

นายอธิษฐ์  จันทร์สีทอง
พนักงานขับรถยนต์

 
 
 
 
 
 
 

นายวรสิทธิ์  หลวงตุ้ย
พนักงานประจำสำนักงาน

 
นายสมบุญ  เจริญสิทธิ์
พนักงานประจำสำนักงาน
 
นายธนกฤต  ธัญญสิทธิ์
พนักงานประจำสำนักงาน
 
 
 
 
 

 
 
นางดวงพร  บุญมาก
พนักงานประจำสำนักงาน
 
นางสาวยุพิน อินหลวง
พนักงานประจำสำนักงาน
 

นางสาวพิรุณ นิตย์วงษ์

พนักงานประจำสำนักงาน

 
 
 
 
 

 

 

นางสาวสายรุ้ง  หมื่นเจริญจิต
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสาวจิรภาพร  เทพสันต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นายธนกฤต สะขัดอ้อย

ศุลการักษ์

 

 

นางสาวกรวิการ์ ดวงสุภา

ศุลการักษ์

 

นายมนตรี อ่อนแย้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

นายวัฒนา  วงศ์ศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นายพัชรพล อินทรา
ศุลการักษ์
 
นางสาวอาภาพร  จันทิมา
ศุลการักษ์
 

นางสาวจันทรา หล้าตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
 
นางสาวโสภาวรรณ ทีปะนะ
ศุลการักษ์
 

นายเกมส์ บุญศรี

ศุลการักษ์

 

นางสาวรัตนา พิกุลทอง

ศุลการักษ์

 
   
 
 
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910                 
info : nung2516civic@gmail.com