-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

ทีมงานด่านศุลกากรแม่สอด

 

นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์
นายด่านศุลกากรแม่สอด
 

         
 
 
 
 
 
นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร
 
         
 
นายโกมินทร์ จันทราภรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1
 
 
นายธรรมรงค์  อุดมธนานันต์
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2

นางจริณยา ศรีประทุม
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม

         
 
นายราเชนทร์ ตันติวิทย์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร
 
นางสาวอรุณศรี วัฒนารุ่งกานต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายมงคล ไข่ขาว
นิติกร

 
 
นายวินัย  เกื้อสกุล
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
นายศรีสว่าง  ทุมดี
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ

นายวินัย วงศ์จินตนารักษ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
นายไพโรจน์ ไกรประดิษฐ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
นายบุญณรงค์  น้ำจันทร์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นายอรรถวิทย์  นุกูล
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ
 
 

นายอัครดุลย์ อินทรประเสริฐ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
นางสาวอารีนา  ตงตระกูล
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นายณภัทร ตั้งใจจิต
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
 

นายธนู  อาทร
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ

 

นายวัชรินทร์  พลอยงาม
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

นายกิตติสันต์  สุขประภาภรณ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวบุญญรัตน์  สุปันนี
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

ว่าที่ ร.ต.นิติพนธิ์ คำโพธา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายสุนทร  น้อยประทุม
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

 
 
 
 
 
 
 

นายอติ  อินทรสันติ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายประพัฒน์ อภินาทพงศา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายกฤตภัค หนูเพชร
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นายฐานันดร บุญมา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายอุดม เงาวัฒนาประทีป
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นางสาวสรรทิพย์ ภาสะฐิติ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

 
 
 
 
 
 
 

นายอภิชัย ชูชัยวุฒิพงศ์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสุชาติ กันแต่ง
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

นายนิรุต นุ่มนาค
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
 
 
 
 
 

 
นายชัยยศ จำนงค์บุตร
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

นายวุฒิชัย จันทร์อินทร์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นายลือชัย ชั่งใจ
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
 
 
 
 

 
 

นายมนัส  สังฆรักษ์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 

นายสำเริง  พลอยงาม
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 

นายภาณุวัฒน์  วงศ์สุริย์ฉาย
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

         

 
นายภาณุวัฒน์  เฉียวฉุน
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายประสิทธิศักดิ์ ขันทะยา
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสมชาย วงศ์สุริย์ฉาย
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

นายมณู อรุณศรี
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นางสาวจรูญศรี นนท์ศรี
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายฤทธิรงค์  เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

.ท.ประสาร  อาทิเกิด
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

นายพนม เงินเนย
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสมบัติ  ชมใจ
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
 
 
นางสาวถาวร สามสี
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
างสาวสุชีรา วงค์แก้ว
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
 
ว่าที ร.ท.มานพพงศ์ พิกุลทองหิรัญ
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
 

 
 

นายทวีพร  ยะเชียงคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวสุวรรณา หาญลำยวง
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวพัชรินทร์ แสนศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

นางภสิณี แก้วงาม
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

 

นางสาวชนัฎฐา วงศ์สุวรรณ
นิติกร

 

นายอธิษฐ์  จันทร์สีทอง
พนักงานขับรถยนต์

 
 
 
 
 
 
 

นายวรสิทธิ์  หลวงตุ้ย
พนักงานประจำสำนักงาน

 
นายสมบุญ  เจริญสิทธิ์
พนักงานประจำสำนักงาน
 
นายธนกฤต  ธัญญสิทธิ์
พนักงานประจำสำนักงาน
 
 
 
 
 

 
 
นางดวงพร  บุญมาก
พนักงานประจำสำนักงาน
 
นางสาวยุพิน อินหลวง
พนักงานประจำสำนักงาน
 

นางสาวพิรุณ นิตย์วงษ์

พนักงานประจำสำนักงาน

 
 
 
 
 

 

 

นางสาวสายรุ้ง  หมื่นเจริญจิต
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสาวจิรภาพร  เทพสันต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นางสาวภัสสร ตรีรักการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 

นางสาวกรวิการ์ ดวงสุภา

ศุลการักษ์

 

นายมนตรี อ่อนแย้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

นายวัฒนา  วงศ์ศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นายเอกนรินทร์ อินทรา
ศุลการักษ์
 
นางสาวอาภาพร  จันทิมา
ศุลการักษ์
 

นางสาวจันทรา หล้าตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
   
นางสาวโสภาวรรณ ทีปะนะ
ศุลการักษ์
 

นายเกมส์ บุญศรี

ศุลการักษ์

   
 
   
 
 
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910                 
info : nung2516civic@gmail.com