-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-

ทีมงานด่านศุลกากรแม่สอด

 

นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ
นายด่านศุลกากรแม่สอด
 

         
 
นายศักติวุฑฒิ์  วงษ์มณฑา
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1
 
นายสมนึก  ก๋าแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2

นางนพศรัย ชินวรากร
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม

         
 
นายนริศ  จ้ายหนองบัว
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร
 
นางสาวอรุณศรี วัฒนารุ่งกานต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-
 
 
นายวินัย  เกื้อสกุล
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
นายไพยง  สังข์ทอง
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ
นายธีรพันธ์  ภู่บัวเผื่อน
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
นายศักดิ์ชัย  จิตต์อารีลมัย
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ
 
นายบุญณรงค์  น้ำจันทร์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นายอรรถวิทย์  นุกูล
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ
 
 
นายองอาจ ยศศักดิ์ศรี
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ
 
นางสาวอารีนา  ตงตระกูล
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
นายณภัทร ตั้งใจจิต
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
 

นายธนู  อาทร
นักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการ

 

นายวัชรินทร์  พลอยงาม
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

นายกิตติสันต์  สุขประภาภรณ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวบุญญรัตน์  สุปันนี
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายอาทิตย์ ไชยภักดิ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายสุนทร  น้อยประทุม
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

 
 
 
 
 
 
 

นายวินัย วงศ์จินตนารักษ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายกฤตภัค หนูเพชร
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายอติ  อินทรสันติ์
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
 
 

นายสาวลลิตา ตรีสินธุสมบัติ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายสุรพัศ สิขเรศ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 

นายประพัฒน์ อภินาทพงศา
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

 
 
 
 
 
-ว่าง-
 
 

นิติกร

 
นายชัยยศ จำนงค์บุตร
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

นายนิรุต นุ่มนาค
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
 
 
 
 
 

 

นายภาณุวัฒน์  วงศ์สุริย์ฉาย
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 

นายสรวิทย์ มีแสงนิล
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นายอัมพร สายจันทร์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
 
 
 
 

 
 

นายมนัส  สังฆรักษ์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 

นายสำเริง  พลอยงาม
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นายธนูไชย  มีเกิดมูล
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
         

 
นายจักรสฤษฎ์  สีสังข์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

พ.จ.อ.พินิจ ธาราศักดิ์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นายนิวัฒน์  วัฒนาเจริญศิลป์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

.ท.ประสาร  อาทิเกิด
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 
นายธน  เย็นบำรุง
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายฤทธิรงค์  เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสง่า  บุญเลา
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
นายลือชัย ชั่งใจ
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นายสมบัติ  ชมใจ
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
 

 
นายอภิชัย ชูชัยวุฒิพงศ์
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 

นางสาวจรูญศรี นนท์ศรี
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

 

-

 
 
 
นายสุชาติ กันแต่ง
เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน
 
นางสาวถาวร สามสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางสมนึก อินมาตัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 
 

นางปนัดดา พระยาลอ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายชาติชาย  มงคลบรรจง
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวสุวรรณา หาญลำยวง
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

 
 
 
 
 
 

 

นางสาวพัชรินทร์ แสนศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวชนัฎฐา วงศ์สุวรรณ
นิติกร

 

นายอธิษฐ์  จันทร์สีทอง
พนักงานขับรถยนต์

 
 
 
 
 
 
 
นายสมบุญ  เจริญสิทธิ์
พนักงานประจำสำนักงาน
 

นายวรสิทธิ์  หลวงตุ้ย
พนักงานประจำสำนักงาน

 
นายประเคน ธัญญสิทธิ์
พนักงานประจำสำนักงาน
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวพิรุณ นิตย์วงษ์

พนักงานประจำสำนักงาน

 
นางดวงพร  บุญมาก
พนักงานประจำสำนักงาน
 
นางสาวยุพิน อินหลวง
พนักงานประจำสำนักงาน

 

 
นางสาวสายรุ้ง  หมื่นเจริญจิต
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสาวจิรภาพร  เทพสันต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นายวัฒนา  วงศ์ศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

นางสาวภัสสร ตรีรักการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

นางสาวกรวิการ์ ดวงสุภา

ศุลการักษ์

 
นางสาวอาภาพร  จันทิมา
ศุลการักษ์

 
 

นายเอกนรินทร์ อินทรา
ศุลการักษ์
 

นายเกมส์ บุญศรี

ศุลการักษ์

 

นางสาวจันทรา หล้าตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

       

นายมนตรี อ่อนแย้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

   
 
   
 
 
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910                 
info : nung2516civic@gmail.com